Gå til hovedindhold

Sagsbehandlingstider

Her kan du læse se, hvor lang tid det typisk tager at få behandlet en sag i Greve Kommune

Indhold

  Sagsbehandlingstiden er den tid, det tager at træffe en afgørelse i en sag regnet fra den dag, Greve Kommune modtager sagen.

  Sager på det sociale område

  På det sociale område er fastsat særlige regler for sagsbehandlingstiden. Her skal kommunen efter Retssikkerhedsloven § 3, stk. 2 fastsætte, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse.

  Generelt gælder, at fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er indgivet, eller fra det tidspunkt, hvor det relevante center er klar over – eller burde være klar over, at en borger har brug for hjælp, og omfatter tiden indtil man har fået sin afgørelse.

  Der er tale om generelle sagsbehandlingstider. Tager den konkrete sag længere tid – f.eks. fordi al relevant dokumentation endnu ikke kan/eller er tilvejebragt skal borgeren modtage skriftlig besked herom fra kommunen. Her vil borgeren blive oplyst om, hvornår kommunen forventer at sagen kan færdigbehandles.

  Du kan se sagsbehandlingstiden for din sag ved at klikke på det område, din sag hører ind under:

  • Beskæftigelsesområdet
  • Børne- og familieområdet
  • Integrationsområdet
  • Misbrugsområdet
  • Socialområdet
  • Sundheds- og plejeområdet
  • Ydelsesområdet

  Sagsbehandlingstider

  Her kan du se den typiske sagsbehandlingstid for sager om aktivering. Tager din sag længere tid, vil du få skriftlig besked fra kommunen.

  Ansøgning om Lovgrundlag Sagsbehandlingstid
  Merudgiftsgodtgørelse under aktivering Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 176 14 arbejdsdag
  Revalidering  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 142 3 måneder
  Kap. 11 tilbud "Virksomhedspraktik" Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § kap. 11 14 arbejdsdage

  Kap. 12 tilbud "Ansættelse med løntilskud"

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § kap. 12 14 arbejdsdage

  Kap. 14 tilbud "Vejledning og opkvalificering"

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 14

  4 uger ved egen henvendelse

  Selvvalgt uddannelse - fleksjob Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 48 14 arbejdsdage
  Henvisning til anden aktør - fleksjob Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 37 14 arbejdsdage
  Arbejdsredskaber (hjælpemidler) Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 172-174 4 uger
  Mentorer Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § § 167 4 uger
  Fleksjobbevis Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 117 14 arbejdsdage
  Refusion til selvstændige - fleksjob Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 126 15 arbejdsdage
  Refusion fleksjob Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 133 15 arbejdsdage
  Befordringsgodtgørelse Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 17 og §§ 175 og 176 14 arbejdsdage
  Ansøgning om danskuddannelse Lov om aktiv beskæftigelsesindsats  4 uger


  Læs mere om Job & Socialservice

  Her kan du se den typiske sagsbehandlingstid for sager om børn og familier. Tager din sag længere tid, vil du få skriftlig besked fra kommunen. 

  Ansøgning om Barnets lov Sagsbehandlingstid
  Hjemmetræning § 85

  6 måneder

  Nødvendige merudgifter § 86

  10 uger

  Tabt arbejdsfortjeneste § 87 10 uger
  Særlige supplerende ydelse § 88 10 uger
  Personlig hjælp, pleje og vedligeholdelsestræning § 90, jf. serviceloven 10 uger
  Ledsagelse for unge mellem 12–18 år § 89 10 uger
  Udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse § 20 og § 26 4 måneder
  Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren § 35, stk. 4 10 uger

  Enkeltydelser Børn/Unge

  Lov om aktiv socialpolitik §§ 81 - 82 4 uger

   

  Ansøgning om Dagtilbudsloven Sagsbehandlingstid
  Behandlingsmæssigt fripladstilskud i dagtilbud § 43, stk. 1, nr. 3 6 uger
  Socialpædagogisk friplads i dagtilbud § 43, stk. 1. nr. 4 6 uger
  Behandlingsmæssigt fripladstilskud i SFO § 63, nr. 3 6 uger
  Socialpædagogisk fripladstilskud i SFO § 63, nr. 4 6 uger


  Læs mere om Børn & Familier

  Her kan du se den typiske sagsbehandlingstid for sager om aktivering. Tager din sag længere tid, vil du få skriftlig besked fra kommunen.

  Ansøgning om Lov om integration  af udlændinge i Danmark Sagsbehandlingstid
  Kontanthjælp efter integrationsloven (gl. integrationsydelse) Kontanthjælp efter integrationsloven 15 arbejdsdage
  Enkeltydelser §§ 34-39 15 arbejdsdage
  Befordring på integrationsdelen  § 23f 15 arbejdsdage


  Læs mere om Job & Socialservice

  Her kan du se den typiske sagsbehandlingstid for sager om aktivering. Tager din sag længere tid, vil du få skriftlig besked fra kommunen. 

  Ansøgning om Lov om social service Sagsbehandlingstid
  Behandling af stofmisbrugere § 101 14 arbejdsdage
    Sundhedsloven  
  Behandling af alkoholmisbrugere § 141 14 arbejdsdage
  Lægelig behandling for stofmisbrug § 142 14 arbejdsdage: iværksættelse af behandling


  Læs mere om Job & Socialservice

  Her kan du se den typiske sagsbehandlingstid for sager på det sociale område. Tager din sag længere tid, vil du få skriftlig besked fra kommunen.

  Ansøgning om Lov om social service Sagsbehandlingstid
  Anvisning til midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild § 80 Samme dag, eller senest inden for to arbejdsdage
  Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte § 82 b 4 uger
  Socialpædagogisk bistand og træning § 85 8 uger (botilbudslignende tilbud dog 12 uger)
  Borgerstyret personlig assistance, ansættelse af handicaphjælpere og mulighed for overdragelse af arbejdsgiverkompetencen til andre § 96 12 uger
  Kontaktperson døvblind § 98 8 uger
  Støtte- kontaktperson til sindslidende, misbrugere, hjemløse mv.  § 99 Samme dag eller senest inden for 2 arbejdsdage
  Merudgifter til voksne handicappede § 100 12 uger
  Tilbud af behandlingsmæssig karakter § 102 10 uger
  Beskyttet beskæftigelse § 103 12 uger
  Aktivitets- og samværstilbud § 104 12 uger
  Botilbud §§ 107/108 12 uger
  Krisecentre § 109 Samme dag eller senest inden for 2 arbejdsdage
  Forsorgshjem § 110 Samme dag eller senest inden for 2 arbejdsdage

   

  Ansøgning om Lov om social service Sagsbehandlingstid

  Ophold på de særlige pladser i psykiatrien

  Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien § 42 b

  12 ugers sagsbehandlingstid i Greve.

  Bemærk at der er op til 12 uger fra ansøgningstidspunktet, til Greve Kommune har vurderet om borgeren er i målgruppen og sendt en anmodning om visitation til visitationsforummet for de særlige pladser. Derefter har visitationsforummet 14 dage til at vurdere sagen og lave en indstilling til Greve Kommune. Efterfølgende har Greve Kommune 7 dage til at træffe den endelige afgørelse.


  Læs mere om Job & Socialservice

  Her kan du se den typiske sagsbehandlingstid for sager på hjælpemiddel- og ældreområdet. Tager din sag længere tid, vil du få skriftlig besked fra kommunen

  Ansøgning om

  Lov om social service

  Sagsbehandlingstid

  Befordring til daghjem efter § 84, stk. 1 og til dagcenter efter § 79.

  § 79

  4 uger

  Akut behov: Personlig hjælp og pleje

  § 83

  1-3 arbejdsdage

  Personlig hjælp og pleje og/eller hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, herunder indkøbs- vasketøjs- og madordning.

  § 83

  6 uger

  Hverdagsrehabilitering

  § 83a

  4 uger

  Hjælp til afløsning eller aflastning af ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

   

  Herunder ophold i daghjem.

  § 84, stk. 1

  6 uger

  Midlertidigt ophold: Tilbud om midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

  § 84, stk. 2

  6 uger

  Genoptræning

  § 86, stk. 1

  4 uger

  Vedligeholdelsestræning

  § 86, stk. 2

  4 uger

  Selvudpeget hjælper efter § 94

  § 94

  8 uger

  Kontant tilskud efter servicelovens § 95 (KT)

  § 95

  12 uger

  Borgerstyret personlig Assistance § 96 (BPA)

  § 96

  12 uger

  Ledsagerordning for 18-67 år

  § 97

  12 uger

  Genbrugshjælpemidler ved akutte behov

  § 112

  3 arbejdsdage

  Genbrugshjælpemidler – lettere vurderingsansøgninger/afprøvninger

  § 112

  4 uger

  Genbrugshjælpemidler - komplekse vurderingsansøgninger/afprøvninger

  § 112

  12 uger

  Forbrugsgoder - lettere vurderingsansøgninger/afprøvninger

  § 113

  6 uger

  Forbrugsgoder - komplekse vurderingssager/afprøvninger

  § 113

  18 uger

  Hjælpemidler og forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode

  § 113b

  5 arbejdsdage

  Støtte til køb af bil

  § 114

  24 uger

  Boligindretning - mindre boligindretninger

  § 116

  6 uger

  Boligindretning – store boligindretninger/ ombygninger

  § 116

  36 uger

  Omsorgskørsel til personer som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for kørsel med individuelle transportmidler

  § 117

  2 uger

  Orlov til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

  § 118

  5 arbejdsdage

  Plejeorlov til pasning af døende

  § 119

  5 arbejdsdage

  Sygeplejeartikler og lignende til brug ved pasning af døende

  § 122

  5 arbejdsdage

  Plejebolig

  Almen boligloven § 54

  stk. 2

  8 uger

  Ældrebolig

  Almen boligloven § 54

  stk. 1

  8 uger


  Læs mere om Sundhed & Pleje

  Her kan du se den typiske sagsbehandlingstid for sager om aktivering. Tager din sag længere tid, vil du få skriftlig besked fra kommunen.

  Ansøgning om Lovgrundlag Sagsbehandlingstid
  Kontanthjælp

  Lov om aktiv socialpolitik §§25-33 + §34

  25 arbejdsdage
  Uddannelseshjælp Lov om aktiv socialpolitik  25 arbejdsdage
  Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse Lov om aktiv socialpolitik 25 arbejdsdage
  Ledighedsydelse Lov om aktiv socialpolitik  
  Enkeltydelser Voksne  

  Lov om aktiv socialpolitik §§ 81-85

  Lov om integration af udlændinge §§ 35-39

  15 arbejdsdage
  Refusion af udlæg til transport mv.

  Lov om aktiv socialpolitik § 82

  Lov om integration af udlændinge § 23F

   25 arbejdsdage
  Dagpenge ved sygdom - lønmodtager Lov om sygedagpenge §§ 6 og 38 25 arbejdsdage
  Dagpenge ved sygdom - selvstændige  Lov om sygedagpenge §§ 41 og 43 25 arbejdsdage
  "§ 56" aftaler Lov om sygedagpenge § 56 25 arbejdsdage
  Revalideringsydelse Lov om aktiv socialpolitik §§ 51-55 25 arbejdsdage
  Fleksløntilskud  Lov om aktiv socialpolitik § 68 25 arbejdsdage
  Ressourceforløbsydelse ved ressourceforløb Lov om aktiv socialpolitik § 68 25 arbejdsdage
  Ressourceforløbsydelse ved jobafklaring  Lov om aktiv socialpolitik § 69j 25 arbejdsdage
  Dansk bonus Lov om aktiv socialpolitik § 22 stk. 4 25 arbejdsdage
  Dagpengerefusion ved sygdom - arbejdsgiver Lov om sygedagpenge § 54 25 arbejdsdage
  Ressourceforløbsydelse refusion til arbejdsgiver ved jobafklaring Lov om aktiv socialpolitik § 69t 25 arbejdsdage
  Fleksjobrefusion - arbejdsgiver Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 71 25 arbejdsdage
  Løntilskudsrefusion - arbejdsgiver Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 63 25 arbejdsdage


  Læs mere om Job & Social

  Sidst opdateret: 22. marts 2024

  Kontakt

  Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

  Borgerservice

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)