Gå til hovedindhold

Kommunens syv centre

De syv centre i Greve Kommune løser drifts- og udviklingsopgaver i tæt samarbejde med hinanden.

Greve Kommune har syv centre:

Et center ledes af en centerchef. Centercheferne refererer til Direktionen, men har kontakten til den områdeansvarlige direktør.

Opdelingen i de syv centre tager udgangspunkt i naturligt sammenhængende opgaver, samt hensynet til særlige politiske fokusområder.

To centre, Center for Økonomi og Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening har desuden en central opgave i at bidrage til centrenes udvikling og drift gennem konsulentbistand, sparring og opfølgning.

Se organisationsdiagram for Greve Kommune (pdf)

Læs mere om de syv centre

Center for Børn & Familier har at gøre med børn, unge og familier med særlige behov. Der tilbydes blandt andet rådgivning om og til familier, børn og unge.

Center for Børn & Familier varetager opgaver og visitation vedrørende børn, unge og familier med særlige behov samt rådgivning om/til familier, børn og unge i indlæringsmæssige, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Opgaverne omfatter blandt andet

 • Rådgivning, vejledning og forebyggelse i forhold til familier samt børn og unge med indlærings, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder

 • Råd og vejledning til samarbejdspartnere

 • Pædagogisk, Psykologisk rådgivning (PPR)

 • Afdækning af behov og visitation til dags- og døgnforanstaltninger samt særlige skoletilbud

 • Tilsyn og opfølgning på iværksatte dag- og døgnforanstaltninger

 • Visitation til undersøgelser og vurderinger af børn og unge

 • Drift og udvikling af kommunale tilbud til børn, unge og familier med særlige behov

 • Kriminalitetsforebyggende indsats (KFI), herunder gademedarbejdere

 • Specialundervisning, hvortil der kræves visitation

 • Sundhedspleje og tandpleje

Tilknyttede institutioner

 • Udviklingscenter Greve

 • Den Kommunale Sundhedspleje

 • Den Kommunale Tandpleje

 • Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR) samt Inklusions- og ressourceteamet

 • Bugtskolen

 • Kirkemosegård

 • Klub Havanna

 • Greve Familiecenter 

Centerchef

Peter Rymann
Centerchef
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Telefon: 43 97 38 68
E-mail: pry@greve.dk

HUSK: Beskeder med personfølsomt indhold, skal sendes med Digital Post.

Center for Dagtilbud & Skoler varetager pasning og udvikling af børn i alderen 0 til 6 år, undervisning af børn fra 0. til 10. klasse samt SFO for 0. til 3. klasse.

Center for Dagtilbud & Skoler varetager pasning og udvikling af 0 til 6 års børn, undervisning af børn fra 0. til 10. klasse samt SFO for 0. til 3. klasse (4. klasse i nord) og sikrer den faglige kvalitet og udvikling i det pædagogiske/didaktiske arbejde.

Opgaverne omfatter blandt andet

 • Drift af dagpleje og daginstitutioner
 • Pædagogisk og fagligt tilsyn
 • Pædagogiskfaglig udvikling og rådgivning
 • Folkeskolen
 • Skole Fritids Ordningen (SFO)
 • Ungdomsskolen
 • Tilsyn med skoler (kommunale og private)
 • Specialundervisning, hvortil der ikke kræves visitation

Tilknyttede institutioner

 • Dagplejen 
 • Kommunale distrikter
 • Selvejende børnehuse
 • Selvejende institutioner 
 • 9 folkeskoler med SFO
 • 5 klubber
 • 10. klasseskolen 
 • Ungdomsskolen 

Centerchef

Klaus Øvre Bentsen
Centerchef
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Telefon: 43 97 97 97

HUSK: Beskeder med personfølsomt indhold, skal sendes med Digital Post.

Center for Job & Socialservice varetager opgaver inden for beskæftigelse, integration, ungevejledning, handicap, psykiatri, misbrug og indsats til socialt udsatte

Opgaverne omfatter blandt andet

 • Rådgivning og opfølgning til ledige og sygemeldte

 • Vejlede virksomheder om arbejdskraft

 • Modtagelse af flygtninge og integrationsindsatser

 • Rådgivning og vejledning til unge om uddannelse og beskæftigelse

 • Udbetaling af forsørgelsesydelser

 • Visitation til dag og døgntilbud inden for voksensocialområdet

 • Sociale tilbud udsatte borgere

 • Behandling af stof- og alkoholmisbrug

 • Drift af botilbud og boligfællesskaber

Tilknyttede institutioner

 • Pædagogisk, Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV)

 • Greve Rusmiddelcenter (GRC)

 • Bostedet Vangeleddet

Centerchef

Gitte Lind
Centerchef
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Telefon: 43 97 97 97

HUSK: Beskeder med personfølsomt indhold, skal sendes med Digital Post.

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening tager sig af Borgerservice og hele kultur- og fritidsområdet.

Centret understøtter også kommunens drift og udvikling med fokus på at styrke samarbejdet mellem byråd og administration.

Centret blev oprettet 1. november 2017.

Tilknyttede enheder

 • Borgerservice

 • Byrådssekretariat

 • IT & Digitalisering

 • Kommunikation
 • Kultur og fritid

 • ErhvervsCentret

Læs mere om enhederne herunder:

Borgerservice

Borgerservice er den koordinerede indgang til kommunen, når man som borger har behov for kommunal service. Udgangspunktet er den enkelte borgers livssituation, behov for enkeltydelser og mulighed for selv at medvirke aktivt i eget liv.

Borgerservice arbejder målrettet for at skabe løsninger, hvor borgerne bedst muligt deltager aktivt, og hvis centret ikke kan betjene borgeren umiddelbart, guides borgeren videre til relevant betjening. 

Opgaverne omfatter blandt andet:

 • Udbetaling af ydelser

 • Ejendomme

 • Skat, pas og kørekort

 • Boliganvisning

 • Pladsanvisning

 • Sygesikring, folkeregister

 • Administrative opgaver i forbindelse med vielser, valg og boliger

 • Opkrævningsopgaven

 • Omstilling og hjælp til anvendelse af digitale selvbetjeningsløsninger mv.

Byrådssekretariat

Center for Byråd & Borgerservice har i samarbejde med direktionen ansvaret for den politiske betjening samt afholdelse af valg.

Centret har endvidere ansvaret for betjening af direktionen, juridisk rådgivning, køb og salg af jord, kommunikation og borgerrådgivning.

IT & Digitalisering

It har ansvaret for:

 • Drift og udvikling

 • Teknisk support

 • Revision

 • Sikkerhedspolitik

 • Arkitektur

 • Kunderelationer

 • Kontraktstyring

 • Løsningskonsulent

 • Licensstyring

 • Brugerrettighedsstyring

 • Monopolbrudsprojekt

 • DIGIT-samarbejde

 • Lync-telefoni - drift

Kultur og Fritid

Kulturområdet handler om borgere, der ønsker at engagere sig aktivt i kommunens kulturliv.

På området er der fokus på indsatsen for borgernes fritids- og kulturmuligheder og inddragelse af civilsamfundet til gavn for såvel den enkelte, lokalområderne og Greve Kommune.

Opgaverne omfatter blandt andet:
 • Folkeoplysning og voksenundervisning

 • Udlån af kommunale ejendomme til foreninger

 • Teater, biografforhold og statsstøttede kommunale kulturtilbud

Tilknyttede institutioner:
 • Greve Museum og Mosede Fort

 • Greve Bibliotek med et hovedbibliotek og et lokalbibliotek

 • Greve Svømmehal

 • Greve Idræts- og Fritidscenter

ErhvervsCentret Greve

ErhvervsCentret Greve er virksomhedernes indgang til Greve Kommune. Her henvender både etablerede virksomheder og iværksættere sig for at få vejledning, sparring og information om etablering, drift og udvikling af deres forretning.

Det kan blandt andet være om:

 • Opstart af ny virksomhed

 • Tilflytning til kommunen

 • Vækstmuligheder

 • Erhvervsarealer

 • Virksomhedsnetværk
 • Puljemidler og støtteordninger

I samarbejde med virksomheder og samarbejdspartnere inviterer ErhvervsCentret også til arrangementer og events, som har til formål at oplyse og inspirere lokale virksomheder om relevante erhvervstemaer.  

Centerchef

Tina Malling Kiær
Centerchef
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Telefon: 43 97 97 97

HUSK: Beskeder med personfølsomt indhold skal sendes med Digital Post.

Center for Sundhed & Pleje varetager opgaver vedrørende sundhedsfremme, forebyggelse, hjemmepleje, drift af plejecentre, rehabilitering og genoptræning.

Opgaverne omfatter blandt andet

 • Visitation til personlig pleje og praktisk hjælp

 • Hjemmesygepleje

 • Aktivitetstilbud til pensionister
 • Rehabilitering og akutpladser

 • Vedligeholdelse og genoptræning

 • Hjælpemidler

 • Sundhedsberedskab
 • Sundhedsaftale

 • Demensindsats

 • Forebyggelses- og sundhedstilbud

Tilknyttede institutioner

Centerchef

Martin Nordentoft Rasmussen
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Telefon: 43 97 94 66
E-mail: mnr@greve.dk

HUSK: Beskeder med personfølsomt indhold, skal sendes med Digital Post.

Center for Teknik & Miljø tager sig af teknik, miljø, kommunale ejendomme og intern service.

Center for Teknik & Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv, vilkår og udviklingsmuligheder. Centret varetager desuden alle opgaver omkring kommunale ejendomme og tilhørende arealer samt intern service.

Opgaverne omfatter blandt andet

 • Planlægning (kommuneplan og lokalplaner med videre)
 • Miljø, natur, skov og det åbne land
 • Klima- og energi
 • Overfladevand (vandløb og søer) og grundvand
 • Veje, stier, trafik, kollektiv trafik og grønne områder – både myndighed og bestillerfunktion
 • Byggesagsbehandling
 • Kort, geodata og lignende
 • Anlæg og vedligeholdelse af kommunens idræts- og fritidsanlæg
 • Bygningsvedligeholdelse, anlæg, bygningsdrift, leje, forsikring og risikostyring af blandt andet rådhuset, skolerne og Sundhedshuset
 • Intern service (teknisk service, rengøring af bygninger, kantine, rådhusservice, kopi/trykkeri, biler)

Enheder

Byg og Miljø

Byg og Miljø varetager opgaver i relation til beskyttelse af byggesagsbehandling, klima, miljø og natur.

Opgaverne er blandt andet:

 • Affald
 • Byggesagsbehandling
 • Jordflytningstilladelser og -forureningssager
 • Klimaplan
 • Miljøgodkendelser af virksomheder og landbrug
 • Miljøtilsyn med virksomheder og landbrug
 • Naturbeskyttelse
 • Sikring af drikkevandskvalitet via tilsyn med vandværker
 • Spildevandsplanlægning
 • Varmeplanlægning

Plan, Vej og Landskab

Plan og Vej og Landskab varetager opgaver i relation til byplanlægning og veje og landskaber i Greve Kommune.

Opgaverne er blandt andet:

 • Byplanlægning
 • Kommuneplanlægning
 • Lokalplanlægning
 • Vedligeholdelse af veje, stier og pladser
 • Transportplanlægning
 • Udbygning og effektivisering af kollektiv transport
 • Vejmyndighed

Stab og Ejendomsstyring

Stab og Ejendomsstyring varetager den interne support i centret, borgerservice via telefonen samt vedligeholdelse- og anlæg af de kommunale bygninger.

Opgaverne er blandt andet:

 • Jura
 • Borgerservice via telefonen
 • GIS kort over kommunen
 • Sekretariat for hegnsynet
 • Klima- og energitiltag på kommunale bygninger
 • Bygningsvedligeholdelse
 • Anlæg af kommunale bygninger

Ejendomsservice

Ejendomsservice varetager diverse driftsopgaver på/i de kommunale bygninger og institutioner, samt understøttende for kommunens ansatte.

Opgaverne er blandt andet:

 • Drift af Rådhuset og intern service
 • Fleetmanagement
 • Risikostyring, alarmsystemer og videoovervågning
 • Beredskabsplaner
 • Forsikringer
 • Rengøring på kommunens matrikler
 • Kantinedrift på Rådhuset
 • Ejendomsservice på skoler, svømmehal, idrætscentret og plejecentre
 • Service++
 • Flygtningeboliger

Centerchef

Rikke Hvelplund
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Telefon: 43 97 97 97

HUSK: Beskeder med personfølsomt indhold, skal sendes med Digital Post.

Center for Økonomi og HR reference til Direktionen.

Opgaverne omfatter blandt andet

 • Analyser
 • Arbejdsmiljøforhold
 • Den overordnede budgetstyring
 • Finansiel styring (aktiver og passiver)
 • Indkøb og udbud
 • Lønadministration
 • Organisationsudvikling
 • Personaleadministration
 • Planlægning og gennemførelse af budgetprocessen
 • Prognoser
 • Revision
 • Økonomisupport
 • Årsregnskab

Center for Økonomi og HR er organiseret i seks teams

 • Budgetteam
 • Finans og Regnskab
 • HR og Arbejdsmiljø
 • Indkøb og Udbud
 • Organisation
 • Support og Kontrol

Centerchef

Stine Basballe
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Telefon: 60 79 99 90

HUSK: Beskeder med personfølsomt indhold, skal sendes med Digital Post.

Sidst opdateret: 9. april 2024

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)