Gå til hovedindhold

Byplanlægning i Greve Kommune

Her kan du læse om den fysiske byplanlægning i Greve Kommune.

Greve Stationsplads med center og boliger i baggrunden

Den fysiske byplanlægning er opdelt i fire niveauer:

 • Landsplanlægning
 • Regionplanlægning
 • Kommuneplanlægning
 • Lokalplanlægning

Herunder kan du læse om kommunens fysiske planlægning, bl.a. Kommuneplan, lokalplaner, helhedsplaner mv.

Byplanlægning:

Dialog og borgerinddragelse i byplanlægningen

Dialog og borgermøder

Dialog og borgermøder er en vigtig del af byplanlægningen i Greve Kommune.

Plan- og Tryghedsudvalget og administrationen lægger vægt på, at kommunens langsigtede fysiske udvikling sker i dialog med borgerne.

Borgerinddragelse og borgermøde

Forsidebillede af Planstrategien 2023

Baggrund og endelig vedtagelse

Planloven stiller krav om, at Byrådet i første halvdel af hver valgperiode skal offentliggøre en planstrategi. Strategien skal give en status på kommunens udvikling og beskrive hvilken retning, Byrådet ønsker for den fysiske udvikling af kommunen. Omfanget af den efterfølgende revision af kommuneplanen skal også beskrives.

“Planstrategi 2023 – Et godt sted hele livet” bygger oven på Greve Kommunes vision “Naturligvis Greve – gennem helhedssyn og fællesskab”, kommunens politiker, kommunens Klimahandlingsplan 2050 samt Ejendomsstrategien. Med udgangspunkt i disse peger Byrådet gennem planstrategien på tre pejlemærker, der beskriver, hvordan Greve Kommune også i fremtiden, er et godt sted at leve.

Planstrategien har været i offentlig høring i perioden fra den 13. september 2023 til og med den 8. november 2023. I høringsperioden kom der otte høringssvar, hvor af to gav anledning til præciseringer. Planstrategien blev vedtaget af Byrådet den 29. januar 2024 (pkt. 29). Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod planstrategien blandt andet med den begrundelse, at de ønskede et større fokus på blandede boliger.

Planstrategi 2023 - Et godt sted hele livet (PDF)

Planstrategiens pejlemærker

Pejlemærkerne er grundlaget for, hvilke emner Byrådet ønsker at revidere i den følgende kommuneplanrevision. Planstrategien består af tre pejlemærker:

 • Rig natur og vedvarende energi
 • Trygge og sammenhængende lokalområder
 • Boliger til hele livet

Rig natur og vedvarende energi

Pejlemærket handler om, at Greve Kommune skal bidrage til den grønne omstilling, øge naturværdien i kommunen og planlægge for fremtidens klima. Det skal ske ved at skabe bedre rammer for vedvarende energianlæg og ved at give plads til mere natur. Tiltagene skal ske i byerne såvel som i det åbne land.

Trygge og sammenhængende lokalområder

Pejlemærket handler om at skabe bymiljøer med høj kvalitet, som er trygge og spændende at opholde sig i, og hvor der er god tilgængelighed. Dette skal ske ved at have lokalområdernes karakter og kvaliteter i fokus, når der udvikles og omdannes. Yderligere skal tilgængelighed for bløde trafikanter og lysten til at bruge grøn mobilitet som offentlig transport samt elbiler være i fokus.

Boliger til hele livet

Pejlemærket handler om at sikre fremtidens boligbehov, samt at byudviklingen skal være langsigtet og bæredygtig. Dette skal ske ved at fremme centralt placerede senior- og ældrevenlige boliger samt ved at fremme boliger til mange forskellige familieformer i større byudviklingsprojekter. Yderligere skal udviklingen af kommunen ske balanceret, hvilket vil sige, at der skal være sammenhæng mellem planlægningen, kommunens fremtidige behov samt det areal, der er tilgængelig i kommunen.

Rullende kommuneplanrevision

Administrationen lægger med Planstrategi 2023 op til en "rullende" kommuneplanrevision, hvor enkelte emner revideres løbende.
Det betyder, at hvert pejlemærke vil lede til et kommuneplantillæg, hvor de emner, det enkelte pejlemærke berører, vil blive revideret. Herved vil Byrådet skulle behandle tre kommuneplantillæg.
Kommuneplantillæggene til hvert pejlemærke vil blive udarbejdet og vedtaget etapevis og ét efter ét blive indarbejdet i den eksisterende digitale kommuneplan.
En rullende revision af kommuneplanen giver mulighed for i højere grad at gå i dybden med de emner, der optager borgerne og den politiske organisation samt bedre mulighed for borger- og interessentinddragelse.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet, men kun over RETLIGE forhold. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, kommunens afgørelse er i strid med loven. Du kan derimod ikke klage, fordi du er uenig i kommunens afgørelse. Det er Planklagenævnet, der afgør, om en klage vedrører et retligt forhold.
Klageberettiget er den ansvarlige minister, enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer (der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer), jf. planlovens § 59.
Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune i Klageportalen.
Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.
Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus

Hovedstruktur til Kommuneplan 2021-2033

Kommuneplanen 2021-2033

Kommuneplanen er en langsigtet, overordnet plan for kommunens udvikling af arealer. Indholdet i kommuneplanen og processen for dens vedtagelse er fastlagt i lov om planlægning (planloven). I henhold til loven skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan. Der skal vedtages en kommuneplan i hver valgperiode, det vil sige ca. hvert fjerde år.

Kommuneplanen er grundlaget for den fysiske planlægning i Greve Kommune. 

Kommuneplanen sætter retningen for den fysiske udvikling i Greve Kommune i en 12-årig periode og revideres hvert 4. år. Her kan borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre orientere sig om Byrådets mål for kommunens udvikling, og hvordan arealerne må anvendes. Kommuneplanen sætter rammerne for, hvordan byerne skal udvikle sig, butiks- og erhvervsudvikling, trafikbetjening, naturbeskyttelse, klimatilpasning og mange andre emner.

Byrådet virker for realisering af kommuneplanen gennem administration af lovgivning. Kommuneplanens retningslinjer og rammer er den praktiske forbindelse mellem Byrådets mål og lovgivningen indenfor området. Det er grundlag for kommunens udarbejdelse af lokalplaner, administration af planlovens landzonebestemmelser og for kommunens administration inden for anden lovgivning, bl.a. bygge-, vej-, natur- og miljølovgivningen.

Kommuneplan 2021

Byrådet godkendte Kommuneplan 2021 den 12. december 2022.

Kommuneplanforslaget og miljøvurderingen har været i offentlig høring i perioden fra den 23. juni 2022 til og den 25. august 2022. Yderligere har der i forbindelse med høringen været afholdt et digitalt borgermøde den 11. august 2022.

Kommuneplan 2021 beskriver konkret, hvordan Byrådet vil bruge den fysiske udvikling af kommunen til at sikre Greve Kommune som et godt og bæredygtigt sted at bo, arbejde og drive forretning. Et sted, hvor der værnes om det gode, men samtidig gives plads til udvikling, der kan styrke fællesskaber og sammenhænge i byen. Byrådet ønsker med denne kommuneplan at skabe rammerne for det gode liv – tæt på storbyen, tættere på naturen.

Kommuneplanen er en fuld revision af Kommuneplan 2017-2029 og kan tilgås digitalt (som anbefales) eller som pdf herunder:

Kommuneplan 2021-2033 (Digital)

Kommuneplan 2021-2033 (PDF)

Retsvirkning

Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse.

Byrådet virker for realisering af kommuneplanen gennem administration af lovgivning. Kommuneplanens retningslinjer og rammer er den praktiske forbindelse mellem Byrådets mål og lovgivningen indenfor området. Det er grundlag for kommunens udarbejdelse af lokalplaner, administration af planlovens landzonebestemmelser og for kommunens administration inden for anden lovgivning, bl.a. bygge-, vej-, natur- og miljølovgivningen.

Inden for byzoner kan byrådet jf. planloven § 12, stk. 2 modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet jf. planlovens § 12, stk. 3 modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Detailhandel langs Greve Strandvej

Detailhandelsanalyse

Greve Kommune har i forbindelse med kommuneplanrevision 2021-2033 fået udarbejdet en detailhandelsanalyse af ICP (Institut for Center-Planlægning).

Detailhandelsanalyse Greve Kommune februar 2021 (PDF)

Formålet med detailhandelsanalysen er at komme med input til kommunens detailhandelsplanlægning og bidrage med idéer til en videreudvikling af detailhandelen og bylivet i kommunen.

Analysen indeholder bl.a. anbefalinger og idéer til butikker og andre kundeorienterede byfunktioner, der kan styrke og udvikle by- og erhvervslivet – med et særligt fokus på kommunens fire bymidter (Hundige, Greve, Karlslunde og Tune), samt en kortlægning af alle butikker i forhold til bl.a. areal, omsætning, attraktion, handelsbalance og kortlægning af konkurrencesituationen. Desuden belyser analysen generelle udviklingstendenser i detailhandlen.

Byplanlægning - lokalplaner

Besøg lokalplanportalen og få et overblik over lokalplaner i Greve Kommune

På lokalplanportalen kan du se:

 • Hvilken lokalplan gælder for din adresse

 • Alle gældende lokalplaner

 • Lokalplanforslag, som er i offentlig høring

 • Lokalplanvejledning for konsulenter og bygherrer

Lokalplanportalen (Digital)

Nedenstående lokalplaner er netop vedtaget og offentliggjort

Lokalplan nr. 14.55 for Boligområde ved Vesterbjerg 42 i Greve Landsby (Digital)

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 14.29 for Boligområde på Vesterbjerg 44 i Greve Landsby (Digital)

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 12.50 for strandvejsområdet (Digital)

Lokalplan nr. 15.25 Tune Vandværk - Nørregade 41 i Tune  (Digital)

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Se guide til bygherre om lokalplanlægning (PDF)

Cyklister på Strandvejen

Helhedsplaner

Når der skal planlægges for større, komplicerede områder, er det en fordel at udarbejde en helhedsplan for det samlede område. Helhedsplanlægningen kan ske i dialog med borgere og interessenter i området.

En helhedsplan vil normalt udtrykke et samlet anslag – et hovedgreb – i forhold til bl.a. anvendelse, bebyggelse, højder, veje, stiforbindelser og grønne områder.

Vedtagne helhedsplaner:

Helhedsplan for erhvervsudvikling i ’Det indeklemte areal’ i Greve Kommune

Helhedsplanen for ’Det indeklemte areal’ blev endelig vedtaget af Byrådet den 13. marts 2024. 

Helhedsplanens formål er at sikre vision og principper for en mere langsigtet fysisk udvikling af 'Det indeklemte areal' og sikre et helhedsorienteret grundlag for den videre planproces.

Helhedsplanen skitserer overordnet, hvordan ’Det indeklemte areal’ kan blive udviklet til erhvervsformål med transport- og distributionserhverv i den nordlige del og med mulighed for generel indpasning af erhverv i den sydlige del. Planens overordnede disponering er defineret ved tre byggeområder, ved en grøn og blå struktur særligt fokuseret omkring de grønne kiler og et beplantningsbælte i områdets kant samt en nord-sydgående fordelingsvej og stiforbindelse langs København-Ringsted Banen.

Helhedsplan for erhvervsudvikling i ’Det indeklemte areal’ i Greve Kommune (PDF)

Sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen for Helhedsplan for erhvervsudvikling i 'det indeklemte areal' i Greve Kommune (PDF)

Helhedsplan for Strandvejsområdet - Bevaring og fornyelse

Endelig vedtaget af Byrådet september 2015.

Helhedsplanen blev efterfølgende indarbejdet i fire lokalplaner i strandvejsområdet. De fire lokalplaner blev i oktober 2020 erstattet af én samlet lokalplan for strandvejsområdet. I august 2023 blev der yderligere vedtaget et tillæg til lokalplanen for strandvejsområdet.

Helhedsplan for Strandvejsområdet - Bevaring og fornyelse (PDF)

Helhedsplan (forslag) for Tværhøjgård - fase 1

Vedtaget af Byrådet maj 2007.

Helhedsplanen præsenterer 3 modeller for udbygning af Tværhøjgård. Modellerne har forskellig fordeling mellem bolig og erhverv.

Landskabsplanen er allerede indarbejdet i en lokalplan, og skal ligeledes indarbejdes i de resterende lokalplaner for Tværhøjgård.

Helhedsplan (forslag) for Tværhøjgård - fase 1 (PDF)

Langagergård Landskabsplan

Endelig vedtaget af Byrådet december 2005.

Landskabsplanen åbner mulighed for et stort sammenhængende grønt rekreativt landskab med plads til en række bolig-øer.

Landskabsplanen er efterfølgende indarbejdet i en række lokalplaner for de enkelte bolig-øer.

Langagergård Landskabsplan (PDF)

Sidst opdateret: 15. maj 2024

Kontakt

Planlægger

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Send Digital Post (kræver MitID)