Gå til hovedindhold

Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan nr. 14.58 for Vandværk ved Greve Landevej 77

Byrådet har d. 20. juni 2022 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan nr. 14.58 for Vandværk ved Greve Landevej 77

Billede af området for lokalplan 14.58

Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Lokalplan 14.58 for Vandværk ved Greve Landevej 77 og Kommuneplantillæg nr. 7 med ikrafttrædelse d. 23. juni 2022.

Kommuneplantillæg

Som forudsætning for udarbejdelsen af Lokalplan nr. 14.58 for Vandværk ved Greve Landevej 77 er der udarbejdet et kommuneplantillæg, idet en realisering af lokalplanen strider imod den gældende kommuneplan, hvor kommuneplanramme 2R2 udlægger området til rekreativt område.
Kommuneplantillæg nr. 7 sikrer derfor, at lokalplanområdet for Lokalplan nr. 14.58 bliver omfattet af en ny kommuneplanramme 2T2 med anvendelsen tekniske anlæg, så der er mulighed for at opføre et vandværk med tilhørende servicefunktioner. Kommuneplanramme 2R2 bliver reduceret med det område, der overgår til kommuneplanramme 2T2.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et ubebygget byzoneareal på i alt ca. 18.000 m2, der udgør en del af matr.nr. 4ai, Greve By, Greve.
Området afgrænses mod nord af den kommunale specialskole Kirkemosegaards bygninger og udearealer, mod nordøst ligger erhvervsområdet Ventrupgård og mod syd afgrænses området af Grevebækken med en cykelsti på modsatte side. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af grønne marker hen til Greve Landevej, hvor Greve Landsby ligger vest for.

Baggrund for lokalplanen

Drikke-/brugsvandet til hovedparten af borgerne i Greve Kommune kommer i dag fra to vandværker hhv. Vandværk Nord og Vandværk Syd. Vandværkerne står i dag over for en del renoveringer og moderniseringer, for at bringe dem op på et niveau, der dels er tidssvarende, og dels kan garantere den fremtidige forsyningssikkerhed. De nuværende værker er desuden begrænset i deres behandlingskapacitet og vil på sigt have vanskeligt ved at dække forbruget i Greve Vandværks forsyningsområde, hvis den nuværende befolkningstilvækst forsætter.
Greve Vandværk ønsker at fremtidssikre vandforsyningen til forbrugerne i Greve Kommune ved at etablere et nyt samlet vandværk i kommunen.

Lokalplanforslagets indhold og intentioner

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til teknisk anlæg, specifikt vandværk med tilhørende servicefunktioner samt at sikre adgangsvej fra Greve Landevej.

Samlet set vil planen give mulighed for at opføre en vandværksbygning, saltsiloer samt nedgravede skylletanke og tilhørende småbygninger til tekniske anlæg såsom transformator o.l. Der er mulighed for, at der kan opføres varmepumpe til produktion af fjernvarme ved at trække varme ud af drikkevandet.

Der gives mulighed for etablering af vej- og parkeringsarealer. Adgangsvejen vil samtidig blive adgangsvej for bilister til specialskolen Kirkemosegaard nord for lokalplanområdet.

Intentionen er ligeledes at give mulighed for bæredygtighedstiltag såsom opsætning af solcelleanlæg på ejendommen og beplantning for at sikre, at bebyggelsen falder naturligt ind i omgivelserne.

Lokalplan nr. 14.58 for Vandværk ved Greve Landevej 77 (Digital)

Kommuneplantillæg nr. 7 (Digital)

Ændringer i forhold til lokalplanforslaget

Lokalplan nr. 14.58, Kommuneplantillæg nr. 7 og Miljøscreening for Greve Vandværk har været i offentlig høring fra den 22. december 2021 til og med den 16. februar 2022. I høringsperioden kom der 44 høringssvar til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillægget.
På baggrund af de indkomne høringssvar og mangler i miljøscreeningen blev miljøscreeningen, lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg sendt i fornyet høring fra den 24. marts til og med den 25. april 2022. Den fornyede høring omhandlede følgende:

 • Reduktion af maksimum bygningshøjde fra 20 meter til 14 meter
 • Nye kortbilag, hvor beplantning fremgår
 • Visualiseringer af vandværket i form af volumenstudie
 • Referencebilleder fra andre vandværker
 • Præcisering af beskrivelsen af de ubebyggede arealer
 • En tilpasset miljøscreening

I den fornyede høring kom der 6 høringssvar til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Følgende er ændret på baggrund af den fornyede høring:

 • Beskrivelserne vedr. nedsivning af tagvand og skyllevand samt beskrivelse af byggematerialer er præciseret
 • Beskrivelsen af hvilke ledninger der kan ligge i tracéet fra byggefelt og mod syd samt beplantningstidspunktet er præciseret
 • Beskrivelsen af maksimal bygningshøjde i lokalplan og kommuneplantillæg er præciseret
 • Muligheden for varmepumpe er indskrevet i lokalplanen
 • Opvarmning af vandværket og håndtering af spildevand er præciseret

Retsvirkning

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når der bygges og anlægges, skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.
Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. planlovens § 58, stk. 1 nr. 3 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse, dvs. inden den 21. juli 2022. Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Nævnenes Hus under ”Start din klage”, ”Miljø og Energi”, ”Planklagenævnet".
Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 23. december 2022, jfr. planlovens § 62, stk. 1.

Greve Byråd

Sidst opdateret: 23. juni 2022

Kontakt

Planlægger

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Send Digital Post (kræver NemID)