Gå til hovedindhold

Fritidsrådet

Fritidsrådet har til formål at vejlede og rådgive det politiske niveau i sager, som omhandler væsentlige forhold på det samlede fritidsområde i Greve Kommune.

Indhold

  Fritidsrådets arbejde                                                                          

  • Deltage i udvikling af hele fritidsområdet
  • Sikre helhedstænkning og sammenhæng på hele fritidsområdet
  • Høres i forbindelse med behandling af budget for fritidsområdet
  • Afgive budgetforslag indenfor eget område
  • Drøfte principper for udmøntning af midler i henhold til f.eks. Greveordningen
  • Sikre gensidig information på alle niveauer
  • Høres om godkendelse af nye folkeoplysende fritidsforeninger indenfor 4 uger, alternativt ved formandsbeslutning
  • Orienteres om fordeling af lokaletilskud
  • Påse, at lokaletilskuddet er anvendt i overensstemmelse med love og regler.

  Fritidsrådet skal, i samarbejde med Idrætsrådet, rådgive og anbefale Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med:

  • Fordeling af indendørs lokaler til folkeoplysende virksomhed
  • Fordeling af udendørs arealer til folkeoplysende virksomhed
  • Ændring af retningslinjer for udmøntning af midler i henhold til f.eks. Greveordningen
  • Ændring af retningslinjer for udmøntning af midler i henhold til øvrige puljer
  • Fordeling af tilskudsrammen
  • Gebyr/betaling på lån af offentlige lokaler
  • Godkendelse af det samlede regnskab på fritidsområdet
  • Godkendelse af folkeoplysningspolitik/idræts- og fritidspolitik samt tilhørende handleplaner

  Form

  • Fritidsrådet mødes omkring 10 gange om året
  • Der afholdes fællesmøder med Idrætsrådet i forbindelse med behandling af sager hvor de to råd i samarbejde indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget
  • Der kan efter behov, afholdes fællesmøde med Idrætsrådet til drøftelse af sager af fælles interesse
  • Fritidsrådet kan efter behov nedsætte ad hoc grupper inden for kommissoriet
  • Dagsorden til møderne fastsættes af formanden efter drøftelse med Idræts- og Fritidssekretariatet.
  • Dagsorden udsendes senest 1 uge før mødet

  Sammensætning

  • 2 repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget
  • 2 repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)
  • 2 repræsentanter fra fritidsforeninger/organisationer så vidt muligt fra 2 forskellige organisationer
  • 2 repræsentanter fra aftenskolerne – så vidt muligt fra 2 forskellige aftenskoler
  • 2 repræsentanter fra de selvorganiserede grupper
  • 1 repræsentant fra handicaporganisationerne udpeget af handicaporganisationerne
  • 1 repræsentant valgt blandt formanden for Greve Borgerhus brugerråd, formanden for bestyrelsen i Tune Borgerhus, formanden for bestyrelsen i Karlslunde Borgerhus og formanden for bestyrelsen Hundigehuset samt formanden for brugerrådet i Aktivhuset Olsbækken
  • Rådet konstitueres med med formand , næstformand, ordførere og udvalg.
  • Idræts- og FritidsSekretariatet står for sekretariatsbistand og mødeforberedelse.

  Rådets medlemmer kan få diæter og befordringsgodtgørelse efter gældende regler.

  Kompetence

  Fritidsrådet skal af administrationen og fagudvalgene inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed vedrørende politik, budget og tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven § 35 og Greveordningen. Fritidsrådet kan derud over anbefale og rådgive i øvrige forhold. Derudover har Fritidsrådet ret til at få rejst en sag af principiel karakter i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Byrådet/Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at uddelegere kompetencen i forhold til specifikt definerede opgaver.

  Gældende pr. 1. januar 2020

  Sidst opdateret: 12. januar 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Kultur & Fritid

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver MitID)