Gå til hovedindhold

Kørsel

Visiteret kørsel er en ordning for borgere, der ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik.

Indhold

  Skal du køres til f.eks. daghjem, genoptræning, motion eller din egen læge, kan du søge om kørsel hos Greve Kommune. 

  Hvis du ikke selv kan sikre at komme til f.eks. daghjem, genoptræning, motion eller din egen læge, fordi du grundet nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan benytte andre kørselsmuligheder, som fx bus, tog, el-køretøj eller lignende, og alle andre kørselsmuligheder er udtømte, kan du søge om kørsel hos Greve Kommune.

  Information om kørsel

  Du kan søge om kørsel til egen læge eller nærmeste speciallæge, hvis du er folke- eller førtidspensionist, og du er sikret i sygesikringsgruppe 1. Du skal ikke være i stand til at tage eget transportmiddel eller offentlig transport.

  Du kan se på dit sundhedskort, om du er sikret i gruppe 1.

  Kørslen udføres af Dantaxi, og bestilling af kørsel skal ske ved at ringe til Greve Kommunes kontaktcenter på 43 97 97 97. Du kan ringe i kommunens telefontid og gerne senest dagen før.

  Telefontiden er:

  Mandag kl. 09.00 - 13.00
  Tirsdag kl. 09.00 - 13.00
  Onsdag Lukket
  Torsdag kl. 09.00 - 17.00
  Fredag kl. 09.00 - 12.00


  Hvis du skal køres til et hospital/sygehus, skal du kontakte Region Sjælland på telefon 70 15 35 15.

  Hvis du ønsker at deltage i aktiviteter i et dagcenter, og du ikke selv kan sørge for transport til dagcenteret, kan du kontakte Greve Kommunes visitation og søge om kørsel dertil.

  Du kan få bevilget kørsel til et dagcenter, i den del af Greve Kommune hvor du bor, to hverdage om ugen.

  Der er brugerbetaling på ordningen.

  Er du visiteret til at komme på et daghjem, og kan du ikke selv sørge for transport til daghjemmet, kan du søge om kørsel dertil.

  Du kan få bevilget kørsel til de dage, hvor du er visiteret til daghjem. 

  Aftaler om dage og kørselstider tur/retur foregår mellem dig og medarbejderne på daghjemmet.

  Der er brugerbetaling på ordningen.

  Greve Kommune er ikke forpligtet til at tilbyde vederlagsfri transport til og fra træningstilbud visiteret under § 86 i lov om social service. Hvis borgere, på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for befordring, kan kommunen yde et tilskud.

  For alle borgere i genoptræningsforløb gælder det om at kunne varetage flest mulig dagligdags funktioner selvstændigt eller med lidt hjælp eller støtte. Det kan derfor være en del af genoptræningen selv at kunne transportere sig til træning med enten bus, tog, cykel, bil eller til fods.

  Pensionister, som skal til genoptræning efter en sygehusindlæggelse, har ret til befordring (transport) eller befordringsgodtgørelse, når udgiften til transport overstiger 25 kr.

  Ikke-pensionister har adgang til befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis borgerens tilstand udelukker kørsel med offentlige transportmidler, og udgiften til transport overstiger 60 kr.

  For begge grupper gælder, at der er begrænset ret til befordringsgodtgørelse, hvis genoptræningen er valgt i en anden kommune end Greve Kommune.

  Flexhandicap er en kørselsordning, der sikrer, at svært bevægelseshæmmede samt blinde og stærkt svagsynede får samme tilbud som alle andre. Det kan for eksempel være besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter.

  Kørselsordningen dækker hele Movias område, det vil sige hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Kørslen foregår på alle årets dage og hele døgnet.

  Du skal visiteres til kørselsordningen via Greve Kommunes Borgerservice, før du kan benytte den. Man bliver visiteret til denne kørselsordning via Borgerservice. Bevillingen lyder på 104 enkelte ture hver 12. måned.

  Der er brugerbetaling på ordningen.

  Yderligere information om flexhandicap

  Kvalitetsstandard for tildeling af kørsel under flexhandicap ordningen.

  Flexhandicap ordningen

  Se også Movia – Flexhandicap

  Hvis du ikke selv er i stand til at transportere dig til visiteret motion, har du mulighed for at søge om kørsel efter gældende regler.

  Dette gøres via et ansøgningsskema, som du udfylder sammen med enten en træningsterapeut eller en sundhedskonsulent fra Greve Kommune.

  Der er egenbetaling på ordningen.

  Er du på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ude af stand til at benytte kørsel med individuel befordring og går du til en fast ugentlig aktivitet på faste tidspunkter max to gange om ugen, kan du søge om individuel transport indenfor kommunens grænse.

  Ordningen benyttes til for eksempel til kørsel til aktiviteter på plejecenter ved udefra kommende arrangør, mandagsklub for blinde, kørsel til aktiviteter for borgere med demens samt kørsel til visiteret motions tilbud og rehabiliterende tilbud, som varetages i træningsenheden indenfor KOL, diabetes og hjertekarsygdomme.

  Ordningen kan ikke benyttes til borgere, der er blevet henvist til træning/behandling hos privatpraktiserende fysioterapeut, psykiater, psykolog eller lignende af egen læge.

  Det er visitationen i Greve kommune, der afgør, om du kan bevilges individuel transport.

  Der er brugerbetaling på ordningen.

  Region Sjælland sørger for kørslen eller giver kørselsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus hvis:

  • Du modtager pension efter de sociale pensionslove.
  • Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan   finde sted efter regionens visitationskriterier, overstiger 50 km hver vej.
  • Din tilstand, ud fra en sundhedsfaglig vurdering, udelukker befordring med offentlige transportmidler, som bus, tog og færge, og du i forbindelse med sygehusbehandling indkaldes til videre ambulant behandling, eller hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

  Klik her for at søge om kørselstilskud fra Region Sjælland

  Sidst opdateret: 19. februar 2024

  Links

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)