Gå til hovedindhold

Akutpladser

En akutplads er for borgere bosiddende i Greve Kommune, der i en periode har behov for en kompleks sygeplejefaglig ydelse, der ikke kan varetages i hjemmet.

Indhold

  Information om akutpladser

  At sikre, at der stilles en rehabiliteringsplads til rådighed for borgere, som i en konkret situation er ude af stand til at klare sig i eget hjem.

  At sikre borgeren et individuelt målrettet rehabiliteringsforløb, så borgere, som har – eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv.

  At sikre borgeren en oplevelse af sammenhæng og kvalitet i rehabiliteringsforløbet 24 timer i døgnet.

  At sikre døende en værdig afsked med livet.

  Tildeling af en akutplads foregår efter en konkret og individuel helhedsvurdering i Myndighed i Center for Sundhed & Pleje.

  En borger opholder sig på en kommunal akutplads, så længe borgeren har behov for en særlig sygeplejefaglig indsats, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

  Når borgeren ikke længere har behov for den særlige sygeplejefaglige indsats efter Sundhedsloven, skal der foretages en revurdering.

  Ved revurderingen bliver der igen foretaget en konkret og individuel helhedsvurdering med det formål, at afklare om borgeren kan udskrives til eget hjem, eller eventuelt kan tilbydes et midlertidigt døgnophold efter serviceloven.

  Anmodning om visitering til en akutplads sker på baggrund af henvendelse fra egen læge, vagtlæge eller akutmodtagerafsnit på sygehuset eller ved udskrivelse fra sygehus.

  Når lægen ønsker, at kommunen bevilger en akutplads, og sender en henvisning, skal henvisende læge skriftligt beskrive behandlingsplanen i forhold til sundhedslovsopgaver under opholdet, samt opdatere aktuel medicinliste i FMK.

  En akutplads vil som oftest være en enestue. Der er dog et par enkelte stuer, som kan være 2–sengs stuer.

  På stuerne er der ophængt fladskærme. Herudover findes der TV i dagligstuerne og i caféen, som man er velkommen til at benytte.

  Idet antenneanlægget er analogt, er det desværre ikke muligt at se ret mange kanaler. I caféen er det muligt at se DR1, DR2 og TV2. På stuerne er der også mulighed for at se Ramasjang og enkelte andre infokanaler.

  Man kan for egen regning investere i et boxerkort, som kan installeres i Tv'et. Det giver mulighed for at se flere kanaler.

  Det kan forekomme, at en borger på enestue må flyttes til en 2-sengs stue, såfremt en anden borger har akut behov for en enestue. Der kan også blive tale om overflytning fra enestue til en 2-sengs stue i takt med, at man får det bedre og bliver mere selvhjulpen.

  Skulle dette blive nødvendigt, vil medarbejderne naturligvis være behjælpelige med at flytte ens personlige ejendele eventuelt i samarbejde med de pårørende.

  Der er ingen læge tilknyttet Hedebo. Hvis der under akutopholdet bliver brug for kontakt til en læge, vil borgerens egen praktiserende læge eller den behandlingsansvarlige sygehusafdeling blive kontaktet.

  Medarbejderne på Hedebo består primært af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og ergoterapeuter.

  Genoptræning leveres ved en separat bevilling af fysioterapeuter fra Greve Kommunes træningsenhed.

  Borgeren har ingen udgifter i forbindelse med selve opholdet på en akutplads, og udgifter til mad er inkluderet i opholdet. Borgeren skal dog selv betale for øvrige udgifter til f.eks. medicin, bleer mm.

  For alle øvrige ophold på Hedebo, som bevilliges efter Serviceloven, opkræver Greve Kommune egenbetaling. Det betyder, at borgeren kan opleve et forløb, hvor der skiftes mellem bevillig af ophold, hvor der hhv. er egenbetaling eller ikke er egenbetaling.

  Bor man i eget hjem, skal man selv betale for transporten til og fra en akutplads, også når man har behov for en liggende transport. 

  Kommer man fra sygehuset, skal sygehuset sørger for transport til akutpladsen. Borgeren skal selv sørge for og betale hjemtransport, også når man har behov for liggende transport.

  Der er besøgstid på Hedebo mellem kl. 10.00 - 21.00 af hensyn til morgenplejen og ro i aften- og nattetimerne.

  Om natten varetages hjælpen af faste nattevagter, som varetager hjælpen på hele Hedebo. Hvis det er aftalt, at man skal have faste tilsyn om natten, kommer nattevagten indenfor bestemte tidsintervaller.

  Når et akutophold afsluttes, skal man forlade den tildelte stue senest kl. 10.00 den dag, hvor opholdet slutter. Der er mulighed for at opholde sig på fællesarealer frem til kl. 13.00.

  Når man ankommer til et akutophold, vil man samme dag blive budt velkommen af medarbejderne. Her vil man få nogle praktiske oplysninger.

  Alt afhængigt af behov, finder der yderligere samtaler sted undervejs, og opholdet afsluttes som regel med en afsluttende samtale.

  Såfremt man bliver indlagt på sygehuset under et akutophold, må det forventes, at pladsen evt. inddrages. Der kan derfor være behov for, at dine pårørende kan være behjælpelige med at afhente ens ejendele.

  Det er vigtigt, at man medbringer diverse personlige ejendele såsom termometer, negleklipper, evt. blodsukkerapparat, tandbørste m.m. – altså alle de ting, som man ville medbringe, hvis man f.eks. skulle på ferie. Det er en god ide at have medbragt tøj til ca. 8 dage og bleer. Der bliver stillet sengelinned og håndklæder til rådighed.

  Er man tidligere bevilliget hjælpemidler (f.eks. kørestol, lift m.m.) af Greve Kommune, skal disse medbringes på opholdet.

  Medarbejderne drøfter sammen med borgeren behovet for eventuelle hjælpemidler. I tilfælde af, at man har behov for hjælpemidler, hjælper medarbejderne med at tage kontakt til kommunens Hjælpemiddelafsnit. I samarbejde med terapeuten fra Hjælpemiddelafsnittet vejledes borgeren i brugen af hjælpemidlet. Hvis der er behov, arrangeres et hjemmebesøg, inden man skal hjem.

  Hvis der er aftalt hjemmebesøg med en af terapeuterne, er de pårørende naturligvis velkomne til at deltage. Ved eventuelt hjemmebesøg under opholdet, er transporten for egen regning.

  Vi modtager gerne såvel positiv som negativ feedback på opholdet.

  Såfremt der er nogle problemstillinger, man ønsker at drøfte, er man velkommen til at kontakte gruppeleder eller lederen af Hedebo for at aftale et mødetidspunkt.

  Sidst opdateret: 13. juni 2023