Gå til hovedindhold

Personlig pleje

Får du brug for hjælp til personlig pleje, kan du rette henvendelse til Greve Kommune.

Indhold

  Uanset hvor gammel du er, kan du opleve, at du ikke kan klare de daglige opgaver i hjemmet. Det kan skyldes fysisk eller psykisk sygdom. Det kan også være, at du har særlige sociale problemer, som gør det vanskeligt at stå op og f.eks. komme i bad. Hvis det er tilfældet, kan du søge om hjælp til udvalgte opgaver.

  Først og fremmest kan du få hjælp til at komme på benene igen og blive støttet i at klare dig selv og føre det liv, du ønsker, uden at være afhængig af andre. Den personlige pleje tilrettelægges i tæt samarbejde med dig, og plejen gives med respekt for dine ønsker. 

  Information om personlig pleje i hjemmet

  Personlig pleje kan være:

  • Hjælp til vask/bad, hår- og hudpleje og/eller af- og påklædning.
  • Hjælp til at indtage måltider.
  • Hjælp til at komme omkring.
  • Hjælp til at klare toiletbesøg.
  • Tryghedsbesøg.

  Hvis behovet for hjælp opstår, kan du kontakte visitationen i Greve Kommune. Her arbejder medarbejderne med at vurdere borgernes behov for hjælp, og de træffer afgørelse om, hvilken hjælp du kan tildeles.

  Hjælpen gives efter:

  Når visitatorerne træffer en afgørelse, har de altid foretaget en individuel og konkret vurdering af dit behov for hjælp. Det vil sige, at afgørelsen tager højde for den situation, du står i, og de muligheder, du har for at komme til at fungere bedre i hverdagen. Derudover indgår det også i vurderingen, om du har pårørende i hjemmet, som kan hjælpe til i hverdagen.

  Når du søger om hjælp til personlig pleje vil du som udgangspunkt først skulle gennemføre et rehabiliteringsforløb.

  Et rehabiliteringsforløb er et korterevarende og tidsafgrænset træningsforløb. Formålet er at hjælpe dig til at genvinde færdigheder til at klare dig selv i hjemmet. Det er vigtigt, at du i samarbejde med kommunen sætter realistiske mål for forløbet. Et mål kunne for eksempel være, at du igen bliver i stand til at gå ned ad trappen, at du kan smøre din egen mad eller tage støttestrømper på, så du ikke skal være afhængig af, at en hjemmehjælper kommer forbi og gør det for dig.

  Hvis du efter at have gennemført rehabiliteringsforløbet fortsat har behov for hjælp, kan du blive tildelt varig hjælp.

  I Greve Kommune kan du vælge mellem den kommunale hjemmepleje eller de to private leverandører Kvik Vikar og DFS Plus.

  Under Dokumenter kan du finde yderligere information om den kommunale hjemmepleje og om de private leverandører.

  Det er helt centralt, at den hjælp, du får, gives som hjælp til selvhjælp.

  Det betyder at:

  • Medarbejdernes opgave i høj grad er at motivere og støtte dig med udgangspunkt i deres faglige viden på området.
  • Det er en tværfaglig indsats, som blandt andet omfatter visitator, medarbejdere fra hjemmeplejen, ergoterapeuter og sygeplejersker.
  • Indsatsen bygger på din aktive medvirken og på samarbejdet om at nå dit mål - frem for at medarbejderne udfører de opgaver, som du ikke er i stand til at klare selv.

  Med fritvalgsbeviset kan du selv vælge en CVR-registreret virksomhed til at levere den pleje, du er tildelt. Kontakt visitationen for at høre mere om ordningen.

  Fleksibel hjemmehjælp betyder, at man har ret til at bytte ydelser. Ifølge § 94a i lov om social service har modtagere af personlig hjælp ret til at vælge en helt eller delvist anden hjælp end den, kommunen har truffet afgørelse om. 

   Overordnede begrænsninger for retten til at bytte ydelser: 

  • Den hjælp, man ønsker at bytte sig til, skal kunne leveres inden for den tidsramme, der er sat af til at levere den hjælp, man er visiteret til.  
  • Man kan ikke bytte sig til ekstra tid.  
  • Man kan bytte sig til hjælp mellem de indsatser, der er truffet afgørelse om eller indsatser, som er omfattet af kommunalbestyrelsens serviceniveau.  
  • Man kan kun bytte sig til hjælp mellem personlig pleje og praktisk hjælp, hvis man i forvejen er visiteret til begge dele.  
  • Hvis man kun har brug for hjælp til rengøring, kan man ikke bytte sig til hjælp til at komme i bad.  
  • Man kan kun bytte sig til hjælp til opgaver, hjemmehjælperen med rimelighed kan forventes at løse. Det er f.eks. ikke muligt at bede hjemmehjælperen om at reparere oliefyret eller rense skorstenen.  
  • Hvis man som borger benytter sig af bytteretten, kan der ikke ydes erstatningshjælp for den konkrete indsats, der er fravalgt. 
  • Hvis en borger vedvarende fravælger en tildelt indsats til fordel for en anden, vurderer kommunen, om afgørelsen skal ændres.
  Sidst opdateret: 13. juni 2023