Gå til hovedindhold

Praktisk hjælp

Får du brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet eller behov for at få mad bragt ud, kan du rette henvendelse til Greve Kommune.

Indhold

  Uanset hvor gammel du er, kan du opleve, at du ikke kan klare de daglige opgaver i hjemmet. Det kan skyldes fysisk eller psykisk sygdom. Det kan også være, at du har særlige sociale problemer, som gør det vanskeligt at ordne de daglige praktiske gøremål som f.eks. rengøring, indkøb og lave mad. Hvis det er tilfældet, kan du søge om hjælp til udvalgte opgaver.

  Først og fremmest kan du få hjælp til at komme på benene igen og blive støttet i at klare dig selv og føre det liv, du ønsker, uden at være afhængig af andre. Den praktiske hjælp tilrettelægges i tæt samarbejde med dig, og hjælpen gives med respekt for dine ønsker. 

  Information om praktisk hjælp

  Praktisk hjælp kan være

  • Rengøring
  • Tøjvask
  • Indkøb 
  • Madordning
  • Tilberedning af måltid

  Der ydes ikke hjælp til snerydning og pasning af have.

  Borgere, som ikke selv er i stand til at lave mad og ikke kan trænes op til at kunne lave mad, kan visiteres til madordning. Ordningen indebærer, at man får leveret 7 hovedretter om ugen. Maden bringes ud to gange ugentligt. 

  Hvis behovet for hjælp opstår, kan du kontakte visitationen i Greve Kommune. Her arbejder medarbejderne med at vurdere borgernes behov for hjælp, og de træffer afgørelse om, hvilken hjælp du kan tildeles.

  Hjælpen gives efter:

  • Lov om social service § 83 og § 83a
  • Greve Kommunes kvalitetsstandarder, som er det serviceniveau for tildeling af hjælp, som Byrådet i Greve kommune har besluttet

  Når visitatorerne træffer en afgørelse, har de altid foretaget en individuel og konkret vurdering af dit behov for hjælp. Det vil sige, at afgørelsen tager højde for den situation, du står i, og de muligheder, du har for at komme til at fungere bedre i hverdagen. Derudover indgår det også i vurderingen, om du har pårørende i hjemmet, som kan hjælpe til i hverdagen.

  Når du søger om praktisk hjælp vil du som udgangspunkt først skulle gennemføre et rehabiliteringsforløb.

  Et rehabiliteringsforløb er et korterevarende og tidsafgrænset træningsforløb. Formålet er at hjælpe dig til at genvinde færdigheder til at klare dig selv i hjemmet. Det er vigtigt, at du i samarbejde med kommunen sætter realistiske mål for forløbet. Et mål kunne for eksempel være, at du igen bliver i stand til at gå ud og købe ind, at du kan lave din egen mad eller vaske tøj, så du ikke skal være afhængig af, at en hjemmehjælper kommer forbi og gør det for dig.

  Hvis du efter at have gennemført rehabiliteringsforløbet fortsat har behov for hjælp, kan du blive tildelt varig hjælp.

  Uanset hvilken leverandør du vælger, er det helt centralt, at den hjælp du får gives som hjælp til selvhjælp.

  Det betyder at:

  • Medarbejdernes opgave i høj grad er at motivere og støtte dig med udgangspunkt i deres faglige viden på området.
  • Det er en tværfaglig indsats, som blandt andet omfatter visitator, medarbejdere fra hjemmeplejen, ergoterapeuter og sygeplejersker.
  • Indsatsen bygger på din aktive medvirken og på samarbejdet om at nå dit mål - frem for at medarbejderne udfører de opgaver, som du ikke er i stand til at klare selv.

  I Greve Kommune kan du vælge mellem 2 leverandører af hjemmehjælp – den private leverandør Altiden eller den kommunale hjemmepleje.

  Tøjvask leveres af de private leverandører Elis og Trasbo.

  Madordning leveres af den private leverandør Det Danske Madhus.

  Indkøbsordning leveres af den private leverandør Intervare.

  Under Dokumenter kan du finde yderligere information om alle leverandørerne.

  Er du visiteret til indkøbsordning, skal du selv betale de varer, du køber. Greve Kommune betaler for levering.

  Er du visiteret til tøjvask, skal du betale en fast månedlig pris. Greve Kommune betaler for afhentning og returnering af tøjet.

  Er du visiteret til madordning, betaler du for den mad, du bestiller. Staten har fastsat et loft for (=egenbetaling), hvor meget borgerne må betale for madordning.

  I 2021 er egenbetalingen sat til maksimalt 56 kr. for en hovedret inklusiv levering. Det beløb bliver reguleret hvert år, så det følger pris- og lønudviklingen.

  Er du visiteret til indkøbsordning eller madservice, kan du anmode om et frit valgs bevis. Med frit valgs beviset kan du selv vælge en CVR-registreret virksomhed til at levere dine indkøb eller din mad. Kontakt visitationen for at høre mere om ordningen.

  Fleksibel hjemmehjælp betyder, at man har ret til at bytte ydelser. Ifølge § 94a i lov om social service har modtagere af praktisk hjælp ret til at vælge en helt eller delvist anden hjælp end den, kommunen har truffet afgørelse om. 

   Overordnede begrænsninger for retten til at bytte ydelser: 

  • Den hjælp, man ønsker at bytte sig til, skal kunne leveres inden for den tidsramme, der er sat af til at levere den hjælp, man er visiteret til.  
  • Man kan ikke bytte sig til ekstra tid.  
  • Man kan bytte sig til hjælp mellem de indsatser, der er truffet afgørelse om eller indsatser, som er omfattet af kommunalbestyrelsens serviceniveau.  
  • Man kan kun bytte sig til hjælp mellem personlig pleje og praktisk hjælp, hvis man i forvejen er visiteret til begge dele.  
  • Hvis man kun har brug for hjælp til rengøring, kan man ikke bytte sig til hjælp til at komme i bad.  
  • Man kan kun bytte sig til hjælp til opgaver, hjemmehjælperen med rimelighed kan forventes at løse. Det er f.eks. ikke muligt at bede hjemmehjælperen om at reparere oliefyret eller rense skorstenen.  
  • Hvis man som borger benytter sig af bytteretten, kan der ikke ydes erstatningshjælp for den konkrete indsats, der er fravalgt. 
  • Hvis en borger vedvarende fravælger en tildelt indsats til fordel for en anden, vurderer kommunen, om afgørelsen skal ændres.

  Sidst opdateret: 18. oktober 2021

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver NemID)