Gå til hovedindhold

Praktisk hjælp

Får du brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet eller behov for at få mad bragt ud, kan du rette henvendelse til Greve Kommune.

Indhold

  Uanset hvor gammel du er, kan du opleve, at du ikke kan klare de daglige opgaver i hjemmet. Det kan skyldes fysisk eller psykisk sygdom. Det kan også være, at du har særlige sociale problemer, som gør det vanskeligt at ordne de daglige praktiske gøremål som f.eks. rengøring, indkøb og lave mad. Hvis det er tilfældet, kan du søge om hjælp til udvalgte opgaver.

  Først og fremmest kan du få hjælp til at komme på benene igen og blive støttet i at klare dig selv og føre det liv, du ønsker, uden at være afhængig af andre. Den praktiske hjælp tilrettelægges i tæt samarbejde med dig, og hjælpen gives med respekt for dine ønsker. 

  Information om praktisk hjælp

  Praktisk hjælp kan være

  • Rengøring
  • Tøjvask
  • Indkøb 
  • Madordning
  • Tilberedning af måltid

  Der ydes ikke hjælp til snerydning og pasning af have.

  Borgere, som ikke selv er i stand til at lave mad og ikke kan trænes op til at kunne lave mad, kan visiteres til madordning. Ordningen indebærer, at man får leveret 7 hovedretter om ugen. Maden bringes ud to gange ugentligt. 

  Hvis behovet for hjælp opstår, kan du kontakte visitationen i Greve Kommune. Dit behov for hjælp vurderes og der træffes afgørelse om, hvilken hjælp du kan tildeles.

  Hjælpen gives efter:

  1. Lov om social service § 83 og § 83a.

  2. Greve Kommunes kvalitetsstandarder, som er det serviceniveau for tildeling af hjælp, som Byrådet i Greve Kommune har besluttet.

  Når visitatorerne træffer en afgørelse, har de altid foretaget en individuel og konkret vurdering af dit behov for hjælp. Det vil sige, at afgørelsen tager højde for den situation, du står i, og de muligheder, du har for at komme til at fungere bedre i hverdagen. Derudover indgår det også i vurderingen, om du har pårørende i hjemmet, som kan hjælpe til i hverdagen.

  Når du søger om praktisk hjælp vil du som udgangspunkt først skulle gennemføre et rehabiliteringsforløb.

  Et rehabiliteringsforløb er et korterevarende og tidsafgrænset træningsforløb. Formålet er at hjælpe dig til at genvinde færdigheder til at klare dig selv i hjemmet. Det er vigtigt, at du i samarbejde med kommunen sætter realistiske mål for forløbet. Et mål kunne for eksempel være, at du igen bliver i stand til at gå ud og købe ind, at du kan lave din egen mad eller vaske tøj, så du ikke skal være afhængig af, at en hjemmehjælper kommer forbi og gør det for dig.

  Hvis du, efter at have gennemført rehabiliteringsforløbet, fortsat har behov for hjælp, kan du blive tildelt varig hjælp.

  I Greve Kommune kan du vælge mellem den kommunale hjemmepleje eller de to private leverandører Kvik Vikar og DFS Plus, når den praktiske hjælp vedrører andet end tøjvask, madordning og indkøbsordning.

  Tøjvask leveres af de private leverandører Elis og Trasbo.

  klik her for at læse mere om Elis

  Klik her for at læse mere om Trasbo

  Madordning leveres af den private leverandør Det Danske Madhus eller ved brug af Frit valgs bevis.

  Klik her for at læse mere om Det Danske Madhus

  Indkøbsordning leveres af den private leverandør Intervare eller ved brug af Frit valgs bevis.

  Klik her for at læse mere om Intervare

  Under Dokumenter kan du finde yderligere information om den kommunale hjemmepleje og om de to private leverandører.

  Læs mere om frit valgs bevis under afsnittet Frit valgs bevis.

  Det er helt centralt, at den hjælp, du får, gives som hjælp til selvhjælp.

  Det betyder at:

  • Medarbejdernes opgave i høj grad er at motivere og støtte dig med udgangspunkt i deres faglige viden på området.
  • Det er en tværfaglig indsats, som blandt andet omfatter visitator, medarbejdere fra hjemmeplejen, ergoterapeuter og sygeplejersker.
  • Indsatsen bygger på din aktive medvirken og på samarbejdet om at nå dit mål - frem for at medarbejderne udfører de opgaver, som du ikke er i stand til at klare selv.

  Er du visiteret til indkøbsordning, skal du selv betale de varer, du køber. Greve Kommune betaler for levering.

  Er du visiteret til tøjvask, skal du betale en fast månedlig pris. Greve Kommune betaler for afhentning og returnering af tøjet.

  Er du visiteret til madordning, betaler du for den mad, du bestiller. Staten har fastsat et loft for, hvor meget borgerne må betale for madordning (=egenbetaling).

  I 2022 er egenbetalingen sat til maksimalt 57 kr. for en hovedret inklusiv levering. Det beløb bliver reguleret hvert år, så det følger pris- og lønudviklingen.

  Er du visiteret til indkøbsordning, madservice eller anden praktisk hjælp, kan du anmode om et frit valgs bevis. Med frit valgs beviset kan du selv vælge en CVR-registreret virksomhed til at levere den hjælp, du er visiteret til. Kontakt visitationen for at høre mere om ordningen.

  Fleksibel hjemmehjælp betyder, at man har ret til at bytte ydelser. Ifølge § 94a i lov om social service har modtagere af praktisk hjælp ret til at vælge en helt eller delvist anden hjælp end den, kommunen har truffet afgørelse om. 

   Overordnede begrænsninger for retten til at bytte ydelser: 

  • Den hjælp, man ønsker at bytte sig til, skal kunne leveres inden for den tidsramme, der er sat af til at levere den hjælp, man er visiteret til.  
  • Man kan ikke bytte sig til ekstra tid.  
  • Man kan bytte sig til hjælp mellem de indsatser, der er truffet afgørelse om eller indsatser, som er omfattet af kommunalbestyrelsens serviceniveau.  
  • Man kan kun bytte sig til hjælp mellem personlig pleje og praktisk hjælp, hvis man i forvejen er visiteret til begge dele.  
  • Hvis man kun har brug for hjælp til rengøring, kan man ikke bytte sig til hjælp til at komme i bad.  
  • Man kan kun bytte sig til hjælp til opgaver, hjemmehjælperen med rimelighed kan forventes at løse. Det er f.eks. ikke muligt at bede hjemmehjælperen om at reparere oliefyret eller rense skorstenen.  
  • Hvis man som borger benytter sig af bytteretten, kan der ikke ydes erstatningshjælp for den konkrete indsats, der er fravalgt. 
  • Hvis en borger vedvarende fravælger en tildelt indsats til fordel for en anden, vurderer kommunen, om afgørelsen skal ændres.