Gå til hovedindhold

Lån eller leje af arealer

Retningslinjer og ansøgning.

For foreninger, private erhvervsdrivende og borgere er det muligt at låne eller leje arealer af kommunen.

Muligheden for at leje eller låne kommunens udendørs arealer omfatter som udgangspunkt følgende arealer:

  • Arealerne nord og syd for Mosede Fort samt stien rundt om fortet
  • Arealer i Hundige parken på begge sider af Hundige Strandvej
  • Areal ved Greve Midtby Center mellem Holmeagervej og Greve Centervej
  • Området i forlængelse af legepladsen i Greve Landsby
  • Børnenes jord i Karlslunde
  • Tune Fælled

Den nærmere angivelse af arealerne samt lokale forhold er angivet her Arealer.

Regler og forhold for leje af udendørs arealer er nærmere angivet i Retningslinjer for leje af kommunale udendørs arealer. Retningslinjerne omfatter bl.a. ikke grønne arealer i forbindelse med kommunale ejendomme (f.eks. idrætsarealer), samt arealer der er defineret som et vejareal.

Undtagelse fra bestemmelserne

Lovgivningen giver mulighed for at fravige bestemmelser om udlejning på markedsvilkår for arrangementer der opfylder særlige formål.

Alle aktiviteter der indeholder formål som kommunen jf. Kommunalfuldmagten lovligt vil kunne støtte, såsom folkeoplysende, kulturelle, sundhedsfremmende, velgørende, politiske eller religiøse aktiviteter, kan fritages for markedsleje efter en konkret vurdering. Typiske folkeoplysende arrangementer vil være aktiviteter der er godkendt i kommunen efter Folkeoplysningsloven.

Læs mere

vil være arrangementer med et indhold af kunst, musik, dans, teater med mere, der menes at have den brede befolkningsinteresse. Andre kulturelle aktiviteter for et smalt publikum kan være kulturelt oplysende arrangementer for offentligheden.

vil være aktiviteter der har til formål at fremme borgernes generelle helbredstilstand.

vil være arrangementer hvor overskuddet f.eks. går til udsatte gruppe i samfundet, herunder forskningsrelaterede aktiviteter.

vil være arrangementer der giver muligheder for samfundsrelaterede debatter.

vil være arrangementer af anerkendte trossamfund der giver mulighed for at udbrede det religiøse budskab.

Fælles for arrangementer der kan undtages fra bestemmelsesområder er, at et eventuelt overskud fra afholdelse af et arrangement går til aktiviteter, der har til formål at fremme ovenstående aktiviteter. Aktiviteter der er i direkte konkurrence med erhvervsvirksomheder, vil ikke kunne undtages fra bestemmelsesområder.

Fritagelse for bestemmelser sker på baggrund af en vurdering af den konkrete ansøgning og formålet med arrangementet.

Indebærer et arrangement (der kan undtages fra bestemmelser) salg via private underleverandører, hvor overskuddet ikke tilgår den forening eller private aktør, der arrangerer arrangementet, skal disse private underleverandører betale leje på lige vilkår som beskrevet under punktet De juridiske bestemmelser i disse retningslinjer.

Arrangementer der afholdes af Greve Kommune, og som ikke er en del af den normale kommunale aktivitet pålægges ikke leje. Eksempler på disse arrangementer kan være Skole-OL, lejrskole, sportsarrangementer i forbindelse med undervisning, sommerfester for kommunens ansatte, juletræstænding, flagdage og museumsaktiviteter. Eksemplerne er ikke udtømmende.

Særlige omstændigheder for leje af areal ved Mosede Fort

Mosede Fort er fredet areal efter loven om beskyttelse af Fortidsminder, hvorfor anvendelse af arealer er underlagt en række bestemmelser, der også har betydning for ansøgningen om leje af arealet.

Leje af Mosede Fort kræver både godkendelse af Greve Kommune og af Slots- og Kulturstyrelsen. Ansøger skal efter betinget tilladelse af Greve Kommune til afholdelse af arrangementet selv søge om dispensation hos Slots- og Kulturstyrelsen, der har en normal sagsbehandlingstid på 12 uger.

Greve Kommune er ydermere forpligtet til at vurdere om ansøgning af leje af Mosede Fort kan opnå dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur og naturbeskyttelseslovens § 18 om fortidsmindebeskyttelseslinjen. Dette medfører en normal sagsbehandlingstid på ca. 9 uger efter modtagelse af ansøgning. Derfor kan en betinget tilladelse til afholdelse af arrangementet ikke antages at medføre en endelig godkendelse fra Greve Kommune.

Det betyder med andre ord, at man kan regne med, at den samlede sagsbehandlingstid fra ansøgning er modtaget af Greve Kommune til endelig godkendelse om afholdelse af arrangement må forventes at være ca. 12 uger.

Sådan søges der om lån og leje af kommunale arealer

Sørg for at beskrive arrangementet udførligt. 

Ansøgningsskemaet finder du her

Send det via sikker mail til mailadressen ctmudlejning@greve.dk

Ved modtagelse af ansøgning om lån/leje af et areal, vurderes det om der er tale om et arrangement der opfylder undtagelsesbestemmelserne for markedsleje, eller om der skal betales leje af arealet. Du vil som ansøger modtage tilbagemelding fra den ansvarlige for behandlingen af ansøgningen herom.

Vurderes det, at der er tale om leje, vil du i forbindelse med udarbejdelse af brugsaftalen, blive bedt om at indbetale leje og depositum til Greve Kommunes bankkonto.

 

Er arrangementet af en sådan natur, at der f.eks. opstilles stader, salgsvogne m.v. (herefter blot benævnt stader) er det hvert stade der skal indgå brugsaftale med Greve Kommune.

Sidst opdateret: 12. januar 2023

Dokumenter

Kontakt

Udlejning af arealer

Rådhusholmen 10

2670 Greve

E-mail: ctmudlejning@greve.dk