Gå til hovedindhold

Underretning, når børn mistrives

Du har som borger pligt til at underrette Greve Kommune, hvis du får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling. Du kan kontakte kommunen på flere måder, og du kan også være anonym, hvis du ønsker det.

Du har som borger pligt til at underrette Center for Børn & Familier, familierådgivningen, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, seksuelle overgreb eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

Dette gælder også, hvis du får kendskab til kommende forældre, der har problemer, der giver dig en formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.

Det følger af barnets lov § 135.

Kontaktmuligheder

Du kan kontakte familierådgivningen skriftligt, telefonisk eller personligt.

Du vil senest 6 hverdage efter, at vi har modtaget din underretning modtage en bekræftelse på, at kommunen har modtaget din underretning. Du vil som privatperson ikke have aktindsigt i sagen, og vil derfor i øvrigt ikke høre mere til familierådgivningens behandling af sagen.

Den eller de, der har forældremyndigheden, har ret til aktindsigt i sagen og dermed ret til at få at vide, hvem der har underrettet.

Ikke-anonym underretning

Klik på linket herunder, hvis du vil lave en ikke-anonym underretning med MitID eller manuelt login:

Lav en ikke-anonym underretning

Anonym underretning

Anonyme underretninger - dvs. hvor familierådgivningen ikke kender underretter - modtages og behandles lige så seriøst som enhver anden underretning. Uanset om der er tale om en skriftlig eller en telefonisk underretning.

Særlig underretningspligt for offentligt ansatte.

Alle offentligt ansatte har en skærpet pligt til at underrette kommunen, hvis man under udøvelsen af offentlig tjeneste eller hverv får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte.

Underretningspligten er ikke betinget af, at der er tale om omsorgssvigt, overgreb eller lignende situationer. Det er tilstrækkeligt, at barnet eller den unge har vanskeligheder, som man ikke selv kan gøre noget ved. Se om lovtekst § 133 længere ned.

Klik på linket herunder, hvis du vil lave en underretning anonymt og digitalt:

Lav en anonym underretning

Anden kontakt

Du kan også skrive til Familierådgivningen på mailadressen: boern@greve.dk
HUSK at beskeder med personfølsomt indhold, skal sendes med Digital Post.

Virksomheder der sender personfølsomme oplysninger via mail skal kunne håndtere kryptering.
Læs mere om kontakt til Greve.

Underretningspligt

§ 132

Flytter en familie med et eller flere børn under 18 år eller kommende forældre fra én kommune til en anden kommune, og finder fraflytningskommunen, at et eller flere børn eller de kommende forældre har behov for særlig støtte af hensyn til barnets eventuelle særlige behov for støtte efter fødslen, skal fraflytningskommunen underrette tilflytningskommunen herom.

Stk. 2. I forbindelse med en underretning efter stk. 1 skal fraflytningskommunen oversende nødvendigt sagsmateriale, herunder en opsummering af relevante vurderinger, som fraflytningskommunen har foretaget i sagen.

§ 133

Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, at

1) et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter denne lov,

2) et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter denne lov på grund af de kommende forældres forhold,

3) et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter denne lov på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten eller

4) et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

Stk. 2. Skoleledere på folkeskoler skal underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for 1 kvartal.

Stk. 3. Social- og boligministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til forhold eller grund til at antage, at der foreligger forhold, som bevirker, at der kan være anledning til indsatser efter denne lov. Social- og boligministeren kan endvidere fastsætte regler om, at andre grupper af personer har underretningspligt efter stk. 1, nr. 2, i forbindelse med aktiviteter uafhængigt af deres erhverv.

§ 135

Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrenes eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets eller den unges sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

Find mere info

Beredskab - til beskyttelse af børn mod overgreb.

Ifølge loven skal alle kommuner have et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Familierådgivningen

Familierådgivernes formål og hovedopgave er - i samarbejde med forældrene - at sikre og fremme børns trivsel og udvikling.

Den Sociale Døgnvagt

Akut opståede problemer i forhold til børn under 18 år. Kan kontaktes i weekenden og efter lukketid på tlf. nr. 114.

Sidst opdateret: 22. februar 2024

Kontakt

Familierådgivningen

Telefon: 43 97 93 38

Send Digital Post (kræver MitID)