Gå til hovedindhold

Affald fra din husholdning

Herunder kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål omkring affald fra din bolig i Greve Kommune.

Renovationsmedarbejder tømmer en skraldespand

Alle boliger i Greve Kommune har pligt til at deltage i de kommunale affaldsordninger for at sikre, at affaldet bliver håndteret forsvarligt og ikke ender i naturen. Med andre ord kan affaldsordningerne altså ikke fravælges. Affaldsordningerne er endvidere beskrevet i Greve Kommunes regulativ for husholdningsaffald, som du kan downloade her fra siden.

Det er KLAR Forsyning, der administrerer affaldsordningerne for husholdninger i Greve Kommune. De udarbejder affaldskalender, opkræver affaldsgebyr og organiserer tømninger. Det er derfor også KLAR Forsyning, du skal kontakte med praktiske spørgsmål.

Den overordnede plan for affaldsområdet kan du læse om i Greve Kommunes affaldsplan, som der er linket til nederst på siden.

Det er Greve Kommunes Husholdningsregulativ, som fastsætter regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Greve Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet med regulativet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

Greve Kommune Regulativ for husholdningsaffald 2024

 

Almindelige spørgsmål

Du kan læse om affaldsordningerne i Greve Kommune, og om hvordan du skal sortere dit affald på KLAR Forsynings hjemmeside:

Affaldsordningen

Ændringer i din affaldsordning fra 1. januar 2022

Folketinget har vedtaget nye nationale regler for affaldsindsamling, som betyder, at alle i Danmark fremover skal sortere i 10 typer affald: madaffald, restaffald, papir, glas, pap, plast, metal, mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstiler.

I Greve Kommune har vi allerede indført sortering af mad- og restaffald og papir og glas samt frivillige beholdere til plast og pap i 2020.

Nu skal de sidste affaldstyper med i affaldsordningen, og det har betydning for dig som borger i Greve Kommune. Fra 1. januar 2022 bliver pap- og plastbeholderen obligatorisk, tekstilaffald skal også sorteres og borgere med egne affaldsbeholdere modtager en miljøkasse til farligt affald.

Det kan du læse mere om her:

Ændringer i din affaldsordning fra 1. januar 2022

Hvis du, eller du er pårørende til en borger, der ikke er i stand til at sortere affald eller efterleve andre af kommunens affaldsregler, så kan du ansøge om fritagelse for reglerne ved at sende en begrundet ansøgning til Center for Teknik & Miljø på: natmil@greve.dk 

Betingelserne for ansøgning om lempelse er:

  • Borgeren skal være ude i stand til at sortere fx pga. demens, dårligt syn eller lignende.
  • Borgeren må ikke have jævnlig hjemmehjælp.
  • Ved midlertidig funktionsnedsættelse: En borger der pga. operation eller skader ikke kan trække sin affaldsbeholder ud til kørevejen i en kortere periode. OBS: Fritagelse kan ikke bevilliges på hvor beholderen skal passere trappetrin.

Pr 1. januar 2024 overtog KLAR Forsyning opkrævning af gebyr for affald fra Greve Kommune.
Du skal altså ikke længere betale affaldsgebyr sammen med ejendomsskatten, men sammen med regningen for spildevandet. Du kan læse mere omkring den nye gebyrordning på nedenstående link til KLAR Forsynings hjemmeside. 

> Betaling af affaldsgebyr i Greve Kommune

Du kan se dine tømmedage og printe affaldskalenderen for 2022 ved at indtaste din adresse via linket herunder.

Det fremgår også af kalenderen, hvis der er ændringer i dine tømmedage på grund af jul, påske eller andre helligdage.

Åben affaldskalenderen

På KLAR Forsynings hjemmeside kan du få svar på de fleste spørgsmål vedr. affaldsafhentning mv. Du kan fx tilmelde dig en service, hvis du vil huskes på, hvornår dit affald bliver hentet og have vigtige informationer om affaldsindsamlingen, eller du kan slå kalenderen op for affaldsafhentning, eller hvad det koster (gebyr).

KLAR Forsyning

Skal du bygge om eller renovere din bolig?

Bygge- og anlægsaffald

Her kan du læse om dine pligter, hvis der opstår affald, når du skal renovere, nedrive, ombygge, udføre lednings- og anlægsarbejder eller opføre en ny bygning.

Film om genanvendelse af forskellige affaldstyper

Relevante sider

Miljøplaner

Greve Kommune udarbejder løbende sektorplaner på miljøområdet. Her finder du Affaldsplan, Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Miljøtilsynsplan, Spildevandsplan, Varmeforsyningsplan og Varmeplaner.

Læs mere på Borger.dk

Du kan også læse om hvad der gælder for affald på tværs af kommunerne på borger.dk 

Sidst opdateret: 22. januar 2024

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)