Gå til hovedindhold

Miljøplaner

Greve Kommune udarbejder løbende sektorplaner på miljøområdet. Her finder du Affaldsplan, Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Miljøtilsynsplan, Spildevandsplan, Varmeforsyningsplan og Varmeplaner.

Et centralt element i kommunens arbejde er kommunens sektorplaner, miljøplaner. Planerne udmønter national lovgivning og indeholder både nationalt og lokalt politisk besluttede retningslinjer og rammer for kommunens udvikling.

Sektor planer på miljøområdet

"Affaldsplan 2023-2034" indeholder planen for, hvordan Greve Kommune vil prioritere indsatsen på affaldsområdet i de kommende år. Affaldsplanen bliver brugt i kommunens hverdag som et værktøj til styring og planlægning og skal medvirke til at nå de europæiske, nationale og lokale mål på affaldsområdet.

Planens initiativer er målrettet mod de områder, hvor Greve Kommune har reelle handlemuligheder. Det drejer sig væsentligst om ordninger for husholdningsaffald, hvor principperne i affaldsordningerne bibeholdes, men ordningerne justeres for at opnå forbedringer i forhold til miljø, service og økonomi samt for at imødegå kommende lovkrav. Derudover retter en del initiativer sig mod information til og kommunikation med borgerne.

På erhvervsaffaldsområdet er initiativerne rettet mod at sikre en bedre sortering hos erhvervs­virksomheder gennem tilsyn, information og kontrol. Herudover imødegås også kommende lovkrav, som blandt andet betyder, at erhvervsvirksomhederne skal have adgang til MiljøCenter Greve, og at de skal sortere deres affald i samme affaldstyper som husholdningerne.

Læs mere

Uddybning om affaldsplanen

”Affaldsplan 2023-2034” er vedtaget af Greve Byråd den 30. januar 2023.

Affaldsplanen gælder for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2034. For de første 6 år af perioden frem til 31.december 2028 indeholder planen en række konkrete initiativer, der skal gennemføres. Den sidste del af perioden fra 2028 og frem er kun beskrevet overordnet.

Affaldsplanen er baseret på en overordnet vision og tre konkrete målsætninger, som skal realiseres ved hjælp af en række initiativer i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2028.

Fire overordnede temaer danner rammen for vores indsatser og aktiviteter de næste seks år. Affaldsplanen er således et styrings- og planlægningsværkstøj, der understøtter, at Greve Kommune kan nå de målsætninger, der er opsat for området i planperioden.

Temaerne er prioriteret således, at det væsentligste tema er affaldsforebyggelse, hvorefter sortering i hele kommunen kommer. Derefter vil vi arbejde med at få mere ud af det eksisterende system og endeligt at reducere CO2-emissionen fra affaldshåndteringen.

Miljøtilsynsplan 2019-2023 blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 14. januar 2019.

Tilsynsplanen fortæller virksomheder og borgere, hvordan Greve Kommune fører tilsyn med virksomheder.

I planen kan du bl.a. se:

  • Det geografiske område, som planen omfatter
  • Væsentligste miljøproblemer
  • En beskrivelse af tilsynsindsatsen, herunder hvordan tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres
  • En beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder
  • En liste over IED-virksomheder. Virksomhederne er omfattet af EU´s direktiv om industrielle udledninger

Hvis du har spørgsmål, så kan du kontakte os på tlf. 43 97 94 05 eller natmil@greve.dk

Læs mere

Spildevandsplanen angiver hvorledes spildevandet fra borgerne i Greve Kommune håndteres. 

Spildevandsplanen blev endeligt vedtaget af byrådet d. 6. november 2023. 

Kommunes spildevandsstruktur er centraliseret, idet alt spildevand fra eksisterende og fremtidige kloakoplande ledes til Mosede Renseanlæg, hvorfra det rensede vand udledes i Køge Bugt. 

Spildevandsplanen består af selve planen, tre tegninger og 4 bilag. Der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen når nye tiltag planlægges eller når der er behov for ændringer til den eksisterende plan. 

Læs mere om Spildevandsplanen 2023-2031

Spildevandsplan 2023-2031

Spildevandsplan 2023-2031 tegning 1: Kloakoplande overordnet 1:10.000 (pdf)

Spildevandsplan 2023-2031 tegning 2: Potentiale for nedsivning af regnvand (pdf)

Spildevandsplan 2023-2031 tegning 3: Servitutter og arealafståelse (pdf) 

Spildevandsplan 2023-2031 bilag 1: Kloakoplande - Status og plan (pdf)

Spildevandsplan 2023-2031 bilag 2: Udløb - Status og plan (pdf) 

Spildevandsplan 2023-2031 bilag 3: Administrationsgrundlag (pdf)

Spildevandsplan 2023-2031 bilag 4:  Miljøvurdering (pdf)

Samlet Spildevandsplan inkl. bilag

Læs mere om Spildevandsplanen 2015-2022

Spildevandsplan 2015-2022 (pdf)

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2015-2022 (pdf)

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2015-2022 (pdf)

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2015-2022 (pdf)

Tillæg 4 til Spildevandsplan 2015-2022 (pdf)

Tillæg 5 til Spildevandsplan 2015-2022 (pdf)

Tillæg 6 til Spildevandsplan 2015-2022 (pdf)

Greve Kommunes vandforsyningsplan 2010-2021 beskriver den fremtidige vandforsyningsstruktur og målsætninger for vandforsyningsområdet

Greve Byråd har den 21. Juni 2011 vedtaget en ny vandforsyningsplan for Greve Kommune. Forslaget har inden vedtagelsen været i offentlig høring i 8 uger. Vandforsyningsplanen er udarbejdet i samarbejde med de private vandværker i kommunen.

Greve Kommunes vandforsyningsplan består af en status- og forudsætningsdel og en plandel.

Forudsætningsdelen beskriver grundvandsressourcen, de enkelte vandværkers tekniske anlæg, vandkvaliteten og vandforbruget.

Plandelen udgør den fremadrettede, handlingsorienterede del af vandforsyningsplanen, som beskriver den fremtidige vandforsyningsstruktur, Greve Kommunes målsætninger og regningslinjer for vandforsyningsområdet samt konkrete initiativer for de enkelte vandværker i kommunen.

Læs mere

Greve Kommunes varmeplan er udarbejdet i 2022 og beskriver de nuværende forsyningsområder samt de kommende planer som kommunen arbejder for at realisere, i særdeleshed udrulning af fjernvarmen til større dele af kommunen. 

Læs mere

Nyt pr. 2023

Konvertering fra naturgas til fjernvarme i Karlslunde Landsby (pdf)

Konvertering fra naturgas til fjernvarme i Greve Landsby, Kildebrønde og Tværhøjgård etape 1 (pdf)

Nyt pr. 2022

Varmeplan 2022-2038 (pdf) 

Konvertering fra naturgas til fjernvarme øst for motorvejen, fase 1 2022

Varmeplangrænse (GIS-kort)


Eksisterende varmeplaner

 

Kommunens opgaver i forbindelse med varmeplanlægning

Kommunen har mange delopgaver og forskellige roller i forbindelse med varmeplanlægning, og et samarbejde med et forsyningsselskab om et varmeprojekt kan afbilledes som vist i figuren.

Kort om opvarmningen i Greve Kommune

Der er frit valg af varme, så boligejeren er aldrig forpligtet til at aftage den varme, der er fremført til boligen. Dertil kommer, at det kun er nogle boliger, der er forpligtet til at betale til det pågældende forsyningsselskab. Den økonomiske forpligtelse blev nemlig alene pålagt de boliger, der enten ville blive bygget efter planernes ikrafttrædelse (og ikke er blevet fritaget, jf. § 15), eller boliger der siden frivilligt tilsluttede sig. 

De fleste bygninger i Greve Kommune ligger i et område, der er udlagt til forsyning med enten naturgas eller fjernvarme. Naturgas dækker det største areal.

Læs mere om din konkrete varmeforsyning på Varme | Greve Kommune  

Dette kan dog ændre sig over de kommende år, da naturgassen i fremtiden i Danmark ikke skal anvendes til individuel boligopvarmning. Greve Kommune skal derfor som varmeplanlæggende myndighed løbende tage stilling til den fremtidige kollektive forsyning.

Læs mere i Folketingets Klimaaftale, der har resulteret i nye regler for kommunerne som varmeplanlæggende myndighed. Her er et citat fra s. 1:

"Opfølgende aftale
Partierne er enige om, at olie- og gasfyr skal udfases og erstattes med varmepumper, fjernvarme mv. Det skal være mere attraktivt at vælge grøn opvarmning. Det er vigtigt for partierne, at der er en god balance mellem de kollektive og individuelle opvarmningsformer. Det skal være muligt at få tilskud til fjernvarme i de områder, hvor fjernvarmen er samfundsøkonomisk fordelagtigt. I områder, der
ikke er udlagt til fjernvarme, skal det i stedet være muligt at få tilskud til en varmepumpe. Men det er samtidig også vigtigt, at potentialet for fjernvarme ikke bliver undermineret i områder, hvor fjernvarme er den hensigtsmæssige løsning, fx i mange tætbebyggede områder, hvor der i dag er opvarmning med gas. Aftalekredsen er derfor enige om, at der løbende skal gøres status på indsatsen for bl.a. at sikre, at der ikke sker en udhulning af grundlaget for nye fjernvarmeområder."

Sidst opdateret: 29. april 2024

Kontakt

Natur og Miljø

Telefontider:

Mandag: 9-11
Tirsdag: 9-11
Onsdag: Telefon lukket
Torsdag: 9-11 og 15-16
Fredag: 9-11

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 94 48

Send Digital Post (kræver MitID)