Gå til hovedindhold

Boligselskabernes vedtægter

Gennemgang af vedtægter i de almene boligselskaber

Byrådet har til opgave at gennemgå, om vedtægterne i boligselskaberne overholder lovgivningen jævnfør Almenboliglovens §12, stk. 5 og "Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger". Hvis vedtægterne strider mod lovgivningen, skal Greve Kommune gøre boligselskaberne opmærksomme på dette. Det er op til de enkelte boligselskaber at overholde lovgivningen, og Greve Kommune har dog ingen sanktionsmuligheder.

Boligselskabernes vedtægter ses til højre på denne side. Greve Kommunes bemærkninger til vedtægternes ligger sammen med vedtægterne.

Vedtægterne for Sydkystens Boligselskab følger normalvedtægten, og administrationen har ingen yderligere bemærkninger til vedtægterne.

Vedtægterne for Sydkystens Boligselskab

Greve Boligselskab har undladt normalvedtægtens § 4, stk. 1. Denne paragraf definerer dels medlemmer af boligorganisationen, dels sikrer den, at medlemmerne bliver gjort bekendt med vedtægten. Greve Boligselskab har oplyst, at vedtægterne sendes til nye lejere sammen med lejekontrakten.

Normalvedtægtens § 12, stk. 3 er udeladt. Denne paragraf sikrer, at visse myndighedspersoner ikke kan blive medlem af bestyrelsen. Ifølge Greve Boligselskabs vedtægter vælges der kun medlemmer til bestyrelsen blandt beboerne, og Greve Kommune foretager således ikke udpegning af medlemmer til bestyrelsen. Administrationen anbefaler Greve Boligselskab, at normalvedtægtens § 12, stk. 3 indarbejdes, så det sikres, at hensigten om en særlig personkreds ikke kan være del af bestyrelsen i de tilfælde, der er sammenfald mellem den nævnte personkreds og organisationens beboere. Greve Boligselskab har ikke ønsket at ændre vedtægten jf. administrationens bemærkninger. Deres begrundelse er, at emnerne er beskrevet i anden lovgivning, og Boligselskabet ønsker ikke at skulle ændre vedtægterne, hvis denne lovgivning ændres. Administrationen skal dog gøre opmærksom på, at dette er gældende for en stor del af vedtægtens bestemmelser og ikke kun § 12, stk. 3. Et af formålene med en vedtægt er at samle gældende lovgivning i ét dokument, således at det er let for beboerne at overskue om reglerne følges.

Vedtægterne for Greve Boligselskab

Vedtægterne for DVB Greve afviger fra normalvedtægten på flere punkter. Der er fundet følgende afvigelser:

§10, stk. 4, §13 stk. 1 og stk. 4 samt §19 stk. 2. Disse afvigelser handler om tidsfrister i forbindelse med offentliggørelse af dagsordener og referater. Denne mangel kan føre til, at beslutninger kendes ugyldige.

Administrationen har gjort DVB Greve opmærksom på konsekvenserne i august 2012. Administrationen har ikke modtaget rettede vedtægter.

Vedtægterne for DVB Greve

BS61 har senest ændret deres vedtægter den 12. december 2012. Vedtægterne dækker tre afdelinger, Gersagerparken, Grønlykkeparken og Hedelyparken, således at disse tre afdelinger har repræsentanter i bestyrelsen. Boligselskabet mener ikke, at det reelt er muligt at etablere en efter normalvedtægterne almindelig afdelingsstruktur for afdelingen Skoleholmen. Skoleholmen er en meget lille afdeling, der varetager særlige opgaver i tæt samarbejde med kommunen. I henhold til vedtægtens § 19, stk. 1 varetager organisationsbestyrelsen derfor de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Som følge heraf er Skoleholmen ikke særskilt anført i § 12. Administrationen finder ikke, at dette er lovligt. Der er ikke tale om beboere, der er umyndiggjort, hvorfor beboernes rettigheder indskrænkes. At det reelt ikke er muligt at etablere en normal afdelingsstruktur er ikke et ukendt fænomen. Der er flere afdelinger i de forskellige boligselskaber i kommunen, der ikke har en afdelingsbestyrelse. Her varetager organisationsbestyrelsen afdelingsbestyrelsens opgaver. Administrationen anbefaler derfor at Skoleholmen indarbejdes i vedtægterne på lige fod med de andre afdelinger.

Vedtægterne for BS61

Sidst opdateret: 30. september 2021

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Borgerservice

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver NemID)