Gå til hovedindhold

Drikkevand er godt - men også lidt sårbart

Dit drikkevand kommer fra grundvand i kommunen. Du bor altså ovenpå det. Så pas på det! Vandet er godt og sikkert at drikke. Det indeholder meget kalk, som godt kan give lidt besvær. Det belaster dog miljøet meget, meget mindre at snuppe et glas fra hanen, end at købe vand på flaske ...

Dit drikkevand stammer fra grundvandet. Det er oprindeligt faldet som regn, som er sivet ned gennem jordlagene, som har renset og beriget det med mineraler. Det har typisk taget mellem 10 og 100 år fra det regnede ned, til vandværket suger det op, lufter og filtrerer det. Herefter kommer det ud af din hane som godt drikkevand med en meget lille miljøbelastning.

Vandet hentes op fra kalklag og indeholder derfor meget kalk. Man siger, at vandet er hårdt. Det betyder at kedler, kaffemaskiner og lign. hurtigt kalker til. Det betyder ikke noget for det vand, som du drikker.

Pas på dit drikkevand

Alt vores drikkevand indvindes i kommunen. Så du bor ovenpå det! Vær derfor forsigtig, når du har kemikalier, som kan skade grundvandet. Sprøjtemidler (pesticider), olieprodukter og lign. skal håndteres omhyggeligt. Generelt anbefaler vi, at du ikke anvender pesticider i din have, indkørsel og lign.

Hvis du har oliefyr, er det vigtigt, at du sørger for, at tank, rørføringer og fyret er tætte og i god stand. Følg med i dit olieforbrug og få det undersøgt, hvis det stiger uforklarligt.

Du kan læse mere om olietanke her

Du får dit vand fra et vandværk eller egen boring

På din vandregning kan du se, hvilket vandværk du får vand fra. Du kan også finde oplysningerne her på hjemmesiden via vores interaktive GIS-kort.

Det er fire private andelsselskaber (også kaldet almene vandforsyninger), som sørger for vandforsyningen til langt de fleste borgere i Greve Kommune.

Der er dog enkelte ejendomme rundt om i kommunen - især på landet - som har egen vandforsyning, eller er tilkoblet mindre anlæg.

Du kan læse mere om reglerne for forsyning af drikkevand iVandforsyningsloven (link til retsinfo)

Om drikkevandet

Vandet hårdhed er et udtryk for hvor meget kalk der er opløst i vandet. Det måles i en enhed, der hedder °dH. I tabellen kan du se, hvor hårdt vandet fra dit vandværk er.

Vandværk °dH
Greve Vandværk, Hundige, Greve & Mosede 21-22
Greve Vandværk, Karlslunde (og vest for motorvejen) 26-28
Kildebrønde Bys Vandværk 20-22
Tune Vandværk 22

 

Kommunen fører tilsyn med kvaliteten af drikkevandet, som leveres til borgerne i kommunen. Det drejer sig om at følge udviklingen i naturligt forekommende stoffer. For eksempel vil et stort indhold af sulfat eller nikkel tyde på, at der oppumpes for meget vand, eller det pumpes på en forkert måde.

Men der er også en del af de kemikalier, som vi mennesker har fremstillet, som kan volde problemer for vores vandforsyning. Det kan for eksempel være pesticider eller visse kemikalier, som tidligere var meget udbredte i industrien.

Og endelig er der risiko for at vandet forurenes med bakterier, som på kort sigt kan gøre mennesker syge. Det er imidlertid svært at få overblik over, da der er mange forskellige bakterier, svampe og vira. Vi holder i stedet øje med nogle indikatorbakterier, som kan fortælle, om vandværkerne holder en god hygiejne.

Det mest almindelige problem er kalk, der er i vandet. Det giver tilkalkning maskiner, haner og så videre. Kalken kan være generende, men har ikke indflydelse på helbredet hos langt de fleste mennesker. Meget kalkholdigt vand, som det vi har i Greve Kommune, kaldes også for hårdt vand. Det har betydning for hvor meget sæbe, din vaskemaskine skal bruge, og hvor tit din kaffemaskine skal afkalkes.

I Greve Kommune indvindes drikkevand tæt på kysten. Det giver en risiko for, at der kommer salt i vores drikkevand. I årenes løb har flere vandværker måttet lukke boringer tæt ved vandet, fordi de saltede til.

I de nærmeste kilometer fra kysten indeholder vandet også meget fluorid. Det er naturligt forekommende i det kalklag, vandet kommer fra. Det kan dog i store koncentrationer skade menneskers helbred. Det vand, som pumpes ud fra vandværkerne må derfor ikke kun bestå af vand fra "kystområdet".

Af de menneskeskabte kemikalier er der især to grupper, som vi skal holde øje med. Den ene er opløsningsmidler og den anden er pesticider. Vi finder spor af begge dele i vandet forskellige steder i kommunen. De er under grænseværdierne, men vi følger udviklingen.

Det er sjældent, men det kan ske, at drikkevandet bliver forurenet. Hvis du selv opdager, at dit drikkevand er forurenet, skal du med det samme:

  • Holde op med at bruge det.
  • Kontakte dit vandværk og kommunen.

Hvis vi får viden om forurening af dit drikkevand, vil vi give dig vejledning på hjemmesiden. Der vil være oplysninger om hvilke forholdsregler du skal tage. Det kan være forskelligt alt efter hvilken forurening, der er tale. Det er ofte kogning af vandet. Nederst er en anvisning på, hvordan du koger vandet, så det er sikkert.

Ved kogning varmes vandet op til 100 °C i 1 minut. Vandet skal således ”spilkoge” i et minut. Det slår de fleste mikroorganismer ihjel. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes.

Du kan koge vandet i en kedel eller en gryde. Hvis du bruger en elkedel, skal du koge vandet en gang, så venter du i 2 til 5 minutter også sætter du igen kedlen i kog. Efter kogningen lader du vandet køle af før det f.eks. hældes på flasker. Undgå at bruge bløde plastflasker, der kan give vandet afsmag af plastik.

Vand i kaffe- og temaskiner bliver ikke varme nok længe nok, så de kan derfor ikke bruges til at koge vand i.

Hvad kan ukogt og kogt vand bruges til under kogeanbefaling

Nedenfor er angivet eksempler på, i hvilke situationer du kan bruge forurenet vand, selvom vi beder dig om at koge vandet. Du skal dog altid rette dig efter de råd vi aktuelt udsender.

Formål Bemærkninger (kun ved "kogeanbefaling", ellers får du specifikke anbefalinger).
Madlavning

Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o.lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt eller andet til fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes ved kogningen.

Det forurenede vand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager – i stedet kan skylningen foretages med afkølet, kogt vand.

Personlig hygiejne

Vandet vil ofte kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at små børn ofte drikker af vandet.
Anvendelse af vandet til badning vil afhænge af vandets forureningsgrad.

Forurenet vand må ikke anvendes til tandbørstning – brug afkølet kogt vand. Proteser o.lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand.

Opvask

Forurenet drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, idet der kan ske smitte via hænderne eller genstande (indirekte kontaktsmitte).

Institutionsopvaskemaskiner, der ved slutskyl opnår en temperatur af vandet på mindst 80°C, kan anvende forurenet vand. Almindelige husholdningsopvaskemaskiner når ikke op på denne temperatur og kan ikke bruges.

Tøjvask Til maskinvask kan anvendes forurenet vand.
Rengøring Det forurenede vand kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask o.lign., men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, - skabe eller lign, medmindre det har været kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug.
Vanding Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med det forurenede vand.

Du bør jævnligt sikre dig, at dine rør er tætte. Der er både risiko for skader på dit hus og en regning for vandet. Er uheldet ude, kan du muligvis få noget af vandregningen eftergivet.

Som borger har du mulighed for at få afgiften til staten og muligvis også vandværkets del af prisen tilbage hvis:

  • Du er privat borger
  • Vandet er lækket ud af en skjult installation

Det er vandværket, der selv tager stilling til, om de vil give afslag i deres del af prisen.

På Danske Vandværkers hjemmeside finder du et skema, som du skal udfylde og få underskrevet af en autoriseret VVS'er. Der er et link lidt længere nede på siden til et ansøgningsskema og en vejledning fra "Danske Vandværker"

"Danske Vandværker" er brancheorganisation for private vandværker i Danmark og Greves fire store vandværker er alle medlemmer.

Greve Kommune fører tilsyn med fire almene vandværker. Der føres løbende kontrol med vandkvaliteten, hvor de enkelte vandværker udtager prøver af vandet med jævne mellemrum. Tre af vandværkerne har egen produktion af vand, og Greve Kommune gennemgår vandbehandlingsanlæggene med at par års mellemrum.

Vandværkerne

Greve Vandværk forsyner stort set hele det sammenhængende byområde fra stranden mellem Hundige til Karlslunde. Langt de fleste borgere i Greve Kommune får vand fra Greve Vandværk. Greve Vandværk har to behandlingsanlæg henholdsvis Nord og Syd.

Tune Vandværk forsyner Tune by, Greve Landsby og en stor del af det åbne land omkring Tune.

Kildebrønde Vandværk forsyner Kildebrønde Landsby og lidt af det åbne land nord og vest for landsbyen.

Seneste tilsyn

Greve Vandværk syd 2023

Greve Vandværk Nord 2022

Tune Vandværk 2022

Herudover indvinder HOFOR vand i Greve Kommune, men tilsynet hermed varetages af Københavns Kommune.

Vandværkerne i Greve Kommune

Har du egen vandforsyning

Hvis du ejer en vandboring eller brønd, skal du sørge for, at vand fra overfladen eller kemikalier ikke kan løbe ned i grundvandet. Du skal sørge for, at din tørbrønd er tæt og sikret mod oversvømmelse og lignende, som vil kunne bringe overfladevand ned i boringen. Du skal sørge for, at dit forerør og tilslutningerne er tætte, og du skal sørge for at vedligeholde anlægget, så det bliver ved med at være tæt.

Her er vejledning og anbefalinger til kvalitetssikring af drikkevand for ejere af vandforsyningsanlæg, som forsyner én husstand. 

Vejledning om udtagelse af prøver fra egen vandforsyning

Hvis du holder op med at bruge brønd eller boring til at få vand fra, skal den sløjfes. Sløjfningen skal foretages af en autoriseret brøndborer og følge bestemte regler for arbejdet. I praksis skal du bruge et firma med et såkaldt A-bevis. Der er dog enkelte boringer, som bevares for at pejle og overveje grundvandet; men det sker efter særlig aftale.

Se en liste med link til firmaer med A-bevis, vandforsyningsloven, bekendtgørelsen om brøndboringer og uddannelsen af brøndborere herunder.

I/S Vandsamarbejdet i Greve - en sammenslutning af vandværker, der indvinder vand i Greve Kommune - yder ofte hjælp til sløjfningen hos private borgere. De forestår gerne sløjfningen og kan ofte skaffe rabat hos brøndborerne ved at samle flere sløjfninger.

For at få hjælp skal du på forhånd indgå en aftale med Vandsamarbejdet om sløjfningen.

Du kan kontakte Vandsamarbejdet på telefon 3058 9180 for at få flere oplysninger.

Sidst opdateret: 29. juni 2023

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)