Gå til hovedindhold

Klima- og miljøplaner

Greve Kommune udarbejder løbende planer på klima- og miljøområdet, og her kan du finde dem.

Et centralt element i kommunens arbejde er kommunens planer. Planerne indeholder politisk besluttede retningslinjer og rammer for kommunens udvikling.

Klima- og miljøplaner:

"Affaldsplan 2014-2024" indeholder planen for, hvordan Greve Kommune vil prioritere indsatsen på affaldsområdet i de kommende år. Affaldsplanen bliver brugt i kommunens hverdag som et værktøj til styring og planlægning og skal medvirke til at nå de europæiske, nationale og lokale mål på affaldsområdet.

Planens initiativer er målrettet mod de områder, hvor Greve Kommune har reelle handlemuligheder. Det drejer sig væsentligst om ordninger for husholdningsaffald, hvor principperne i affaldsordningerne bibeholdes, men ordningerne justeres for at opnå forbedringer i forhold til miljø, service og økonomi samt for at imødegå kommende lovkrav. Derudover retter en del initiativer sig mod information til og kommunikation med borgerne.

På erhvervsaffaldsområdet er initiativerne rettet mod at sikre en bedre sortering hos erhvervs­virksomheder gennem tilsyn, information og kontrol. Herudover imødegås også kommende lovkrav, som blandt andet betyder, at erhvervsvirksomhederne skal have adgang til MiljøCenter Greve.

Læs mere

Uddybning om affaldsplanen

”Affaldsplan 2014-2024” er vedtaget af Greve Byråd den 27. januar 2014.

Planens initiativer lægger sig op ad regeringens strategi og målsætninger ”Danmark uden affald”, som blandt andet har fokus på disse områder:

  • Genanvendelse af organisk affald
  • Genanvendelse af papir, pap, glas, træ, metal og plast
  • Indsamling af elektronikaffald
  • Indsamling af batterier

For at Greve Kommune kan nå målsætningerne i strategien, vil kommunen i løbet af de næste år undersøge, hvilke muligheder der er for at øge indsamlingen af de genanvendelige materialer. Når undersøgelserne er færdige, vil det blive afgjort, om der er behov for nye måder at indsamle affaldet på.

Bygge- og anlægsaffald er også et område, der er kommet større fokus på. Næsten alt bygge- og anlægsaffald bliver genanvendt i dag, men det har vist sig, at der findes rigtig mange farlige stoffer i affaldet som f.eks. PCB, bly, kviksølv og andet, som kan spredes til mennesker og miljø. Greve Kommune vil lave nogle brochurer, som oplyser om, hvordan affaldet skal sorteres, så de farlige stoffer bliver behandlet miljømæssigt forsvarligt.

Indsatsplanen er en handlingsplan, som beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet. Planen viser hvem der er ansvarlig for de forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres.

Læs mere

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse (pdf)

Byrådet besluttede i september 2020, at Greve vil indgå i det nationale projekt "DK2020". Derfor vil der blive udarbejdet en ny klimahandlingsplan, som erstatter de to udløbne planer "Klimaplan 2010-2020" og "Strategisk energiplan 2011-2020".

Det er vigtigt for Greve Kommune at have et overblik over energiforbruget i kommunen og de udviklingsveje, der tegner sig i fremtiden. Det er det, fordi kommunen i samarbejde med borgere og virksomheder kan handle strategisk optimalt i forhold til at nå kommunens klimamålsætning om nulemission i 2050.

Derfor er noget af det første, der skal ske, at der udarbejdes et CO2-regnskab med reduktionsstier. Derudover vil Greve Kommunes borgere, virksomheder og foreninger mv. blive inddraget i udarbejdelsen af planen.   

Siden her vil derfor blive opdateret, når den nye plan foreligger. 

De tidligere regnskab og indsatser fremgår af Klimaplan 2010-2020 og Strategisk energiplan 2011-2020 som blev udformet som en værktøjskasse med forskellige indsatsområder, som kommunen kunne udføre for at nå klimamålet om at mindske CO2 udslippet med 20% i 2020. Klimaplan 2010-2020 foreligger i en 4. udgave, udgivet i 2014. Ændringerne fra 1. til 2. 3. og 4. udgave bestod i at ajourføre beskrivelserne af Greve Kommunes eksisterende tiltag og planer, så klimaplanen hele tiden viste, hvor langt Greve Kommune var nået. Planen er ikke siden blevet opdateret.

Læs mere

 

Miljøtilsynsplan 2019-2023 blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 14. januar 2019.

Tilsynsplanen fortæller virksomheder og borgere, hvordan Greve Kommune fører tilsyn med virksomheder.

I planen kan du bl.a. se:

  • Det geografiske område, som planen omfatter
  • Væsentligste miljøproblemer
  • En beskrivelse af tilsynsindsatsen, herunder hvordan tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres
  • En beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder
  • En liste over IED-virksomheder. Virksomhederne er omfattet af EU´s direktiv om industrielle udledninger

Hvis du har spørgsmål, så kan du kontakte os på tlf. 43 97 94 05 eller natmil@greve.dk

Læs mere

Spildevandsplanen angiver hvorledes spildevandet fra borgerne i Greve Kommune håndteres. Der har været særlig fokus på 'Det åbne land' i denne spildevandsplan, hvilket har til formål at forbedre spildevandsrensningen på landet, så der kan opnås en tilfredsstillende vandløbskvalitet.

Spildevandsplanen blev endeligt vedtaget af byrådet d. 14. december 2015. Planen har fokus på kvaliteten af badevand i Køge Bugt og håndtering af klimatilpasning til mere regn - både i mængde og intensitet.

Kommunes spildevandsstruktur er centraliseret, idet alt spildevand fra eksisterende og fremtidige kloakoplande ledes til Mosede Renseanlæg, hvorfra det rensede vand udledes i Køge Bugt. Planen for eksisterende kloakoplande og renseanlægget er en videreførelse af Spildevandsplanen fra 2008.

Spildevandsplanen består af selve planen, tre tegninger og 16 bilag. Der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen når nye tiltag planlægges eller når der er behov for ændringer til den eksisterende plan. 

Læs mere om spildevandsplanen 2015-2022

Spildevandsplan 2015-2022 (pdf)

Tillæg 6 til spildevandsplanen 2015-2022 Greve Main 39

Den 1. november 2021 blev tillæg 6 til spildevand til spildevandsplanen vedtaget. Tillægget muliggør separatkloakering og klimatilpasning af regnvand for Greve Main 39. 

Tillæg 6 til spildevandsplanen 2015-2022

Tillæg 5 til spildevandsplanen 2015-2022 Hundige Strandby

Den 20. september 2021 er tillæg 5 til spildevand til spildevandsplanen vedtaget. Tillægget muliggør separatkloakering og klimatilpasning af regnvand i Hundige Strandby – Strandby Have og Strandby Huse m.v.

Tillæg 5 til spildevandsplanen 2015-2022

Tillæg 4 til spildevandplanen 2015-2022

Den 21. juni 2021 er tillæg 4 til spildevandsplanen vedtaget. Tillægget muliggør separat kloakering og klimatilpasnings af regnvandssystemet inden for lokalplan 11.55

Tillæg 4 til spildevandsplan for 2015-2022 (pdf)

Tillæg 3 til spildevandplanen 2015-2022

Den 17. maj 2021 er tillæg 3 til spildevandsplanen vedtaget. Tillægget muliggør anlæg af ny kirkegård i Karlslunde.

Tillæg 3 til spildevandsplan for 2015-2022 (pdf)

Tillæg 2 til spildevandplanen 2015-2022

Den 28. januar er tillæg 2 til spildevandsplan vedtaget. Tillægget muliggør separatkloakering af kloakoplandet inden for lokalplan 15.11 boligområde ved Lundevej i Tune.

Tillæg 2 til spildevandsplan for 2015-2022 (pdf)

Tillæg 1 til spildevandsplan 2015-2022

Den 5. februar 2018 er tillæg 1 til spildevandsplanen vedtaget. Tillægget muliggør etableringen af et nyt kloakopland i Kildebrønde. 

Tillæg 1 til spildevandsplan for 2015-2022 (pdf)

Læs mere om spildevandsplanen 2004-2008

Greve Kommunes vandforsyningsplan 2010-2021 beskriver den fremtidige vandforsyningsstruktur og målsætninger for vandforsyningsområdet

Greve Byråd har den 21. Juni 2011 vedtaget en ny vandforsyningsplan for Greve Kommune. Forslaget har inden vedtagelsen været i offentlig høring i 8 uger. Vandforsyningsplanen er udarbejdet i samarbejde med de private vandværker i kommunen.

Greve Kommunes vandforsyningsplan består af en status- og forudsætningsdel og en plandel.

Forudsætningsdelen beskriver grundvandsressourcen, de enkelte vandværkers tekniske anlæg, vandkvaliteten og vandforbruget.

Plandelen udgør den fremadrettede, handlingsorienterede del af vandforsyningsplanen, som beskriver den fremtidige vandforsyningsstruktur, Greve Kommunes målsætninger og regningslinjer for vandforsyningsområdet samt konkrete initiativer for de enkelte vandværker i kommunen.

Læs mere

Greve Kommunes varmeplan er udarbejdet i 2022 og beskriver de nuværende forsyningsområder samt de kommende planer som kommunen arbejder for at realisere, i særdeleshed udrulning af fjernvarmen til større dele af kommunen. 

Læs mere

Nyt pr. 2022

 

Kommunens opgaver i forbindelse med varmeplanlægning

Kommunen har mange delopgaver og forskellige roller i forbindelse med varmeplanlægning, og et samarbejde med et forsyningsselskab om et varmeprojekt kan afbilledes som vist i figuren.

Kort om opvarmningen i Greve Kommune

Der er frit valg af varme, så boligejeren er aldrig forpligtet til at aftage den varme, der er fremført til boligen. Dertil kommer, at det kun er nogle boliger, der er forpligtet til at betale til det pågældende forsyningsselskab. Den økonomiske forpligtelse blev nemlig alene pålagt de boliger, der enten ville blive bygget efter planernes ikrafttrædelse (og ikke er blevet fritaget, jf. § 15), eller boliger der siden frivilligt tilsluttede sig. 

De fleste bygninger i Greve Kommune ligger i et område, der er udlagt til forsyning med enten naturgas eller fjernvarme. Naturgas dækker det største areal.

Læs mere om din konkrete varmeforsyning på Varme | Greve Kommune  

Dette kan dog ændre sig over de kommende år, da naturgassen i fremtiden i Danmark ikke skal anvendes til individuel boligopvarmning. Greve Kommune skal derfor som varmeplanlæggende myndighed løbende tage stilling til den fremtidige kollektive forsyning.

Læs mere i Folketingets Klimaaftale, der har resulteret i nye regler for kommunerne som varmeplanlæggende myndighed. Her er et citat fra s. 1:

"Opfølgende aftale
Partierne er enige om, at olie- og gasfyr skal udfases og erstattes med varmepumper, fjernvarme mv. Det skal være mere attraktivt at vælge grøn opvarmning. Det er vigtigt for partierne, at der er en god balance mellem de kollektive og individuelle opvarmningsformer. Det skal være muligt at få tilskud til fjernvarme i de områder, hvor fjernvarmen er samfundsøkonomisk fordelagtigt. I områder, der
ikke er udlagt til fjernvarme, skal det i stedet være muligt at få tilskud til en varmepumpe. Men det er samtidig også vigtigt, at potentialet for fjernvarme ikke bliver undermineret i områder, hvor fjernvarme er den hensigtsmæssige løsning, fx i mange tætbebyggede områder, hvor der i dag er opvarmning med gas. Aftalekredsen er derfor enige om, at der løbende skal gøres status på indsatsen for bl.a. at sikre, at der ikke sker en udhulning af grundlaget for nye fjernvarmeområder."

Sidst opdateret: 20. december 2022

Kontakt

Natur og Miljø

Telefontider:

Mandag: 9-11
Tirsdag: 9-11
Onsdag: Telefon lukket
Torsdag: 9-11 og 15-16
Fredag: 9-11

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 94 48

Send Digital Post (kræver NemID)