Gå til hovedindhold

Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver Byrådet i alle handicaprelaterede spørgsmål, og rådet skal høres i alle sager, der har betydning for mennesker med handicap.

I Greve Kommunes Handicapråd arbejdes på at sikre trivsel for borgere med handicap i Greve. Rådet har som opgave at rådgive Byrådet i alle handicaprelaterede spørgsmål, og rådet skal høres i alle sager, der har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet kan ikke behandle personsager, men kan frit tage handicaprelevante emner op til behandling i rådet.

Handicaprådet repræsenterer borgere med handicap i Greve

Handicaprådet repræsenterer alle borgere med handicap i kommunen, og holder sig orienteret om alle handicapgruppers ønsker og behov. Via Handicaprådet bliver de handicappedes interesser hørt i kommunen, og kommunen får information om de særlige forhold, der kan gøre sig gældende for forskellige handicapgrupper.

Medlemmerne af Handicaprådet

Handicaprådet består af fem repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, tre byrådsmedlemmer og to medarbejdere fra Greve Kommunes administration.

Medlemmerne udpeges af byrådet for en fireårig periode.

Handicaporganisationerne sørger så vidt muligt for at have repræsentanter der dækker følgende handicapgrupper:

 • Mentalt handicappede
 • Bevægelseshandicappede
 • Kommunikationshandicappede
 • Varigt medicinsk behandlede
 • Tværgående gruppe

Centrenes medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af administrationens områder. I det nuværende Handicapråd er der repræsentanter fra Center for Teknik & Miljø og Center for Børn & Familier.

Hvert medlem har en personlig stedfortræder, der kan deltage, hvis medlemmet bliver forhindret.

Handicaprådet afholder ca. 10 møder om året. Møderne planlægges, så der så vidt muligt er mulighed for at kommentere på de politiske udvalgs dagsordener. Handicaprådet kan også selv tage sager op til debat, hvis det omhandler handicaprelevante emner.

Handicapråd

Handicaprådet i Greve Kommune blev nedsat 1. april 2006 på baggrund af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37 a samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 48-52.

Som grundlag for Handicaprådets arbejde har Handicaprådet og Byrådet godkendt et sæt vedtægter for Handicaprådet. Handicaprådet har derudover en forretningsorden, der nærmere fastsætter retningslinjer for rådets arbejde.

Handicaprådet assisteres i deres arbejde af et sekretariat i Center for Job & Socialservice. Sekretariatet bistår formanden med dagsordener og referater fra mødet.

Ansvarlig centerchef er Gitte Lind og sekretær for handicaprådet er Marie Erkmann, begge fra Center for Job & Socialservice.

Handicaprådets referater 2023

Fra 1. marts 2023 kan du finde Handicaprådets dagsordener og referater i Greve Kommunes dagsordensmodul.

Du kan finde Handicaprådets dagsordener og referater via dette link

Medlemmer

Byrådet: Simon Østergaard (V), Kenneth Jerkel (A) suppleant, Charlotte Levin (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Birgitte Jacobsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Rune Gamby, Foreningen Autisme, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden, Tina Nielsen, Hjernesagen, Jess Eiberg Hansen, Tværgående

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

 

Indholdsfortegnelse

 • HR 1. Analyse af det specialpædagogiske område på dagtilbud, skoler og fritidsområdet
 • HR 2. Høringssvar om bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde, samt borgmesterens svar på klage fra DH-Greve over høringsprocedure
 • HR 3. Udpegning af 2 repræsentanter til pulje for tilskud til handicapaktiviteter
 • HR 4. Årsberetning 2022
 • HR 5. Handicaprådets økonomi 2023
 • HR 6. Handicaprådets kalder
 • HR 7. Udvalgsdagsordener og referater
 • HR 8. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
 • HR 9. Gensidig orientering
 • HR 10. Eventuelt
 • HR 11. Godkendelse af referat fra mødet

 

  

Ikke tilstede: Kenneth Jerkel, Charlotte Levin og Brith Nøhr

 

HR 1. Analyse af det specialpædagogiske område på dagtilbud, skoler og fritidsområdet

Projektleder Helle Suder, Center for Dagtilbud & Skoler, deltager under punktet og fortæller om en analyse, som handler om det specialpædagogiske område på dagtilbud-, skoler- og fritidsområdet.

Indstilling
Drøftes

Beslutning:

Helle Suder præsenterede et oplæg som sendes til Handicaprådet.

Handicaprådet gav input til Helles oplæg og tankerne om” flere muligheder tættere på”. De færdigbearbejde input sendes til Handicaprådet.

 

 

HR 2. Høringssvar om bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde, samt borgmesterens svar på klage fra DH-Greve over høringsprocedure

Handicaprådet modtog den 16. december 2022 en sag til digital høring ”Handleplan for bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde”. Til denne sag var der høringsfrist den 2. januar 2023.

Den 5. januar 2023 fremsendte DH-Greve klage over høringsfristen i forbindelse med behandling af sagen – klagen fremgår af vedlagte bilag 1.

Den 13. januar 2023 sendte borgmester Pernille Beckmann svar på klagen til DH-Greve – brevet fremgår af vedlagte bilag 2.

Bilag

 1. Klage over høringsfrist fra DH-Greve
 2. Svar på klage fra borgmester Pernille Beckmann

Indstilling

Handicaprådet drøfter høringsprocedure, herunder klage og svarbrev

Beslutning:

Handicaprådet havde følgende bemærkninger:

 • Høringssvar omkring ”handleplan om bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde” drøftes på næste møde i handicaprådet. Alternativt drøftes den på et fællesmøde med Social- og Handicapudvalget.
 • I borgmesterens svar på klage præciseres det, at det er DH der har skrevet klagen. Dette opfattes som forskelsbehandling, da dette ikke var sket hvis det var den politiske side i Handicaprådet der havde skrevet høringssvaret.
 • Det er positivt at man i administrationen vil kigge på en mere fleksibel måde at foretage høringer på

 

Mariann Mikkelsen oplyste, at Social- og Handicapudvalget i sit møde 9. januar 2023 har udtrykt ønsker om at invitere Handicaprådet til et af udvalgets møder, med henblik på at fremme den gode dialog og samarbejdet.

 

 

HR 3. Udpegning af 2 repræsentanter til pulje for tilskud til handicapaktiviteter

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 1. juni 2022 blev det besluttet at oprette en pulje for tilskud til handicapaktiviteter. I den forbindelse blev det endvidere besluttet, at op til to repræsentanter fra Handicaprådet kan deltage i vurderingen af ansøgningerne og give et fagligt bidrag.

Handicaprådet skal på dette møde udpege op til 2 repræsentanter, som skal være med til at behandle ansøgninger på et møde formentlig engang i slutningen af marts eller starten af april måned. Den endelige beslutning om tilskud træffes efterfølgende i Kultur- og Fritidsudvalget.

Den politiske sag som indeholder beslutning om proces, beskrivelse med kriterier for tildeling af tilskud, handicaprådets høringssvar osv. fremgår som bilag.

Bilag

Kultur- og Fritidsudvalgets referat 1. juni 2022 punkt 2

Indstilling

Handicaprådet udpeger repræsentanter.

Beslutning:

Handicaprådet udpegede Allan Jørgensen og Lonnie Busted Nielsen.

 

 

HR 4. Årsberetning 2022

Ifølge handicaprådets vedtægter § 3 orienterer Handicaprådet årligt Byrådet om sit arbejde. Dette sker i form af en årsberetning.

Udkast til årsberetning for handicaprådets arbejde i 2022 er vedlagt som bilag.

Bilag

Årsberetning 2022

Indstilling

Handicaprådet drøfter og godkender årsberetning 2022

Beslutning:

Årsberetningen blev godkendt og videresendes til Byrådet.

 

 

HR 5. Handicaprådets økonomi 2023

Handicaprådet drøfter prioriteringer for 2023.

Bilag

Oversigt til aktiviteter og økonomi

Indstilling
Drøftes

Beslutning:

Økonomien blev drøftet og der foretages pt. ikke andre prioriteringer.

 

 

HR 6. Handicaprådets kalder

Dato

Aktivitet

Onsdag den 8. marts kl. 17.00

 

Ordinært møde

Onsdag den 19. april kl. 17.00

 

Ordinært møde

Onsdag den 14. juni 17.00

 

Ordinært møde

Onsdag den 23. august kl. 17.00

 

Ordinært møde (budgetbehandling)

Onsdag den 6. september kl. 17.00

 

Ordinært møde (evt. budgetforlig)

Onsdag den 4. oktober kl. 17.00

 

Ordinært møde

Onsdag den 29. november kl. 17.00

 

Ordinært møde

 

Indstilling
Orientering

Beslutning:

Der var ingen bemærkninger udover at der arrangeres tilgængelighedstur den 14. juni 2023.

 

 

HR 7. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

 

Kommentarer til følgende referater:

 • Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 09.01.23
 • Sundheds- og Omsorgsudvalget 09.01.23
 • Social- og Handicapudvalget 09.01.23
 • Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 16.01.23
 • Plan- og Tryghedsudvalget 10.01.23
 • Skole-, Børne- og Ungdomsudvalget 10.01.23
 • Kultur- og Fritidsudvalget 11.01.23

Der var ingen bemærkninger til ovennævnte referater.

 

 

HR 8. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

Handicaprådet har fået udsendt svar på spørgsmål om medicinhåndtering på Bostedet Vangeleddet. Svaret behandles på næste møde i Handicaprådet.

 

 

HR 9. Gensidig orientering

Lonnie Busted Nielsen er inviteret af Greve Kommune og Boligselskabet Sjælland til at indgå i et videre arbejde i forhold til Tune plejehjem.  

 

 

HR 10. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

 

 

HR 11. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt.

 

Handicaprådets referater 2022

Medlemmer

Byrådet: Simon Østergaard (V), Kenneth Jerkel (A) suppleant for Heidi Serny Jacobsen (A), Charlotte Levin (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Birgitte Jacobsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Rune Gamby, Foreningen Autisme, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden, Tina Nielsen, Hjernesagen, Jess Eiberg Hansen, Tværgående

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

 

Indholdsfortegnelse

 • HR 1. Præsentation til Klub Havana
 • HR 2. Oplæg om Social- og Handicappolitik og om revideret Børne- og Ungepolitik 2023-2026
 • HR 3. Handicaprådets møder 2023
 • HR 4. Handicaprådets regnskab 2022
 • HR 5. Tilsynsrapport for Freyas Kvarter 4+6
 • HR 6. Udvalgsdagsordener og referater
 • HR 7. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
 • HR 8. Gensidig orientering
 • HR 9. Eventuelt
 • HR 10. Godkendelse af referat fra mødet

 

 Ikke tilstede: Kenneth Jerkel

 

 

HR 1. Præsentation til Klub Havana

Conni Bergendorff, leder af klub Havana vil præsentere stedet og vise rundt.

Beslutning:

Conni Bergendorff fortalte om klubben, målgruppe og aktiviteter.

 

 

HR 2. Oplæg om Social- og Handicappolitik og om revideret Børne- og Ungepolitik 2023-2026

Social- og Handicapudvalget og Skole- Børne- og Ungeudvalget ønsker at inddrage Handicaprådet i forhold til temaerne i to nye politikker: Social- og Handicappolitik og Børne- og Ungepolitik 2023-2026.

Fagudvalgene har godkendt temaerne i politikkerne og ønsker at spørge Handicaprådet om:

 • Hvad er vigtigt i forhold temaerne og indholdet? 
 • Hvad skal vi have særligt øje for ift. de grupper I repræsenterer?

Der vil under oplægget være tid til at svare på disse to spørgsmål.

Direktør Morgen Bøgelund Andersen deltager under punktet.

Bilag

 1. Temaerne i to politikker med spørgsmål til Handicaprådet
 2. Den eksisterende Børne- og Ungepolitik 2019-2022

Indstilling
Drøftes

Beslutning:

Handicaprådet drøftede oplæg til de 2 politikker.

Deres input til administrationen, ift. det videre politik arbejde, fremgår af et særskilt notat.

 

 

HR 3. Handicaprådets møder 2023

Der foreslås følgende mødedatoer for Handicaprådet:

Onsdag den 25. januar kl. 16.00

Torsdag den 9. marts kl. 17.00

Onsdag den 19. april kl. 16.00

Torsdag den 15. juni 16.00

Onsdag den 23. august kl. 17.00 (budgetbehandling)

Torsdag den 7. september kl. 16.00 (evt. budgetforlig)

Onsdag den 4. oktober kl. 17.00

Torsdag den 23. november kl. 16.00

Bilag

Oversigt over mødedatoer i poliske udvalg

Indstilling
Godkendes

Beslutning:

Følgende mødedatoer blev besluttet:

 

Onsdag den 25. januar kl. 17.00

Onsdag den 8. marts kl. 17.00

Onsdag den 19. april kl. 17.00

Onsdag den 14. juni 17.00

Onsdag den 23. august kl. 17.00 (budgetbehandling)

Onsdag den 6. september kl. 17.00 (evt. budgetforlig)

Onsdag den 4. oktober kl. 17.00

Onsdag den 29. november kl. 17.00

 

 

HR 4. Handicaprådets regnskab 2022

I vedlagte bilag fremgår en status over handicaprådets udgifter med foreløbigt og forventet forbrug 2022.

Bilag

Oversigt over regnskab

Indstilling
Godkendes

Beslutning:

Godkendt

 

 

HR 5. Tilsynsrapport for Freyas Kvarter 4+6

I vedlagte sag orienteres om Socialtilsyn Øst årlige driftsorienterede tilsyn i Freyas Kvarter 4 og 6, som er et botilbudslignende tilbud for borgere med en udviklingshæmning. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet opfylder betingelserne for fortsat godkendelse og giver en fin bedømmelse af kvaliteten.

Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede sagen den 14. november 2022.

Bilag:

Indstilling

Orientering tages til efterretning

Beslutning:

Tilsynsrapporten blev drøftet. Der var ingen bemærkninger udover at det er en flot rapport.  

 

 

HR 6. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

 

Kommentarer til følgende referater:

 • Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 14.11.22
 • Sundheds- og Omsorgsudvalget 14.11.22
 • Social- og Handicapudvalget 14.11.22
 • Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 17.11.22
 • Plan- og Tryghedsudvalget 15.11.22
 • Skole-, Børne- og Ungdomsudvalget 15.11.22
 • Kultur- og Fritidsudvalget 16.11.22

Der var ingen bemærkninger til de nævnte referater.

 

 

HR 7. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

 

Bilag

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

Oversigten blev tilrettet og følgende nye punkter kom på:

 • Behandlingsmæssig fripladstilskud
 • Ansæt fleksjobbere på lavere timetal
 • Medicinering på Bostedet Vangeleddet

 

 

HR 8. Gensidig orientering

Mariann Mikkelsen orienterede om et forløb med friplejehjem, hvor Greve Kommune har 5 borgere boende i egne boliger. Greve Kommune har bedt tilsynskommunen om løbende orientering på baggrund af en bekymrende rapport. Det er endvidere besluttet, at der vil blive foretaget en ekstraordinær opfølgning. Pårørende er orienteret.

 

 

HR 9. Eventuelt

Ingen bemærkninger

 

 

HR 10.            Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt

Medlemmer

Byrådet: Simon Østergaard (V), Kenneth Jerkel (A) suppleant for Heidi Serny Jacobsen (A), Charlotte Levin (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Birgitte Jacobsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Rune Gamby, Foreningen Autisme, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden, Tina Nielsen, Hjernesagen, Jess Eiberg Hansen, Tværgående

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

HR 1. Orientering om beskæftigelse for borgere med psykiske lidelse

HR 2. Orientering om indsats for børn med dyslektiske vanskeligheder 

HR 3. Udbud af diabetesprodukter 

HR 4. Tilsynsrapport for Freyas Kvarter 4+6

HR 5. Orientering om hjemløse i Greve 2022

HR 6. Orientering om den nationale hjemløsetælling 2022

HR 7. Handicaprådets kalender 

HR 8. Udvalgsdagsordener og referater 

HR 9. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener 

HR 10. Gensidig orientering

HR 11. Eventuelt 

HR 12. Godkendelse af referat fra mødet 

 

 Ikke tilstede: Brith Nøhr, Tina Nielsen og Kenneth Jerkel

 

HR 1. Orientering om beskæftigelse for borgere med psykiske lidelse

Punkt fra huskelisten.

Helle Thorning, leder af Ungecenteret i Job & Socialservice, deltager under punktet og fortæller om emnet.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

 Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning

Helle Thornings oplæg vedlægges på dette link.

 

Der var følgende bemærkninger

 • Der opfordres til større fokus på ledige fleksjobbere med handicap, som blandt andet kan ske via fællesrepræsentanter på arbejdspladserne
 • Der opfordres til at de gode resultater med IPS overføres til eksempelvis førtidspensionister over 40 år
 • DH Opfordrer til at der laves sociale klausuler i Greve Kommune.

 

 

 

HR 2. Orientering om indsats for børn med dyslektiske vanskeligheder

Punkt fra huskelisten.

Centerchef Klaus Øvre Bentsen, center for Dagtilbud & Skoler, samt en repræsentant fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), deltager under punktet og fortæller om emnet.

Indstilling

Orienteringen tags til efterretning

Beslutning:

På grund af afbud udsættes punktet til et møde i 2023.

 

 

HR 3. Udbud af diabetesprodukter

SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) har nu åbnet for høringen på den kommende fælleskommunale SKI-aftale 50.97 Diabetesprodukter.

SKI har samarbejdet med Diabetesforeningen om, hvordan vi bedst involverer brugerne af diabetesprodukter i udvikling af aftalen. Diabetesforeningen har udpeget repræsentanter for brugerne, og der har været afholdt tre møder, hvor også Diabetesforeningen har deltaget.

De to første møder med brugerrepræsentanterne og Diabetesforeningen blev afholdt, før SKI og ekspertgruppen gik i gang med arbejdet. Her drøftede brugerne, hvilke krav der skal stilles til produkterne for at leve op til de forskellige behov, der er hos personer med diabetes.

På det tredje møde blev udkastet til tilbudslisten gennemgået. Brugerrepræsentanterne udtrykte tilfredshed med tilbudslisten, herunder bredden og de indbyggede krav til aftalens sortiment.

Udbudsmaterialet fremgår af vedlagte bilag som, på grund af dens fortrolighed, kun udsendes til Handicaprådet.

Fortrolige bilag:

 1. Kravspecifikation bilag B
 2. Tilbudsliste bilag C
 3. Retningslinjer for tildeling af leveringskontrakt bilag D
 4. Leveringskontrakt bilag E
 5. Vejledning til kommuner vedr. høring i Ældre- og Handicapråd
 6. Vejledning til Ældre- og Handicapråd
 7. Skabelon til høringssvar Ældre- og Handicapråd

Indstilling

Handicaprådet udarbejder høringssvar

Beslutning:

Handicaprådets høringssvar fremgår af fortroligt notat.

 

 

 

HR 4. Tilsynsrapport for Freyas Kvarter 4+6

I vedlagte sag orienteres om Socialtilsyn Øst årlige driftsorienterede tilsyn i Freyas Kvarter 4 og 6, som er et botilbudslignende tilbud for borgere med en udviklingshæmning. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet opfylder betingelserne for fortsat godkendelse og giver en fin bedømmelse af kvaliteten.

Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler sagen den 10. oktober 2022.

Bilag:

 • Dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget
 • Tilsynsrapport

Indstilling

Orientering tages til efterretning

Beslutning:

Sagen trækkes fra handicaprådets dagsorden, da den politiske behandling er udsat til november 2022.

 

 

 

HR 5. Orientering om hjemløse i Greve 2022

I vedlagte sag orienteres om antal adresseløse borgere i Greve, antal anviste boliger via boliganvisningens akutliste, samt om hjemløse borgeres ophold på forsorgshjem eller herberg. Sagen er tilbagevendende hvert andet år og fremlægges samtidig med sagen om den nationale hjemløsetælling.

Social- og Handicapudvalget behandler sagen den 10. oktober 2022.

 

Bilag:

Indstilling

Orientering tages til efterretning

 Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning

Mariann Mikkelsen orienterede om sagen.

Det undersøges hvorfor Greve Kommune forlanger at man skal være skrevet op i 2 boligselskaber, når man skal på den kommunale anvisningsliste. DH ønsker oplyst hvor der er lovhjemlen til dette.

 

 

HR 6. Orientering om den nationale hjemløsetælling 2022

I vedlagte sag orienteres om resultaterne af den nationale kortlægning af hjemløshed for 2022 sammenholdt med hvordan, det ser ud i Greve Kommune.

Social- og Handicapudvalget behandler sagen den 10. oktober 2022.

Bilag:

 1. Dagsorden til Social- og Handicapudvalget
 2. Hjemløshed i Danmark 2022 VIVE rapport
 3. Tabeller fra VIVE rapport om hjemløse Greve borgere

Indstilling

Orientering tages til efterretning

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

 

 

HR 7.                 Handicaprådets kalender

Dato

 

Aktivitet

Tid

Onsdag den 23. november

 

Møde og afslutning

17.00-21.00

 

Beslutning:

Ingen bemærkninger.

 

 

 

HR 8. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

 Der var ingen kommentarer til følgende referater:

 • Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 12.09.22
 • Sundheds- og Omsorgsudvalget 12.09.22
 • Social- og Handicapudvalget 12.09.22
 • Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 19.09.22
 • Plan- og Tryghedsudvalget 13.09.22
 • Skole-, Børne- og Ungdomsudvalget 13.09.22
 • Kultur- og Fritidsudvalget 14.09.22

 

Udtalelse fra DH-siden i Handicaprådet i forbindelse med byrådsmødet den 3. oktober 2022

Kommunalbestyrelsen har godkendt ændringer til forretningsorden, hvor det fremover er forbudt at sidde med papskilte med budskab, fordi nogle har følt sig truet og vores skilte bliver kædet sammen med episoden i Helsingør. DH-Greve har flere gange brugt skilte i vores dialog med byrådet. Vi taler de handicappede og psykiske svageliges sag. Det er svært at se, at vi skulle være en trussel. Mange af os er selv handicappede og skal have hjælp til at komme ud af byrådssalen. Vi føler byrådet har indskrænket vores ytringsfrihed. Vi bliver i stedet henvist til rådhusets forplads, men politikerne bruger en anden indgang og man kan ikke se eller høre os fra byrådssalen. Det eneste farlige i vores skilte er vores budskaber og dem kan vi godt forstå man frygter.

 

Der var ingen kommentarer følgende dagsordener:

 • Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 10.10.22
 • Sundheds- og Omsorgsudvalget 10.10.22 – (aflyst)
 • Social- og Handicapudvalget 10.10.22
 • Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 19.10.22
 • Plan- og Tryghedsudvalget 13.10.22
 • Skole-, Børne- og Ungdomsudvalget 13.10.22
 • Kultur- og Fritidsudvalget 14.09.22

 

 

 

HR 9.                 Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

Næste møde, den 23. november, holdes i Klub Havana med følgende foreløbige punkter:

 • Inddragelse i udviklingen af den nye Børne – og Ungepolitik
 • Mødekalender for 2023
 • Handicaprådets regnskab 2022
 • Orientering om Tilsynsrapport for Freyas Kvarter 4+6

 

 

 

HR 10. Gensidig orientering

Lonnie B. Nielsen oplyser at Veteranforeningen efterlyser en veteranpolitik og en veterankoordinator i Greve Kommune.

 

HR 11.            Eventuelt

Ingen bemærkninger.

 

 

HR 12.            Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt.

 

 

 

 

 

 

Medlemmer

Byrådet: Simon Østergaard (V), Heidi Serny Jacobsen (A), Charlotte Levin (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Vakant, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Rune Gamby, Foreningen Autisme, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden, Tina Nielsen, Hjernesagen, Jess Eiberg Hansen, Tværgående

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1. Høring om budgetforlig 2023-2026

HR 2. Klagesager på det sociale område i Greve Kommune i 2021

HR 3. Eventuelt

HR 4. Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke tilstede: Heidi Serny, Bente Lis Clausen og Simon Østergaard

 

 

HR 1. Høring om budgetforlig 2023-2026

Der er indgået budgetforlig for 2023-26, der vil danne grundlag for Byrådets 2. behandling den 3. oktober 2022.

Handicaprådet skal forinden behandle budgetforliget som kan ses på følgende link: https://www.greve.dk/om-kommunen/nyheder/bredt-forlig-om-greve-kommunes-budget/

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Bilag

 1. Høringsbrev
 2. Tidsplan
 3. Budgetforlig 2023-26

Beslutning:

DH-siden i Handicaprådet har følgende høringssvar til budgetforlig 2023-26:

 

Samme lave service – bare til flere borgere

Greve Kommune har gennem mange år haft en af de laveste udgifter på det specialiserede område i hele landet. Nu stiger udgifterne og det er positivt, at Greve Kommune finder flere midler til området – også selv om det betyder, at der skal spares på andre områder.

DH-Greve er repræsentant for de handicappede i kommunen og det kan mærkes, at kommunen ikke giver ordentlige rammer til sagsbehandlingen i form af medarbejderressourcer og nok midler til ydelser. Dette viser sig også når der klages, hvor Ankestyrelsen i højere grad giver klagerne ret end i resten af landet.

De øgede udgifter til det specialiserede område giver desværre ikke et serviceløft, men er blot et udtryk for at flere borgere har behov for støtte og at der er generelle prisstigninger på området.

 

Effektiviseringsforslag

Skole-, Børne- og Ungeudvalget:

 3.01 Omdisponering af nye midler fra generelt løft af folkeskolen 

3.01 PPR (Grevebørn i udenbys specialundervisningstilbud)

3.01 PPR (Grevebørn i udenbys specialundervisningstilbud) (handleplan)

DH-Greve mener, at det er bekymrende, at kommunen fremover vil inkludere i langt højere grad for at spare penge, når man efter de seneste årtiers inklusion har den erfaring, at mange borgere på det specialiserede område har taget skade af inklusionen. DH-Greve savner en betryggelse af, at der ikke fremover tabes borgere i inklusionens navn og vi vil arbejde videre med dette for at få denne tryghed.

DH-Greve bemærker, at besparelsen på 1,5 mio. kr. ved at i højere grad at benytte inklusion i folkeskolen, er et reelt spareforslag og burde være opført under ”Effektiviserings- og besparelsesforslag” og ikke ”Tekniske rettelser”, der har mindre politisk fokus.

 

3.02 Nedlæggelse af legetek 

DH-Greve er ligeledes glad for at legeteket ikke nedlægges. Tilbuddet er et vigtigt tilbud til børn med særlige behov.

 

3.03 Gadeteam reduceres

Psykiske syge og handicappede har glæde af Gadeteamet. Både deres forebyggende og støttende arbejde.  Det er derfor ærgerligt, at Gadeteamet reduceres, for kommunen vil få en større udgift, hvis denne målgruppe ikke gribes tidligt.

 

3.01 A4. Reduktion af åbningstid i SFO med 30 min. ugentligt ved fastholdelse

3.04 A4: Reduktion af åbningstid i Fritidsklubber og SFO2

Forældre og børn med særlige behov har brug for fleksibilitet i hverdagen. Forældrene har stærkt behov for pasningsbehov og kan i sidste ende blive nødt til at søge om tabt arbejdsfortjeneste og så vil der ikke være en besparelse for kommunen.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget:

 

5.03 Lukning af uvisiterede tilbud i PPV  

DH-Greve værdsætter at effektiviseringsforslaget ikke er en del af budgetforliget og tilbuddene fortsætter. Det er en vigtig aktivitet for de psykiske syge og handicappede for at modvirke angst og ensomhed. En aktivitet der efterlyses blandt forældrene.

DH-Greve vil være behjælpelige med at udbrede kendskabet til tilbuddene.

 

Social- og Handicapudvalget:

 

6.02 B2: Analyse af botilbud

Forslaget handler om at hjemtage botilbud for borgere i det specialiserede område med en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2026. Det kan være ønskeligt, at unge borgere bor nær deres familie, da kommunen har svært ved at støtte i den grad, som de unge har brug for. Erfaringerne skræmmer desværre. Kommunen hjemtager unge borgere til billigere tilbud, der ikke har specialiseret vide til at støtte borgerne. Så skal borgeren flyttes igen og det er denne type borgere meget sårbare overfor. Det er derfor vigtigt, at kommunen har nødvendig specialiseret vide og en ledelse i botilbuddet, der har fokus på støtten.

 

 Udvidelsesforslag

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Kommunen med fordel kan afhjælpe fleksjobledigheden i kommunen og på denne måde spare penge. Ledigheden er på landsplan i bund og trods dette har Greve Kommunen en ledighed blandt fleksjobbere på 14,1 %, hvilket er lidt større end landsgennemsnittet.

Skole-, Børne- og Ungeudvalget:

 

3.01 Skoler og SFO

Kommunens tilbud til ordblinde stopper ved 9. klasse. Det ville være ønskeligt, hvis tilbuddet fortsatte til 10. klasse, da det netop er et problem i denne årgang.

 

Social- og Handicapudvalget:

 

6.02 Voksne og handicap

Forældre til unge der fylder 18 år, mangler vejledning i rettigheder og opgaver i forbindelse med overgangen til voksne. Det ville være ønskeligt, hvis kommunen i højere grad gør brug af dens vejlednings- og rådgivningspligt.

 

 

HR 2. Klagesager på det sociale område i Greve Kommune i 2021

Hvert år udgiver Social- og Ældreministeriet et kommuneopdelt Danmarkskort, som indeholder en opgørelse over antal og udfald af de klager som Ankestyrelsen behandler.

Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler sagen den 12. september 2022 og forinden høres Handicaprådet.

Sagen fremgår af vedlagte dagsordenstekst til Sundheds- og Omsorgsudvalget med tilhørende bilag.

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Bilag

 1. Politiks dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget
 2. Omgørelsesprocenter på hele socialområdet i 2021
 3. Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2021
 4. Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2021
 5. Antal sager i alt på det sociale område i Greve Kommune i 2021
 6. Arbejdet med klagesager i fagcentrene i Greve Kommune 2021
 7. 1 årig handlingsplan på børnehandicapområde

Beslutning:

DH siden i Handicaprådet har følgende høringssvar:

Greve Kommune har igen modtaget oversigt over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter, hvor niveauet ligger over landsniveauet og er ”ikke acceptabelt” ifølge Statsforvaltningen.

Vi kan konstatere, at der er sket et fald i omgørelsesprocenten for Greve Kommune i forhold til sidste år, hvilket isoleret set er positivt. Greve Kommunens omgørelsesprocenter har de seneste mange år fulgt landsgennemsnittet, men har ligget højere end landsgennemsnittet. Overordnet mangler der dog forklaringsvariabler, som kan begrunde udviklingen i omgørelsesprocenterne i Greve, og som kan udsige noget kvalitativt om den fremtidige udvikling. Alternativt har vi ingen grund til at forvente, at en positiv udvikling kan fortsætte, eller at en negativ udvikling kan vendes.

 

Klar retning og effektiv drift i arbejdet med at nedbringe omgørelsesprocenterne

Arbejdet med at nedbringe omgørelsesprocenterne i Greve bærer desværre stadig præg af mangel på retning og helhjertede ambitioner. Som det fremgår af den økonomiske politik for Greve kommune, er man i kommunedriften meget bevidst om, at fastsættelse af strategiske målepunkter er af afgørende betydning for at tilsikre den langsigtede ønskede udvikling inden for et givent område. Samme iver ønsker vi i arbejdet med at nedbringe omgørelsesprocenterne. Vi skal derfor på det kraftigste opfordre til, at Greve Kommune i samarbejde med relevante høringsparter også inden for dette område fastsætter konkrete strategiske mål og måltal, som naturligt vil resultere i en mere effektiv drift ift. at nedbringe omgørelsesprocenterne.

I 2021 opfordrede en række handicaporganisationer samlet byrådet til, når Det Sociale Danmarkskort skulle behandles, at vedtage et mål om at nedsætte omgørelsesprocenten til 20 % over en 5-årig periode.

DH siden skal igen opfordre byrådet til at vedtage et ambitiøst mål for at nedsætte omgørelsesprocenten. Det er netop dette, som politik handler om – at sætte tydelige rammer og retning for forvaltningen. En konkret og ambitiøs målsætning vil forstærke fokusset, sikre den nødvendige fremdrift på området og vil samtidig understøtte forvaltningens arbejde.

 

Tid til handling og selvransagelse

Handicaporganisationerne vil gerne opfordre både de erfarne og nyvalgte politikere i Greves byråd til at understøtte arbejdet og løfte sit ansvar for at sikre en lovlig og værdig sagsbehandling i Greve kommune.

En politiker udtrykte implicit på byrådsmødet den 5. september 2022 under gennemgang af forvaltningens arbejde med at nedbringe omgørelsesprocenterne, at det er forældrenes skyld, at sagsbehandlerne flygter fra børnehandicapområdet, fordi forældrene klager og kræver det, som børn med handicap har ret til ifølge lovgivningen. Vedkommende ytrede endvidere, at det at sætte et politisk mål ville drive sagsbehandlerne på flugt. DH-Greve vil i relation hertil på det kraftigste opfordre byrådet til at drøfte forråelse blandt politikere og embedsmænd. DH-Greve vedhæfter til inspiration artiklen ”Vi skal turde tale om politisk forråelse” fra Danske Kommuner.

DH siden vil desuden gøre opmærksom på, at Greve Kommune har den 6. laveste udgift til det voksenspecialiserede område på landsplan! Det fremgår endvidere af årsregnskabet for 2021, at Greve Kommune har den 2. laveste placering ved opgørelse af årsværk til ledelse og administration

opgjort pr. indbygger. DH siden har derfor grund til at antage, at årsagen til en eventuel medarbejderflugt blandt sagsbehandlere mere sandsynligt skyldes, at Greve Kommune ikke formår at sikre ordentlige rammer til sagsbehandlingen i form af tilstrækkeligt medarbejderressourcer og midler til ydelser.

 

Direktør, Morten Bøgelund Andersen har lovet, at DH-Greve fremadrettet vil blive aktivt inddraget i arbejdet med at nedbringe omgørelsesprocenterne, hvilket DH siden ser frem til.

 

Det videre arbejde med at nedbringe omgørelsesprocenterne kan ses i bilag 1

 

 

HR 3. Eventuelt

DH siden i Handicaprådet har fremsendt en artikel ”Vi skal turde tale om politisk forråelse” som kan ses på dette link.

 

 

HR 4. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt

Medlemmer

Byrådet: Simon Østergaard (V), Heidi Serny Jacobsen (A), Charlotte Levin (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Vakant, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Rune Gamby, Foreningen Autisme, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden, Tina Nielsen, Hjernesagen, Jess Eiberg Hansen, Tværgående

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

Indholdsfortegnelse

 

 • HR 1. Høring om budget 2023-2026
 • HR 2. Orientering om bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde
 • HR 3. Orientering om faglig og økonomisk handleplan på Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings område 
 • HR 4. Status på uvisiterede tilbud i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter 
 • HR 5. Handicaprådets forretningsorden
 • HR 6. Forslag til lokalplan for Tværhøjgård etape III
 • HR 7. Forslag til kommuneplan 2021-2033
 • HR 8. Handicaprådets kalender
 • HR 9. Udvalgsdagsordener og referater
 • HR 10. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
 • HR 11. Gensidig orientering
 • HR 12. Eventuelt
 • HR 13. Godkendelse af referat fra mødet

 

 Ikke tilstede: Heidi Serny Jacobsen, Tina Nielsen, Mariann Mikkelsen

 

HR 1. Høring om budget 2023-2026

Handicaprådet skal afgive høringssvar om budget for Greve Kommune 2023-2026, hvortil der er høringsfrist den 24. august 2022.

Administrationen har udvalgt det materiale, der vurderes at være relevant for Handicaprådet. Herudover henvises til hele budgetoplægget, som kan ses på Greve Kommunes hjemmeside Budget | Greve Kommune

Direktør Morten Bøgelund Andersen deltager og orienterer om punktet.

Bilag

 • Oversigt over emner der har relation til Handicaprådet (eftersendes)

Indstilling

Handicaprådet udarbejder høringssvar.

Beslutning:

Morten Bøgelund Andersen præsenterede oplæg omkring budget 2023-2026, som kan ses på dette link.

DH siden i Handicaprådet har følgende høringssvar til 2023-26                                                                             

 

Social- og Handicapudvalget og Skole-, Børne- og Ungeudvalget

DH mener, at kommunen ikke bruger mange midler på det specialiserede område sammenlignet med andre kommuner. Udgiftsstigningen i budget 2023 bliver meldt ud som et stort problem, men problemet er ikke udgiftsstigningen, men at stigningen ikke er en del af servicerammen. Greve Kommune har f.eks. på det specialiserede voksenområde den 6. laveste udgift i landet gennemsnitlig set. Dette svarer alene til en lavere udgift på ca. 73 mio. kr. Kommunen siger, det er fordi, den er effektiv. DH mener, det er langt fra sandheden. Ud fra handicaporganisationernes erfaring yder Greve Kommune ikke den ydelse som borgerne burde modtage. Denne erfaring bliver støtte af, at Ankestyrelsen giver borgerne ret i de klager borgerne indbringer i 2/3 af sagerne. Greve Kommune burde derfor have fokus på at yde den rette ydelse i stedet for at have fokus på at nedbringe ydelsen yderligere.

 

DH kan læse af kommunens budgetdiagram som kommunen fremlagde på borgermødet, at budgettet under Social- og Handicapudvalget kun udgør 7% af det samlede driftsbudget. Udgiftsstigningen på det specialiserede område for voksne og børne- og ungeområdet udgør 43,5 mio. kr., som ikke er en del af servicerammen.

 

Skole-, Børne- og Ungeudvalget

DH mener at det er bekymrende, at kommunen fremover vil inkludere i langt højere grad for at spare penge, når man efter de seneste årtiers inklusion har den erfaring, at mange borgere på det specialiserede område har taget skade af inklusionen. DH savner en betryggelse af, at der ikke fremover tabes borgere i inklusionens navn.

 

DH mener, at det er positivt, at kommunen i større grad benytter sig af behovsprognoser, men kommunen bør blive endnu bedre, således at overbookning og ventelister undgås. Det er ikke rimeligt, at borgere ikke kan få de ydelser, de er berettiget til, blot fordi kommunen ikke yder rettidigt omhu og på denne måde indkasserer en besparelse.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Det er meget ærgerligt, hvis kommunen vælger at nedlægge to uvisiterede tilbud på grund af lavere efterspørgsel end forventet. Der er interesse for tilbuddene, men oplysninger om tilbuddene er ikke kommet ud til målgruppen.

 

Hvis kommunen er presset på anlægsrammen, kan det være en god ide at opføre almene ældreboliger til de handicappede. Det vil koste kommunen et kommunalt grundkapitallån på 10 % af anlægssummen. Hvis der opføres servicearealer tilknyttet til plejeboligerne (handicapboligerne), skal der godt nok betales deponi af servicearealet, men disse midler er finansposter, som ikke er en del af anlægsrammen. Når plejeboliger planlægges i nærhed af andre almene ældreboliger, kan kommunen til de mindre handicappede borgere oprette satellitboliger via anvisningsretten og få endnu flere billigere botilbud. Satellitboliger vil endvidere medvirke til en større integration af de handicappede i samfundet, da man vil bo blandt andre borgere.

 

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Kommunen med fordel kan afhjælpe fleksjobledigheden i kommunen og på denne måde spare penge. Ledigheden er på landsplan i bund og trods dette har Greve Kommunen en ledighed blandt fleksjobbere på 14,1 %, hvilket er lidt større end landsgennemsnittet.

 

 

HR 2. Orientering om bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde

Social- og Handicapudvalget behandler den 15. august 2022 orienteringssag om bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde.

Sagen er beskrevet i dagsorden til Social- og Handicapudvalget, som vedlægges som bilag.  

Direktør Morten Bøgelund Andersen deltager og orienterer om punktet.

Bilag

Indstilling

Orienteringen tags til efterretning

Beslutning:

DH siden i Handicaprådet har følgende høringssvar:                         

Administrationen har fremlagt nuværende og fremtidige indsatser, der tilsammen udgør en egentlig handleplan. Handleplanen fremkommer efter stigende udgifter på det specialiserede voksenområde.

DH mener, at det er positivt, når Greve Kommune skriver, at der skal gives større tilskud til børne- og unge området for på denne måde senere at mindske udgifterne på ældreområdet. Det er kendt, at udgifterne på sigt kan mindskes ved at give den rette støtte på det rigtige tidspunkt. Det er positivt, at Greve Kommunen nu erkender dette, da det har været et argument, DH har brugt i mange år uden at opnå opbakning. Men det er umiddelbart ikke en opfattelse man får, når man læser ”Faglig og økonomisk handleplan på Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings område”.

Kommunen vil snarere inkludere så mange handicappede som muligt i almentilbuddet trods de seneste årtiers erfaringer med inklusion, der har givet skader på en hel generation af handicappede. Det er bl.a. derfor, at flere voksne nu har dobbeltdiagnoser, hvor f.eks. angst og PTSD er kommet til. DH frygter, at man endnu engang vil skade en generation.

Kommunens administration skriver, at Greve Kommune på det specialiserede voksenområde, har den 6. laveste udgift i landet pr. indbygger. Selv om kommunen har stigende udgifter på det specialiserede område, bruger kommunen gennemsnitligt forholdsvis få midler på det specialiserede område. Ud fra handicaporganisationernes erfaring yder Greve kommune ikke den ydelse som borgerne burde modtage. Denne erfaring bliver støtte af, at Ankestyrelsen giver borgerne ret i de klager borgerne indbringer i 2/3 af sagerne. Greve Kommune burde derfor have fokus på at yde den rette ydelse i stedet for at have fokus på at nedbringe ydelsen yderligere.

Greve Kommunes administration vil i Budget 2023-26 lukke to uvisiterede tilbud i PPV på grund af lavere efterspørgsel end forventet. Der er ikke tale om lavere efterspørgsel, men om manglende kendskab til tilbuddene. Det er ærgerligt, at kommunen trods samarbejdet i Handicaprådet ikke har formået at inddrage medlemsorganisationer til de berørte målgrupper. Ingen af medlemsorganisationerne har fået at vide, at der ikke var nok brugere og kunnet have skaffet brugerne. På baggrund af en hurtig rundspørge, er der meget få, der kender til tilbuddet. Til gengæld er der en enkelt, der har spurgt sagsbehandleren, om man kunne deltage og sagsbehandleren har endnu ikke svaret. Det er ærgerligt, for her var et initiativ, hvor Greve Kommune agerede proaktivt.

Greve kommune vil flytte borgere fra et dyrt tilbud til et billigere for at sparre penge. DH mener, det kun må ske så længe borgerens tarv sikres. Mange handicappede er meget følsomme for skift af tilbud. Kommunen kan inden borgeren bliver anvist et tilbud gerne afsøge markedet for at finde det billigste tilbud, men skal så vidt muligt undgå det når borgeren er anvist.

Det er positivt, at kommunen ønsker flere almene boliger til kommunal boliganvisning. En kombination mellem boliger efter serviceloven til de meget handicappede, almene bofællesskaber for handicappede med servicearealer, samt satellitboliger til de mere velfungerende handicappede, kunne være ønskeligt. Dog kræver satellitboliger, at de etableres tæt på et eksisterende tilbud med personale, således at der er mulighed for at trække på personale, hvis det bliver nødvendigt.

 

 

HR 3. Orientering om faglig og økonomisk handleplan på Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings område

Skole-, Børne- og Ungdomsudvalget behandler den 16. august 2022 orienteringssag om faglig og økonomisk handleplan på Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings område.

Sagen er beskrevet i dagsorden til Skole-, Børne- og Ungdomsudvalget, som udsendes til Handicaprådet, når den offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Direktør Morten Bøgelund Andersen deltager og orienterer om punktet.

Bilag

Indstilling

Orienteringen tags til efterretning

 Beslutning:

DH siden i Handicaprådet har følgende høringssvar:                         

Administrationen har fremlagt nuværende og fremtidige indsatser, der tilsammen udgør en egentlig handleplan. Handleplanen fremkommer efter stigende udgifter på det specialiserede børne- og unge område.

DH mener, at det er bekymrende, at Greve Kommune vil mindske antallet børn- og unge i specialtilbud og prøve at presse flere tilbage i almenområdet. DH er altid positiv overfor besparelser, hvor en ydelse kan gøres billigere uden at gå på kompromis med kvaliteten, men frygter, at børn- og unge vil modtage et ringere tilbud, der ikke i tilstrækkelig grad sikre deres støttebehov. Det vil i så fald være en diskriminerende besparelse.

Det er givtigt, hvis kommunen vil gentænke forholdet mellem det almene og specialiserede tilbud. Kommunen har de største stigninger i antallet af autisme- og ADHD/ADD-diagnoser og de flere diagnosticerede er med til at give udgiftsstigningen. Som forældre til disse børn er dilemmaet, at enten kan man sende sit barn i et specialiseret tilbud, der kan skærme og støtte barnet, så det ikke lider overlast, men vil heller ikke blive tilbudt en uddannelse, fordi det specialiserede tilbud mere ligner en pasningsordning end en uddannelse. Hvis forældrene vælger almentilbuddet, kan barnet muligvis få en uddannelse, men det vil lide overlast og muligvis ikke få en uddannelse, fordi barnet bliver skadet for livet. Dette viser erfaringerne fra de sidste årtiers inklusionsarbejde, hvor også Greve Kommune har tabt en generation af handicappede børn. Flere børn og unge blev så skadet af inklusionsarbejdet, at de ikke engang kunne modtage hjemmeundervisning. I takt med at folkeskolen i højere grad benytter gruppearbejde og åbne ikke-struktureret læringsmiljøer, er undervisningen blev mindre egnet til disse diagnoser. Derfor ønsker DH i højere grad specialtilbud, der både støtter og skærmer, men samtidigt sikrer en egnet uddannelse.

DH mener at langt de fleste mellemformer, blot er ordninger, der er oprettet for at kommunen kan spare penge og give et mindre egnet tilbud. Mellemformer er ordninger, hvor kommunen f.eks. kan oprette et speciallignende tilbud under almentilbuddet og slippe for nogle af de lovgivningsmæssige krav, der er givet til specialtilbuddet. F.eks. behøver tilbuddet ikke faguddannet personale og kan normere et langt større antal brugere end i specialtilbuddet. DH vil derfor have fokus på mellemformerne i den kommende tid. DH vil gerne have oplyst, hvorvidt kommunen benytter sig af mellemformer og vil gerne orienteres, hvis Greve Kommune vil oprette tilbud som mellemformer.

Greve Kommune har et mål med at være blandt de 25 mest effektive kommuner, der bruger mindst udgifter på borgerne. Det er desværre DH´s erfaring, at det ikke er på grund af effektivitet, at kommunen har mindre udgifter til det specialiserede område end andre kommuner, men snarere det at kommunen leverer en ringere og dermed en billigere ydelse. DH mener, at Greve Kommune skal levere den ydelse, borgerne har ret til - også selv om antallet af diagnoser stiger.

Det er positivt, at Greve Kommunen i højere grad benytter sig af behovsprognoser, som DH og andre borgere tidligere har opfordret til, men kommunen kan i højere grad benytte sig af prognoser, som de gør i andre kommuner. Det virker som en diskriminerende besparelse, når det kommer som en overraskelse for kommunen, at der er lange ventetider til specialtilbuddene og at de pågældende handicappede får et mindre egnet tilbud i mangel af bedre.

Administrationen foreslår endnu en administrativ medarbejder ansat, der skal nedbringe udgifterne på det specialiserede område. Der er allerede ansat 3 andre i de seneste budgetter til at nedbringe udgifterne. DH synes i stedet, der skal ansættes yderligere sagsbehandlere, der kan nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Greve Kommune nævner i handleplanen, med et handicapsigte, Holmeagerskolens co-teachingrække og dagtilbuddet Troldehøjs afprøvning co-teachingtilbud. Dette er Handicaprådet endnu ikke blevet orienteret om og DH-siden ser frem til en orientering. Det samme gælder ”Mindre fravær, mere trivsel”.

DH-side ønsker at blive orienteret og hørt inden kommunen iværksætter yderligere indsatser, der kan sikre en bedre økonomi på handicapområdet.

Det Centrale Visitationsudvalg (CVI) bør ikke ved visitation kræver en plan for, hvornår eleven kan vende tilbage til almentilbuddet uden også at kræve en plan for, hvordan almentilbuddet kan omdannes, så borgeren kan vende tilbage. Borgere bliver visiteret til at specialtilbud, fordi de typisk ikke kan rummes i almentilbuddet. Hvis kommunen ikke ændrer vilkårene for inklusion i almentilbuddet, mens borgeren er i specialtilbuddet, er rammerne for inklusion ikke til stede. De handicappede borgere er handicappede og kan pr. definition ikke kureres, hvilket betyder, at specialtilbuddet har meget svært ved at ændre vilkårene for trivsel i almentilbuddet. Først når kommunen ændrer almentilbuddet, kan der være tale om ægte inklusion.

 

 

HR 4. Status på uvisiterede tilbud i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2020-2023, at Greve Kommune skulle oprette to nye uvisiterede tilbud. Det tidligere udvalg, Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, besluttede på deres udvalgsmøde den 15. januar 2020, at målgruppen til det ene uvisiterede tilbud skulle være unge mellem 18-30 år med en udviklingsforstyrrelse som f.eks. autisme eller ADHD. Det andet uvisiterede tilbud var fastsat til at være for borgere over 18 år med en udviklingshæmning.

I vedlagte sag, som Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler den 15. august 2022, gives der en status på tilbuddene

Bilag

Indstilling

Orienteringen tags til efterretning

Beslutning:

DH siden i Handicaprådet har følgende høringssvar: 

Greve Kommune har oprettet to uvisiterede tilbud. Målgruppen til det ene uvisiterede tilbud (DropIn) skulle være unge mellem 18-30 år med en udviklingsforstyrrelse som f.eks. autisme eller ADHD. Det andet uvisiterede tilbud var fastsat til at være for borgere over 18 år med en udviklingshæmning.

Målgruppen foreslås udvidet på grund af lavere efterspørgsel end forventet.

Tilbuddet er foreslået nedlagt i Budget 2023 pga. behov for besparelser.

DH mener, at det er meget positivt, at Greve Kommune proaktivt og forebyggende har oprettet to tilbud.

Der er ikke tale om lavere efterspørgsel, men om manglende kendskab til tilbuddene. En hurtig medlemsundersøgelse blandt målgrupperne viser, at det er meget få, der kender til tilbuddet, men er interesseret. En enkelt, der har spurgt sagsbehandleren, om man kunne deltage i tilbuddene, ikke har kunnet deltage, fordi sagsbehandleren endnu ikke har svaret.

Det er ærgerligt, at kommunen trods samarbejdet i Handicaprådet ikke har formået at inddrage medlemsorganisationer til de berørte målgrupper. Ingen af medlemsorganisationerne har fået at vide, at der ikke var nok brugere og kunnet have skaffet brugerne. 

Ikke alle målgrupper er hensigtsmæssige i f.eks. DropIn. Målgruppen kan med succes ændres fra 18-30 til 18-35, men hvis kommunen ønsker at tilføre unge borgere som har psykiske og/eller sociale vanskeligheder, bliver det et problem, fordi unge med autisme og ADHD/ADD har meget svært ved at forstå andre handicap i den sociale interaktion og vil derfor på sigt trække sig fra tilbuddet.

De manglende deltager kan findes vedhjælp af samarbejde med handicaporganisationer og ved at oplyse sagsbehandlerne om rammerne for tilbuddet, så de kan udbrede kendskabet til tilbuddet.

Det ville være ærgerligt, at tilbuddene bliver nedlagt inden tilbuddene er komme op at køre på fuld kraft.

 

 

HR 5. Handicaprådets forretningsorden

Handicaprådet besluttede på mødet den 18. juni 2022 at drøfte rådets forretningsorden.

Bilag

 • Handicaprådets forretningsorden

Indstilling

Drøftes

Beslutning:

Handicaprådet besluttede, at hvis der er kommentarer til forrige referat, noteres disse under punktet ”Godkendelse af referat”.

 

 

HR 6. Forslag til lokalplan for Tværhøjgård etape III

Der er udarbejdet forslag til lokalplan for boligområde Tværhøjgård etape III, Greve Kommune, hvortil der er høringsfrist den 1. september 2022.

Bilag

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/20_10917875_1656574054066.pdf

Beslutning: 

Ingen bemærkninger

 

 

HR 7. Forslag til kommuneplan 2021-2033

Der er udarbejdet forslag til kommuneplan 2021-2023, hvortil der er høringsfrist den 25. august 2022.

Bilag

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/11_10352505_1655975340896.pdf 

Beslutning: 

Ingen bemærkninger

 

 

HR 8. Handicaprådets kalender

Dato

 

Aktivitet

Tid

Torsdag den 8. september

 

Møde – reserveret evt. budgetforlig i høring

 

16.00-18.00

Onsdag den 5. oktober

Møde

17.00-19.00

 

Onsdag den 23. november

 

Møde og afslutning

17.00-21.00

 

Beslutning:

Ingen bemærkninger

 

 

HR 9. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til dagsordener/referater:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 15.08.22 – ingen kommentarer

Sundheds- og Omsorgsudvalget 15.08.22 – ingen kommentarer

Social- og Handicapudvalget 15.08.22 – ingen kommentarer

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 18.08.22 – ingen kommentarer

Plan- og Tryghedsudvalget 16.08.22 – ingen kommentarer

 

Skole-, Børne- og Ungdomsudvalget 16.08.22

Punkt 13 Orientering om suspension af forældelsesfristen vedrørende forældrebetaling til Bugtskolen og Havana SFO og Havana

 

Høringssvar fra DH siden i Handicaprådet om ulovlig dobbelt forældrebetaling i special SFO’erne        

­- Kan Greve Kommune og DH-Greve i fællesskab skrive til forældrene og oplyse dem om, at de kan få hjælp til at klage via DH-Greve?                                                             

Greve Kommune har gennem ca. 10 år opkrævet ulovligt forældrebetaling, men finder på baggrund af et notat fra Horten, at der kun er hjemmel til at tilbagebetale 3 år.

DH har anvist juridisk hjemmel, der er underkendt af Horten og Greve Kommune.

Greve Kommune har handlet dobbelt diskriminerende, idet at man ved den ulovlige forældrebetaling både diskriminerede på handicap og økonomi. Dette kan man læse i budgetforslaget, hvor der står, at man vil nedbringe antallet af ekskluderede børn, ved at give et økonomisk incitament til at vælge en normal SFO. Dvs. at man presser børn til ikke at få den støtte, de har behov for udelukkende fordi, forældrene ikke har råd til det. Dette er i øvrigt i strid med Handicapkonventionen og selvfølgelig en handling DH er imod og vil tage stor afstand fra.

Det er endnu mere diskriminerende, at Greve Kommune ikke betaler de ulovlige midler tilbage og på den måde kan tjene på den ulovlige handling.

Da der er tale om et gråzoneområde juridisk set, hvor der godt kan gives dispensation til en længere tilbagebetaling, vurderer DH-Greve at forældrene stadig har en god klagesag.

DH-Greve vil gerne hjælpe forældrene til at klage.

DH-Greve har svært ved at finde forældrene, der skal klage og beder Greve Kommune om hjælp til at finde dem. På grund af GDPR-reglerne kan kommunen ikke udlevere navnene, men DH-Greve og kommunen kan i fællesskab skrive til forældrene og oplyse, at man kan få hjælp til at klage via DH-Greve.

 

Kultur- og Fritidsudvalget 17.08.22– ingen kommentarer

 

Bemærkning til fagudvalgenes punkt om ”Dialogmøde om politikudvikling”:

Handicaprådet vil gerne inviteres til samarbejde omkring udvikling af politikker.

 

 

HR 10. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

 

HR 11. Gensidig orientering

Ingen bemærkninger.

 

 

HR 12. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

 

 

HR 13. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt.

 

 

 

 

Medlemmer

Byrådet: Simon Østergaard (V), Heidi Serny Jacobsen (A), Charlotte Levin (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Rune Gamby, Foreningen Autisme, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden, Tina Nielsen, Hjernesagen, Jess Eiberg Hansen, Tværgående

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

 • HR 1. Orientering om Socialtilsynet Østs tilsyn på Greve Rusmiddelcenter 
 • HR 2. Orientering om Socialtilsynet Østs tilsyn på Bostedet Vangeleddet 
 • HR 3. Orientering fra byrådsmøde 23. maj 2022
 • HR 4. Oplæg fra DH om Behovsprognoser på det specialiserede område
 • HR 5. Handicaprådets kalender 
 • HR 6. Udvalgsdagsordener og referater 
 • HR 7. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener 
 • HR 8. Gensidig orientering
 • HR 9. Eventuelt 
 • HR 10. Godkendelse af referat fra mødet 

 

 Ikke tilstede: Heidi Serny Jacobsen

 

 

HR 1. Orientering om Socialtilsynet Østs tilsyn på Greve Rusmiddelcenter

I sagen orienteres om Socialtilsyn Østs årlige driftsorienterede tilsyn på Greve Rusmiddelcenter, der tilbyder stof- og alkoholbehandling til borgere over 18 år. Socialtilsynet konkluderer, at Greve Rusmiddelcenter opfylder betingelserne for fortsat godkendelse og giver en fin bedømmelse af kvaliteten

Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede sagen den 30. maj 2022. Den politiske sag og tilsynsrapporten fremgår af vedlagte bilag.

 

Bilag  

 1. Politisk sag til Sundheds- og Omsorgsudvalget
 2. Tilsynsrapport

 

Indstilling 
Orientering 

 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning

 

 

 

HR 2. Orientering om Socialtilsynet Østs tilsyn på Bostedet Vangeleddet

I sagen orienteres om Socialtilsyn Østs årlige driftsorienterede tilsyn på Bostedet Vangeleddet, som er et bosted for borgere med udviklingsforstyrrelser som f.eks. autismespektrumforstyrrelser. Socialtilsyn Øst konkluderer, at Vangeleddet opfylder betingelserne for fortsat godkendelse og giver en fin bedømmelse af kvaliteten

Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede sagen den 30. maj 2022. Den politiske sag og tilsynsrapporten fremgår af vedlagte bilag.

 

Bilag  

 1. Politisk sag til Sundheds- og Omsorgsudvalget
 2. Tilsynsrapport

 

Indstilling 
Orientering 

 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning

DH har følgende bemærkninger:

”DH anerkender, at de velfungerende beboere i tilbuddet profiterer af nogle af de metoder, der benyttes i tilbuddet. DH genkender ikke helt den virkelighed, der er tegnet af botilbuddet. Personalet mangler ledelse i forhold til de mere fagligt krævende beboer i stuen. Beboerne i stueetagen mangler bedre uddannet personale og lederen har udtalt, at hun ikke kan få personalet ned i stueetagen, da de hellere vil arbejde på 1. sal. Personalet har tidligere skrevet klager for beboerne i stueetagen over de andre beboere i stueetagen. Beboerne kan ikke overskue konsekvenserne af klagen, hvilken social sammenhæng det foregår i og værgerne er ikke blevet spurgt og er imod klagemetoden.

Den pædagogiske tilgang i stueetagen er ikke altid formålstjenligt i forhold til handicappet og mangler en kvalificeret tilgang.

Beboerdemokratiet er uklart. På første sal kan beboerne selv tage beslutninger, mens stueetagen også tager beslutninger, men ikke kan overskue konsekvenserne. Det er derfor, de har værger og dem der skal sikre at beboerne bliver hørt.

Det virker som om, at Socialtilsyn Øst ikke har fanget hele virkeligheden i deres tilsyn.”

 

 

 

HR 3. Orientering fra byrådsmøde 23. maj 2022

Direktør Morten Bøgelund Andersen deltager virtuelt for at orientere om to byrådssager fra mødet den 23. maj 2022 henholdsvis:

 • Budgetopfølgningen og rammebesparelse
 • Analyse omkring botilbud

 

 Bilag  

 1. Link til byrådets referat den 23. maj punkt 12 Budgetopfølgning 01 2022
 2. Link til byrådets referat den 23. maj punkt 14 Budget 2023-26 – budgetmæssigt råderum og effektiviseringsforsalg, bilag 2, forslag B2

 

Indstilling 
Orientering

 

Beslutning: 

Morten Bøgelund Andersen orienterede om udfordringer omkring budgetopfølgning 2022 og budget 2023 og svarede på spørgsmål hertil.

Link til Mortens oplæg.

 

 

 

HR 4. Oplæg fra DH om behovsprognoser på det specialiserede område

DH fremsendte til handicaprådets møde den 21. april 2022 vedlagte oplæg om behovsprognose på det specialiserede område. Handicaprådet besluttede at drøfte oplæg og tilhørende bilag på dette møde.    

 

Bilag  

 1. Oplæg - Behovsprognoser på det specialiserede område
 2. Svar på spørgsmål vedrørende specialpladser og basisgrupper stillet på byrådsmøde den 30. august 2021
 3. Behovsprognose for special- og basispladser (0-5 år) Børne- og Ungdomsforvaltningen. Københavns Kommune

 

Indstilling 
Drøftes 

 

Beslutning: 

Der er stor fokus på området i Greve Kommune og det er en generel udfordring i alle landes kommuner.

I Byrådets spørgsmål/svar af 30. august 2021 vedr. specialpladser og basisgrupper fremgår det at ”der sigtes mod at have de ekstra pladser i starten af 2022”.

Handicaprådet ønsker at administrationen følger op på hvorvidt dette er sket.

 

 

 

HR 5. Handicaprådets kalender

Dato

 

Aktivitet

Tid

Torsdag den 18. august

 

Møde – reserveret budgetbehandling

16.00-18.00

Torsdag den 8. september

 

Møde – reserveret evt. budgetforlig i høring

 

16.00-18.00

Onsdag den 5. oktober

Møde

17.00-19.00

 

Onsdag den 23. november

 

Møde og afslutning

17.00-21.00

 

Beslutning:

Ingen bemærkninger

 

 

 

HR 6. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til referater:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 30.05.22

Sundheds- og Omsorgsudvalget 30.05.22

Social- og Handicapudvalget 30.05.22

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 02.06.22

Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget 31.05.22

Skole-, Børne- og Ungdomsudvalget 31.05.22

Kultur- og Fritidsudvalget 01.06.22

 

I referater fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Social- og Handicapudvalget, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget og Plan- og Tryghedsudvalget fremgår det, at udvalgene har drøftet inddragelse i kommende politikproces.

 

Hertil har DH følgende bemærkninger:

 • Gør opmærksom på, at kommunen tidligere har haft en visionær Handicappolitik, som kommunen ikke kunne leve op til
 • Kan oplyse, at Handicappolitikken blev nedlagt, da byrådet den 5. september 2018 besluttede at reducere antallet af politikker fra 21 til 7. Formålet var at skabe en klar retning i politikkerne med et overskueligt antal politikker. Handicappolitikken blev i meget begrænset opfang integreret i de 7 nye politikker. Argumentet for dette var, at man med få klare mål, bedre kunne leve op til politikken. DH ønskede i den forbindelse effektmål for de få politikker, der var tilbage og dette blev lovet. Da DH i efteråret 2021 efterspurgte en status for effektmålene, blev det oplyst, at kommunen var gået væk fra effektmål og derfor ikke kunne give en status.
 • Gør opmærksom på, at kommunen reelt ikke længere har en handicappolitik, heller ikke kan redegøre for den og at reduktionen af politikker også betød, at de tilbageværende dele af handicappolitikken ikke kunne realiseres i målbar grad
 • Ønsker derfor at blive inddraget i en visionær og realiserbar handicappolitik.

 

 

 

HR 7. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

 

Bilag

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

 

Beslutning

 • Af tidsmæssige årsager er der ikke kommet svar på spørgsmål om dysleksi fra Center for Dagtilbud og Skoler. Handicaprådet har derfor ikke mulighed for at drøfte dels oplæg fra DH og svar fra centret. Det foreslås i stedet for, at centerchefen og medarbejdere fra PPR deltager på et af handicaprådets møder efter sommerferien. Handicaprådet foreslår at det bliver den 5. oktober 2022.
 • Handicaprådet ønsker at se og holde møde i Havana Klub
 • På næste møde drøftes handicaprådets forretningsorden

 

 

 HR 8. Gensidig orientering

Ingen bemærkninger.

 

HR 9. Eventuelt

Handicaprådet opfordrer administrationen til at huske, når der behandles politiske sager der vedrører borgere med handicap, at Handicaprådet høres i disse sager.

Den tidligere handicappolitik sendes til Handicaprådet. 

 

HR 10. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt. 

Medlemmer

Byrådet: Simon Østergaard (V), Heidi Serny Jacobsen (A), Charlotte Levin (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Rune Gamby, Foreningen Autisme, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden, Rikke Madsen, Kommunikationshandicappede, Jess Eiberg Hansen, Tværgående

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Ikke tilstede: Charlotte Levin, Rikke Madsen og Mariann Mikkelsen

 

Indholdsfortegnelse

 • HR 1. Borgerrådgiverens årsberetning
 • HR 2. Handicaprådets fokusområde 2022
 • HR 3. Sagsbehandlingstider - lukket punkt
 • HR 4. Tilbagebetaling for forældrebetaling på Bugtskolen/Havana
 • HR 5. Ændring af forældrebetalingstakster for Bugtskolen og Havana
 • HR 6. Forslag til kommuneplantillæg nr. 7
 • HR 7. Forslag til lokalplan for Nyt vandværk ved Greve Landevej 77
 • HR 8. Drøftelse af oplæg fra DH
 • HR 9. Udbud på Kompressionsstrømper - lukket punkt
 • HR 10. Handicaprådets kalender 
 • HR 11. Udvalgsdagsordener og referater 
 • HR 12. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener 
 • HR 13. Gensidig orientering
 • HR 14. Eventuelt 
 • HR 15. Godkendelse af referat fra mødet 

 

 

HR 1. Borgerrådgiverens årsberetning 

Borgerrådgiver Tina H. Jepsen deltager på mødet og orienterer om sin årsberetning.  

Bilag  

Årsberetning 

Indstilling 
Orientering 

Beslutning: 

Tina H. Jepsen fortalte om sin funktion som borgerrådgiver og om hendes årsberetning for 2020/2021.

 

 

HR 2. Handicaprådets fokusområde 2022

Handicaprådet besluttede på mødet den 23. marts 2022 følgende fokusområder for 2022:  

 • Retssikkerhed for de handicappede (sagsbehandlingstider, samordnet støttepersoner, ressourcer hos sagsbehandlerne, nedbringe fejl i sagsbehandlingen osv.)
 • Et skoletilbud for alle (inklusion, særtilbud, skoleværing osv.)
 • Bedre beskæftigelsesmuligheder for de handicappede (særlige jobkonsulenter med fokus på fleksjob) 
 • Tilgængelighed: Herunder at kommunen overvejer at tilbyde Fleks trafik.

På dette møde drøfter Handicaprådet med udgangspunkt i ovenstående fokusområder konkrete handlingspunkter.

Beslutning:

Handicaprådet har løbende fokus på ovenstående emner og pt. er der fokus på sagsbehandlingstider.

På næste møde drøftes flekstrafik. Forinden undersøges det hvor mange der brugte ordningen og økonomien heri.   

 

 

HR 3. Sagsbehandlingstider

Social- og Handicapudvalget har ønsket en orientering om sagsbehandlingstiderne inden for udvalgets område. Inden denne orientering sendes sagen til høring i Handicaprådet. 

Sagen fremgår af vedlagte bilag. 

Bilag  

 1. Dagsorden til Social- og Handicapudvalget 25. april 2022
 2. Bilag til dagsorden – Oversigt over de politisk besluttede sagsbehandlingstider

Indstilling 
Handicaprådet udarbejder høringssvar. 

Beslutning: 

Bilag til sagen var er ved en fejl fremført som lukkede. De åbne bilag vedlægges referatet

 

Handicaprådet har følgende høringssvar:

 • DH siden i Handicaprådet er positive over at punktet er på dagsorden og at man forsøger at lave en IT-platform til registrering i 2023. DH siden ønsker undersøgt om man indtil da, kan lave en forsimplet registrering.

 

DH siden mangler svar på den tidligere henvendelse om sagsbehandlingstider, herunder om der mangler sagsbehandlingstider på nogle sagstyper, har kommunen erindringssystemer på sager og om man lever op til Ombudsmandens anbefalinger på området.  

 

 

HR 4. Tilbagebetaling for forældrebetaling på Bugtskolen/Havana

Center for Børn & Familier og Center for Dagtilbud & Skoler er blevet opmærksomme på, at der opkræves forkerte takster vedrørende forældrebetalingen for Bugtskolen SFO og Havana SFO. Der er derfor sket yderligere afklaring heraf, herunder indhentet juridiske notater fra Horten Advokatselskab. Disse konkluderer, at der er sket opkrævning af ulovlige og for høje takster, og at der er tilbagebetalingspligt for Greve Kommune med en forældelsesfrist på 3 år.

Skole- Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet behandler sagen hhv. den 26. april, 9. maj og 23. maj 2022.

Inden sagen behandles politisk udarbejder Handicaprådet et høringssvar hertil.

Dagsorden til Skole- Børne- og Ungeudvalget forventes at blive offentliggjort den 19. april 2022, hvor sagen i form af bilag, udsendes til Handicaprådet.

Bilag  

 1. Dagsorden til Skole- Børne- og Ungeudvalget – Forældrebetaling på Bugtskolen SFO og Havana SFO
 2. Effektiviseringsforslag og beslutning fra Byrådet
 3. Endeligt notat fra Horton Advokatselskab Fase 1
 4. Endeligt notat fra Horton Advokatselskab Fase 2

Indstilling 
Handicaprådet udarbejder høringssvar

Beslutning: 

Direktør Morten Bøgelund Andersen deltog under punktet og orienterede om sagen.

Handicaprådet har ingen bemærkninger til sagen og tager orienteringen til efterretning.

 

 

HR 5. Ændring af forældrebetalingstakster for Bugtskolen og Havana

Center for Børn & Familier og Center for Dagtilbud & Skoler er blevet opmærksomme på, at der er opkrævet ulovlige og for høje takster vedrørende forældrebetalingen for Bugtskolen SFO og Havana SFO, som der er blevet beskrevet i foregående sag ”Tilbagebetaling af forældrebetaling på Bugtskolen og Havana”. På den baggrund skal taksterne ændres fremadrettet, så de svarer til de tilsvarende takster på almenområdet

Skole- Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet behandler sagen hhv. den 26. april, 9. maj og 23. maj 2022.

Inden sagen behandles politisk udarbejder Handicaprådet et høringssvar hertil.

Dagsorden til Skole- Børne- og Ungeudvalget forventes at blive offentliggjort den 19. april 2022, hvor sagen i form af bilag, udsendes til Handicaprådet.

Bilag  

Politiks dagsorden med tilhørende bilag - udsendes efterfølgende

Indstilling 
Handicaprådet udarbejder høringssvar

Beslutning: 

Direktør Morten Bøgelund Andersen deltog under punktet og oplyste at sagen ikke bliver klar til Skole- Børne- og Ungeudvalgets møde den 26. april 2022. Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 9. maj 2022 og efterfølgende i Byrådet den 23. maj 2022.

 

 

HR 6. Forslag til kommuneplantillæg nr. 7

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7, Greve Kommune, hvortil der er høringsfrist den 25. april 2022.

Bilag

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_10909984_1648109490680.pdf 

Beslutning: 

Handicaprådet har ingen bemærkninger.

 

 

HR 7. Forslag til lokalplan for Nyt vandværk ved Greve Landevej 77

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7, Greve Kommune, hvortil der er høringsfrist den 25. april 2022.

Bilag

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/20_10919146_1648107953251.pdf

Beslutning: 

Handicaprådet har ingen bemærkninger.

 

 

HR 8. Drøftelse af oplæg fra DH

DH havde til mødet den 23. marts 2022 fremsendt et oplæg om ”Behov for specialiseret faglig indsats for børn med dyslektiske vanskeligheder” som Handicaprådet vedtog at drøfte på dette møde.

Bilag  

Oplæg fra DH

Indstilling 
Handicaprådet drøfter det vedlagte oplæg.

Beslutning: 

Handicaprådet drøftede oplægget og besluttede at indhente oplysninger i Center for Dagtilbud & Skoler, om hvordan dysleksi håndteres, omfang og behov.

 

 

HR 9. Udbud på Kompressionsstrømper

Handicaprådet behandlede på mødet den 3. november 2021 udbudsmateriale på kompressionsstrømper fra FUS (Fælles udbud Sjælland).

Materialet er sidenhen ændret og derfor sendes udbudsmaterialet til høring igen. Materialet er fortroligt og udsendes kun til Handicaprådets medlemmer.  

Der er høringsfrist den 26. april 2022

Bilag  

Fortroligt udbudsmateriale – udsendes kun til Handicaprådet

Indstilling 
Handicaprådet udarbejder høringssvar

Beslutning: 

Handicaprådet har ingen bemærkninger til udbudsmaterialet.

 

 

HR 10. Handicaprådets kalender

Dato

 

Aktivitet

Tid

Onsdag den 15. juni

 

Heldagstur + møde

9.00-18.00

Torsdag den 18. august

 

Møde – reserveret budgetbehandling

16.00-18.00

Onsdag den 5. oktober

Møde

17.00-19.00

 

Onsdag den 23. november

 

Møde og afslutning

17.00-21.00

Beslutning:

Af budgettidsplanen fremgår det at der er høringsperiode 2. - 16. september 2022 til et eventuelt budgetforlig.

Handicaprådet aftalte derfor et ekstraordinært møde torsdag den 8. september 2022 kl. 16.00, så det er muligt at afgive høringssvar inden for høringsperioden.

 

 

HR 11. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 25.04.22

Sundheds- og Omsorgsudvalget 25.04.22

Social- og Handicapudvalget 25.04.22

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 28.04.22

Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget 26.04.22

Skole-, Børne- og Ungdomsudvalget 26.04.22

Kultur- og Fritidsudvalget 27.04.22

Handicaprådet har ingen bemærkninger til ovenstående dagsordener.

 

 

HR 12. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

 • DH har fremsendt et oplæg om Behovsprognoser på det specialiserede område, som behandles på næste møde den 15. juni 2022
 • Vedrørende punktet på huskelisten – Pårørende skal ikke varetage det offentliges opgaver: Det blev besluttet at DH vender tilbage med konkrete situationer der tages udgangspunkt i, så der kan planlægges et oplæg fra administrationen ud fra dette.

 

HR 13. Gensidig orientering

 • Program for handicaprådets tur den 15. juni blev drøftet
 • Det er muligt at indmelde høringsparter til budgethøringen som ikke er privatpersoner. DH melder tilbage hvis de kender til organisationer, der ønsker at modtage mail med høringsmaterialet.

 

 

HR 14. Eventuelt

Lonnie Busted Nielsen orienterede om tilgængelighedsforhold i Johannes kirken.

 

 

HR 15. Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt.

Medlemmer

Byrådet: Simon Østergaard (V), Heidi Serny Jacobsen (A), Charlotte Levin (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Rune Gamby, Foreningen Autisme, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden, Rikke Madsen, Kommunikationshandicappede, Jess Eiberg Hansen, Tværgående

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

 • HR 1.......... Præsentation af ny direktør Morten Bøgelund Andersen
 • HR 2.......... Opfølgning på punkt om handicaprådets virke
 • HR 3.......... Handicaprådets fokusområde 2022
 • HR 4.......... Klub Havana - Frigivelse af anlægsmidler til pavilloner 
 • HR 5.......... Program for handicaprådes tur 
 • HR 6.......... Forslag for kommuneplantillæg nr. 8
 • HR 7.......... Forslag for lokalplan for ny daginstitution
 • HR 8.......... Handicaprådets kalender 
 • HR 9.......... Udvalgsdagsordener og referater 
 • HR 10........ Forslag til punkter til fremtidige dagsordener 
 • HR 11........ Gensidig orientering
 • HR 12........ Eventuelt 
 • HR 13........ Godkendelse af referat fra mødet 

 

Ikke tilstede: Simon Østergaard og Brith Nøhr

 

 

HR 1. Præsentation af ny direktør Morten Bøgelund Andersen

Præsentation af direktør Morten Bøgelund Andersen og handicaprådets medlemmer.

Morten fortæller hvad der rører sig i kommunen med særlig reference til handicaprådets arbejde og de politiske processer.

Beslutning:

Morten Bøglund Andersen holdt et oplæg som vedlægges referatet.

 

 

HR 2. Opfølgning på punkt om handicaprådets virke

På mødet den 3. februar 2022 havde Handicaprådet besøg af Mette Søndergaard Pedersen, fra Danske Handicaporganisationer, som fortalte om handicaprådets virke, roller og det gode møde i Handicaprådet.

På baggrund heraf, drøfter Handicaprådet om det giver anledning til andre ønsker om eksempelvis information, dagsordenpunkter, aktiviteter osv. udover beslutningen om at drøfte fokusområde for 2022 (næste punkt) og få lavet et Facebook opslag.

Beslutning:

Ingen bemærkninger.

 

 

HR 3. Handicaprådets fokusområde 2022

Handicaprådet besluttede på foregående møde at drøfte rådets fokusområde 2022.

På dette møde drøfter og beslutter Handicaprådet fokusområde, herunder hvordan der skal arbejdes med dem.

Fra formand og DH siden er der følgende forslag:

 • Retssikkerhed for de handicappede (sagsbehandlingstider, samordnet støttepersoner, ressourcer hos sagsbehandlerne, nedbringe fejl i sagsbehandlingen osv.)
 • Et skoletilbud for alle (inklusion, særtilbud, skoleværing osv.)
 • Bedre beskæftigelsesmuligheder for de handicappede (særlige jobkonsulenter med fokus på fleksjob) 
 • Tilgængelighed: Herunder at kommunen overvejer at tilbyde Fleks trafik.

Beslutning:

Handicaprådet vedtog de 4 forslag.

På næste møde drøftes konkrete handlingspunkter.

 

 

HR 4. Klub Havana - Frigivelse af anlægsmidler til pavilloner

Økonomiudvalget behandlede sag den 24. januar 2022 om frigivelse af anlægsmidler til pavilloner og besluttede i den forbindelse at sende sagen tilbage.

Administrationen havde til mødet afsøgt alternative handlemuligheder for tilvejebringelse af yderligere kapacitet for fritidstilbud for børn og unge med særlige behov i skolealderen. Efterfølgende er det også undersøgt:

 • Om Klub Havana kan overtage de særlige ungdomsboliger i Birkelyparken eller
 • Om der etableres og tilbydes SFO i regi af Tune-Grupperne og S-Klasserne for indskolingsbørnene på henholdsvise Tune skole og Arenaskolen.

Hele sagen fremgår af dagsordenstekst til Skole-, Børne- og Ungeudvalget og tilhørende bilag.

Sagen forelægges Skole-, Børne- og Ungeudvalget den 15. marts 2022 og efterfølgende for Økonomiudvalget den 28. marts 2022. Handicaprådet udarbejder høringssvar, som indgår i Økonomiudvalgets behandling af sagen.   

Bilag

 • Dagsordenstekst til Skole-, Børne- og Ungeudvalget den 15. marts 2022
 • Økonomiudvalgets beslutning 24. januar 2022
 • Notat vedr. kapacitetsudfordringer

Indstilling

Handicaprådet udarbejder høringssvar

Beslutning:

Handicaprådet anbefaler at man bygger lokaler i stedet for at opstille pavilloner og at man bruger midlertidige boliger imens der bygges.

Desuden bør det undersøges om der er andre bygninger man bruge eksempelvis Blågårdsvejens børnehave.  

Handicaprådet anbefaler desuden at man laver behovsprognoser, for at undgå at stå i samme situation med manglende plads.

 

 

HR 5. Program for handicaprådes tur

Handicaprådet har besluttet en heldagstur den 15. juni 2022. Handicaprådet drøfter forslag til steder og indhold for dagen.

Handicaprådet har tidligere ønsket at besøge Havana bungalow, Sundhedshuset (kommende) og Bugtskolen. Det forslås at disse steder indgår i handicaprådets tur.

Beslutning:

Handicaprådet ønsker at besøge:

 • Havana bungalow
 • Sundhedshuset
 • Bugtskolen
 • Freyas kvarter boliger og Akuttilbud

 

 

HR 6. Forslag for kommuneplantillæg nr. 8

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 8, Greve Kommune, hvortil der er høringsfrist den 7. april 2022.

Bilag

 Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_10907071_1644482794081.pdf 

Beslutning:

Ingen bemærkninger

 

 

HR 7. Forslag for lokalplan for ny daginstitution

Der er udarbejdet forslag til lokalplan for ny daginstitution ved Hundige Strandby, hvortil der er høringsfrist den 7. april 2022.

Bilag

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/20_10909422_1644480578767.pdf

Beslutning:

Handicaprådet kan ikke anbefale at der reduceres så væsentlig i udearealet.

Der skal være plads til børn med funktionsnedsættelser og skærmede steder, til børn med eksempelvis autisme, ADHD, kørestolsbrugere osv.   

 

 

HR 8. Handicaprådets kalender

Dato

 

Aktivitet

Tid

Torsdag den 21. april

 

Møde

16.00-18.00

Onsdag den 15. juni

 

Heldagstur + møde

9.00-18.00

Onsdag den 24. august

 

Møde

17.00-19.00

Onsdag den 5. oktober

Møde

17.00-19.00

 

Onsdag den 23. november

 

Møde og afslutning

17.00-21.00

Med udgangspunkt i den vedtagne tidsplan for behandling af budget 2023-26 foreslås det at mødet den 24. august 2022 flyttes til et møde i dagene 16.-22. august 2022. Således kan Handicaprådet nå at afgive høringssvar inden afleveringsfristen den 24. august 2022.

Beslutning:

Mødet den 24. august flyttes til torsdag den 18. august kl. 16.

 

 

HR 9. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

 Handicaprådets kommentarer til referater:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 14.03.22

Sundheds- og Omsorgsudvalget 14.03.22

Social- og Handicapudvalget 14.03.22

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 21.03.22

Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget 15.03.22

Skole-, Børne- og Ungdomsudvalget 15.03.22

Kultur- og Fritidsudvalget 09.03.22

Der var ingen bemærkninger til referaterne

 

 

HR 10. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

DH har sendt 2 oplæg:

 • Behov for specialiseret faglig indsats for børn med dyslektiske vanskeligheder. Punktet behandles på næste møde
 • Pårørende skal ikke varetage det offentliges opgaver. Punktet sættes på huskelisten hvor ressource person deltager.

 Huskelisten blev gennemgået og tilrettet.

Handicaprådet har fået svar på spørgsmål om borger kan ringe den 23. december hvis elevationssengen er i stykker og forvente at få den repareret. DH-medlemmer ønsker i den forbindelse oplyst hvilke telefonnummer man kan ringe til.

 

 

HR 11.            Gensidig orientering

Lonnie Busted Nielsen gjorde opmærksom på at man i rundkørslen mellem Greve Center, Svømmehal og Gymnasium ikke kan komme op på fortov med en kørestol, da der mangler niveau udligning. Thorkild Steenhus Olsen går videre med sagen.

 

HR 12. Eventuelt

 • Tina Nielsen, suppleant for DH i Handicaprådet, er valgt som repræsentant i Fritidsrådet
 • Allan Jørgensen, suppleant for DH i Handicaprådet, er valgt som repræsentant i Natur- og miljørådet
 • Der er kommet invitation til dialogmøde med borgere, politikere og pårørende på det specialiserede socialområde i kommunerne i Region Sjælland som foregår den 7. april 2022
 • Der er kommet invitation til temadag for kommunale handicapråd den 31. maj 2022.
 • Charlotte Levin oplyste at det nu er muligt at bruge varmtvandsbassinet i Greve Svømmehal alle hverdag mellem kl. 13.30-15.30, hvis man har gigt eller er bevægelseshandicappet
 • Jess Eiberg Hansen oplyste at der mangler skiltning til handicaptoilettet i Greve Borgerhus. Thorkild Steenhus Olsen går videre med sagen.

 

 

HR 13. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt

Medlemmer

Byrådet: Simon Østergaard (V), Heidi Serny Jacobsen (A), Charlotte Levin (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Rune Gamby, Foreningen Autisme, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden, Rikke Madsen, Kommunikationshandicappede, Jess Eiberg Hansen, Tværgående

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

 

HR 1. Handicaprådets virke

HR 2. Møder 2022

HR 3. Handicaprådets økonomi 2022

HR 4. Årsberetning 2021

HR 5. Indberetning af magtanvendelser på det specialiserede voksen socialområde 2021

HR 6. Lokalplan nr. 14.58 for Nyt vandværk ved Greve Landevej 77", Greve kommune

HR 7. Kommuneplantillæg nr. 7

HR 8. Kommuneplantillæg nr. 9

HR 9. Lokalplan "Tværhøjgård etape III"

HR 10. Lokalplan: "Boligområde ved Vesterbjerg 42 i Greve Landsby"

HR 11. Udvalgsdagsordener og referater 

HR 12. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener 

HR 13. Gensidig orientering

HR 14. Eventuelt 

HR 15. Godkendelse af referat fra mødet 

 

 Ikke tilstede:

 

HR 1. Handicaprådets virke

Mette Søndergaard Pedersen, som er organisations- og udviklingskonsulent I Danske Handicaporganisationer deltager på mødet. Hun vil fortælle om handicaprådets virke, roller og det gode møde i Handicaprådet.

Bilag

Link her til: Handicapråd – Den gode praksis

Beslutning:

Link her til: Oplæg fra Mette Søndergaard Pedersen 

For at synliggøre Handicaprådet og dets arbejde, ønsker rådet at lave et face book opslag i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

På et kommende møde drøftes hvad Handicaprådet vil arbejde med i 2022.

 

 

HR 2. Møder 2022

Udover mødet i januar og dette møde i februar foreslås nedennævnte møder, således at Handicaprådet holder 8 møder som aftalt.

Følgende datoer foreslås:

Onsdag den 23. marts kl. 17.00

Onsdag den 20. april kl. 17.00

Onsdag den 8. juni kl. 17.00

Onsdag den 24. august kl. 17.00

Onsdag den 5. oktober kl. 17.00

Torsdag den 10. november kl. 16.00

Bilag

Link til politisk mødekalender

Beslutning:

Følgende møder blev besluttet:

Onsdag den 23. marts kl. 17.00

Torsdag den 21. april kl. 16.00

Onsdag den 15. juni kl. 9.00 (heldagstur + møde)

Onsdag den 24. august kl. 17.00

Onsdag den 5. oktober kl. 17.00

Onsdag den 23. november kl. 17.00 (afslutning)

 

 

HR 3. Handicaprådets økonomi 2022

Handicaprådet drøfter prioriteringer for 2022.

Bilag

Oversigt til aktiviteter og økonomi

Indstilling
Drøftes

Beslutning:

Handicaprådet besluttede at køre i egne biler på ”tilgængelighedsturen”. Derved er der råd til de aktiviteter rådet plejer at have.

 

 

HR 4. Årsberetning 2021

Ifølge handicaprådets vedtægter § 3 orienterer Handicaprådet årligt Byrådet om sit arbejde. Dette sker i form af en årsberetning.

Udkast til årsberetning for handicaprådets arbejde i 2021 er vedlagt som bilag.

Bilag

Årsberetning 2021

Indstilling

Handicaprådet godkender årsberetning 2021

Beslutning:

Årsberetningen blev godkendt med de foreslåede ændringer.

Link her til: Årsberetning  

 

 

HR 5. Indberetning af magtanvendelser på det specialiserede voksen socialområde 2021

Hvert år udarbejdes der en orientering om indberetning af magtanvendelser på det specialiserede voksensocialområde. Denne sag omhandler indberetninger i 2021, hvor der har været 52 indberetninger af magtanvendelser fordelt på 12 forskellige borgere.

Sagen sendes til orientering i Social- og Handicapudvalget.

Hele sagen er beskrevet i vedlagte bilag som er dagsordenstekst til Social- og Handicapudvalget den 7. februar 2022.

Bilag

Link til dagsordenstekst til Social- og Handicapudvalget.  

Indstilling

Til orientering

Beslutning:

DH-siden i Handicaprådet har følgende udtalelse:

DH-siden bemærker, at kommunen skriver, at ”Medarbejderne skal have gjort alt, hvad de kan for at motivere borgeren og finde andre løsninger, inden de må anvende magtanvendelse”. DH-siden kan ikke altid genkende denne intention i praksis. I Vangeledet har VISO anbefalet specialpædagogisk personale, men den specialpædagogisk støtte bliver ikke brugt til de borgere, støtten er bevilliget til. Dette betyder, at personalet ikke altid forstår sammenhængen og fremprovokerer konflikter og magtanvendelse. DH-siden vil gerne opfordre til, at kommunen følger VISO’s anbefalinger.

DH-siden opfordrer til at der skal være fokus på mørketallet og forebyggelse i forbindelse med magtanvendelser.

 

 

HR 6. Lokalplan nr. 14.58 for Nyt vandværk ved Greve Landevej 77", Greve kommune

Der er udarbejdet lokalplan nr. 14.58 for Nyt vandværk ved Greve Landevej 77, Greve kommune, hvortil der er høringsfrist 16. februar 2022.

Bilag

Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/20_10919146_1640084793890.pdf


Indstilling

Handicaprådet udarbejder høringssvar

Beslutning:

Handicaprådet har følgende høringssvar:

Det skal sikres at der fortsat er god adgang til Kirkemosegård.

 

 

HR 7. Kommuneplantillæg nr. 7

Der er udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 7, Greve Kommune, hvortil der er høringsfrist den 16. februar 2022.

Bilag
​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_10909984_1640078103378.pdf 

Indstilling

Handicaprådet udarbejder høringssvar

Beslutning:

Handicaprådet har ingen bemærkninger.

 

 

HR 8. Kommuneplantillæg nr. 9

Der er udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 9, Greve Kommune, hvortil der er høringsfrist den 10. februar 2022.

Bilag
​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_10911784_1639556338723.pdf 

Indstilling

Handicaprådet udarbejder høringssvar

Beslutning:

Handicaprådet har ingen bemærkninger.

 

 

HR 9. Lokalplan "Tværhøjgård etape III"

Der er udarbejdet forslag til lokalplan "Tværhøjgård etape III", Greve kommune, hvortil der er høringsfrist den 10. februar 2022.

Bilag
​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/20_10917875_1639642576433.pdf

Indstilling

Handicaprådet udarbejder høringssvar

Beslutning:

Handicaprådet har ingen bemærkninger.

 

 

HR 10. Lokalplan: "Boligområde ved Vesterbjerg 42 i Greve Landsby"

Der er udarbejdet forslag til lokalplan for "Boligområde ved Vesterbjerg 42 i Greve Landsby", Greve kommune, hvortil der er høringsfrist den 13. marts 2022.

Bilag
​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/20_10943129_1642670656429.pdf

Indstilling

Handicaprådet udarbejder høringssvar

Beslutning:

Handicaprådet har følgende høringssvar:

Der skal sikres god adgang på stien i form af asfalt eller fliser, så den er tilgængelig for borgere der bruger kørestol eller rollator.

 

 

HR 11. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 07.02.22

Sundheds- og Omsorgsudvalget 07.02.22

Social- og Handicapudvalget 07.02.22

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 10.02.22

Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget 08.02.22

Skole-, Børne- og Ungdomsudvalget 08.02.22

Kultur- og Fritidsudvalget 09.02.22

Dagsordner er endnu ikke udkommet. Referater behandles på næste møde. 

 

 

HR 12. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

Følgende punkter sættes på huskelisten:

 

 

HR 13. Gensidig orientering

Ingen bemærkninger

 

 

HR 14. Eventuelt

 • Bente Lis Clausen trækker sig fra Fritidsrådet og DH-siden udpeger en ny, som godt kan være en suppleant i Handicaprådet
 • Der skal udpeges en repræsentant til Natur- og miljørådet. Det aftales at DH-siden selv sørger for dette og giver Gitte Overgaard besked.

 

 

HR 15. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt.

Medlemmer

Byrådet: Simon Østergaard (V), Heidi Serny Jacobsen (A), Charlotte Levin (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Rune Gamby, Foreningen Autisme, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden, Rikke Madsen, Kommunikationshandicappede, Jess Eiberg Hansen, Tværgående

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

 

Indholdsfortegnelse

HR 1. Præsentation og konstituering af handicaprådet

HR 2. Valg af repræsentant til Fritidsrådet

HR 3. Udbudsmateriale - ramme om grundudbud og valg af bygherre, til det nye plejehjem i Tune

HR 4. Eventuelt

HR 5. Godkendelse af referat fra mødet 

 

Ikke tilstede: Charlotte Levin

 

 

HR 1. Præsentation og konstituering af handicaprådet

 1. Valg af formand
 2. Valg af næstformand

Indstilling

Der vælges repræsentanter til de nævnte poster.

Beslutning:

 1. Jess Eiberg Hansen blev valgt som formand.
 2. Heidi Serny Jacobsen blev valgt som næstformand.

Ikke til stede:

Charlotte Levin

 

 

HR 2. Valg af repræsentant til Fritidsrådet

Ifølge Fritidsrådets kommissorium punkt 2.1 skal der udpeges en repræsentant fra handicaporganisationerne til at indgå i Fritidsrådet.

Indstilling

Handicaprådet godkender en repræsentant.

Beslutning:

Bente Lis Clausen blev valgt som repræsentant til Fritidsrådet.

Ikke til stede:

Charlotte Levin

 

 

HR 3. Udbudsmateriale - ramme om grundudbud og valg af bygherre, til det nye plejehjem i Tune

Administrationen har sammen med Greve Kommunes rådgivere udarbejdet det udbudsmateriale, der skal danne rammen om grundudbud og valg af bygherre, til det nye plejehjem i Tune. Planlægning af byggeri af plejehjem falder under høringskompetencen for Handicaprådet.

Sagen behandles på mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 10. januar 2022 og på det efterfølgende møde i Økonomiudvalget og Byrådet, hvor Handicaprådets høringssvar indgår.  

Bilag

Link her til Udbudsmateriale. Dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget punkt 7.

 

Indstilling
Handicaprådet udarbejder høringssvar.

Beslutning:

Handicaprådet har følgende høringssvar:

 • At der skal være mærkning til blinde i gangarealet

 

DH-siden i Handicaprådet har følgende høringssvar:

 • Bilagsmaterialet til sagen er udsendt meget sent i høringsprocessen (aften før mødet) i forhold til at kunne nå at læse og afgive høringssvar til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 10. januar 2022. Derfor eftersender DH høringssvar til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

De foreløbige bemærkninger fra DH er følgende:

 • Der gøres indsigelse imod boliger på 37 km da det vurderes, at der bliver for lidt plads til kørestole, plejesenge øvrige hjælpemidler osv. samtidig med der skal være møbler i boligerne
 • Det beskrives at der skal være loftlift i soveværelset men ikke badeværelset. Det bør forberedes således at der kan være lift i både soveværelse og badeværelse og dette opsættes ved bevilling af hjælpemidler. (Administrationen oplyste at der ikke er lovgivning hertil)
 • Der bør være mulighed for en badebriks
 • Det er positivet at der laves almene ældreboliger, da det betyder billigere boliger og det er positivet med beboerindflydelse
 • At det bliver tydeligere at bygherrer har demenskompetencer
 • Under kriterie c: At samarbejdsaftalen kan laves med delplaner, så hvis bygherrer ikke kan opfylde aftalen, så er der mulighed for at trække sig
 • At man så vidt det er muligt, holder alt hvad der har med handicappet at gøre væk fra ældreboligerne og udgifterne hertil
 • Det beskrives at der opsættes 50 ´´ fladskærms-tv på fællesarealer. Det anbefales at skærmen er på mindst 65 ´´ af hensyn til svagsynede personer
 • Ved indvendige døre ind til boligerne, skal det være muligt individuelt at få opsat dørpumpe
 • 2 af de 10 handicapparkeringspladser skal være el- og handicapparkering
 • 5 vaskemaskiner i centralvaskeriet er i underkanten
 • Det er positivt at der etableres et produktionskøkken. Det forslås at man også laver madudbringning derfra
 • Det er positivt at der skal være tagterrasser og håber at de ikke spares væk i processen
 • Der opfordres til at boligselskaberne henlægger rigelige midler fra starten til vedligeholdelse
 • Der savnes en beskrivelse af kommunens holdning til byggestrukturen
 • At der af hensyn til at undgå brand, kan lukkes af for varmeplader udefra.

Ikke til stede:

Charlotte Levin

 

 

HR 4. Eventuelt

Mette Søndergaard Pedersen, som er organisations- og udviklingskonsulent I Danske Handicaporganisationer, er inviteret til at deltage handicaprådets møde den 3. februar 2022 for at fortælle om handicaprådets virke, roller og det gode møde i Handicaprådet.

Handicaprådets næste møde den 3. februar 2022 rykkes til kl. 16-18 og møder for resten af året planlægges her. 

Bente Lis Clausen er valgt som handicaprådets repræsentant i Trafiksikkerhedsrådet.  

Ikke til stede:

Charlotte Levin

 

 

HR 5. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt

Ikke til stede:

Charlotte Levin

 

Handicaprådets referater 2021

Medlemmer

Byrådet: Jette Andersen (A), Dorthe Bøgh Madsen (V), Rigge Nørmark (V)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

 • HR 1. Borgerrådgiverens årsberetning
 • HR 2. Ny målgruppe for boligfællesskabet Freyas Kvarter 40-42
 • HR 3. Orientering om indberetning til Danmarks Statistik
 • HR 4. Orientering om Socialtilsyn Østs tilsynsrapport for Vangeleddet 
 • HR 5. Udvalgsdagsordener og referater
 • HR 6. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener 
 • HR 7. Gensidig orientering
 • HR 8. Eventuelt
 • HR 9. Godkendelse af referat fra mødet

 

 Ikke tilstede: Rigge Nørmark, Dorthe Bøgh Madsen og Palle Jakobsen

 

 

HR 1. Borgerrådgiverens årsberetning

Borgerrådgiver Tina H. Jepsen deltager på mødet og orienterer om sin årsberetning.

Bilag

Årsberetning

Indstilling
Orientering

Beslutning:

Punktet udsættes.

Ikke til stede:

Rigge Nørmark, Dorthe Bøgh Madsen og Palle Jakobsen

 

 

 

HR 2. Ny målgruppe for boligfællesskabet Freyas Kvarter 40-42

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget behandler den 6. december 2021 sag om ændring af målgruppen for boligfællesskabet Freyas Kvarter 40-42 (Oldekolle) i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV).

Inden sagen behandles politisk sendes den til høring i Handicaprådet.

Sagen beskrives i vedlagte dagsorden til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Bilag

Dagsordenstekst til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Indstilling
Handicaprådet udarbejder høringssvar

Beslutning:

Handicaprådet har følgende høringssvar til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget:

Der gøres indsigelse mod forslag, som vedtaget med bemærkninger fra udvalget den 27. februar 2019 og på byrådsmødet den 23. marts 2019.

Bemærkningerne går på om beboerne i 40-42 ønsker at overgår fra bostedet til plejecentret og profiterer deraf.

Vi skal på denne baggrund protestere imod, at man ændrer målgruppen på den beskrevne måde. Dels er 40-42 en sidste bolig for de beboere i de to bosteder og for de lejligheder for udviklingshæmmede, der er i Freyas kvarter og som betyder, at beboere, der er blevet mere plejekrævende, bliver i det miljø og blandt de mennesker, som de er vant til.

 

Freyas Kvarter er fra begyndelsen planlagt som et sted, hvor udviklingshandicappede kan bibeholde en faglig pædagogisk understøttet hverdag, med understøttelse af de færdigheder, de opnår/vedligeholder gennem daglig omsorg og støtte.

Der et nyligt eksempel med en beboer, der blev flyttet fra Freyas kvarter og til et plejecenter, og som oplevede, samtidig med covid-nedlukningen, at hans omgangskreds svandt ind. De besøgende, han trods alt fik kontakt med oplevede, at han svandt ind, sygnede han og døde i en alder af 60 år.

Hans netværk anser flytningen, som en af hovedårsagerne til, at det gik så galt. Plejecentret har åbenbart ikke kunnet give den form for pleje og omsorg, som borgeren har haft behov for.

Det som mennesker med udviklingshandikap har brug for, er ikke alene de kvaliteter, som gives på et normalt plejehjem. Fælles for målgruppen er det at tage et initiativ ofte en kompetence, som ikke besiddes. Hvis hverdagen og tilgangen ikke er pædagogisk understøttet, vil målgruppen ofte ”falde” passivt hen. Samtidig med at man bliver ældre og taber færdigheder (som alle ældre gør) er behovet for den pædagogisk understøttede hverdag endnu mere vigtig. Beboerne har ofte relationer på forskellige niveauer, med de medbeboere de ofte har boet sammen med i mange år. Det er vigtigt at bibeholde så kendte omgivelser og personer som muligt.

Noget andet er, at de 5 pladser i Freyas kvarter, hvoraf to for øjeblikket står tomme udmærket kunne bruges både af udviklingshandicappede og borgere med andre diagnoser, som også kom fra Freyas kvarter. Nærmiljøet er også en kvalitet i sig selv, hvis man kan lide at bo der.

For ca. 10 år siden planlagde man et kvarter, med diversitet i beboergruppen i forskellige botilbud samt væresteder af forskellig karakter. Herudover et køkken og Café som centrum, hvor der også var uddannelsestilbud af køkkenassistenter. Det hele fungerede fint i et par år hvorefter der har været kontinuerlig neddrosling af aktiviteter. Det ville være en ide, hvis man genfandt noget af den ånd, som kendetegnede planlægningen og de første år af Freyas Kvarter som social indsats, og ikke som nu, hvor aktivitet efter aktivitet forsvinder.

Mennesker med udviklingshandicap bliver ældre og ældre og mange vil få behov for udvidelse af både den sundhedsfaglige pleje del, samt øget pædagogisk fokus og viden.

Hvordan vil Greve kommune imødekomme denne del af Greve kommunes borgere? Hvad er planerne for et godt ældreliv for mennesker med udviklingshandicap?

Ikke til stede:

Rigge Nørmark, Dorthe Bøgh Madsen og Palle Jakobsen

 

 

 

HR 3. Orientering om indberetning til Danmarks Statistik

Sagen handler om, at Center for Job & Socialservice har fejl i indberetninger til Danmarks Statistik vedrørende ydelser efter lov om social service. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget orienteres, da Center for Job & Socialservice er i gang med et større genopretningsarbejde, som kan betyde længere sagsbehandlingstider.

Sagen beskrives i vedlagte orienteringssag til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 6. december 2021.

Bilag

Dagsordenstekst til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Indstilling
Orientering

Beslutning:

Det er uacceptabelt at genopretningsarbejdet skal forlænge sagsbehandlingstiderne for borgerne, således at der går længere tid før at borgerne kan komme i beskæftigelse eller lignende. Der opfordres til at man i stedet for ansætter midlertidigt personale til ekstraopgaven med fejlindberetningerne.

Ikke til stede:

Rigge Nørmark, Dorthe Bøgh Madsen og Palle Jakobsen

 

 

 

HR 4. Orientering om Socialtilsyn Østs tilsynsrapport for Vangeleddet

Sagen er en orientering om Socialtilsyn Østs årlige driftsorienterede tilsyn på Bostedet Vangeleddet, som er et bosted for borgere med udviklingsforstyrrelser som f.eks. autismespektrumforstyrrelser. Socialtilsyn Øst konkluderer, at Vangeleddet i høj grad opfylder betingelserne for fortsat godkendelse og giver en fin bedømmelse af kvaliteten.

Sagen beskrives i vedlagte orienteringssag med tilhørende bilag til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 6. december 2021.

Bilag

 1. Dagsordenstekst til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
 2. Tilsynsrapport Vangeleddet

Indstilling
Orientering

Beslutning:

DH har følgende bemærkning:

Vangeleddet giver på hjemmesiden indtryk af, at man både kan håndtere beboere med større og mindre støtte behov. Dette er ikke det, man i praksis udøver. Beboere med større støtte behov bliver flyttet. På denne baggrund giver tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Øst ikke et retvisende billede af Vangeleddet.

Ikke til stede:

Rigge Nørmark, Dorthe Bøgh Madsen og Palle Jakobsen

 

 

 

HR 5.            Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 04.11.21

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 03.11.21

Teknik- og Miljøudvalget 04.11.21

Plan- og Udviklingsudvalget 02.11.21

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 08.11.21

 

Handicaprådets kommentarer til dagsordener

Skole- og Børneudvalget 02.12.21

Kultur- og Fritidsudvalget 30.11.21

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 06.12.21

Teknik- og Miljøudvalget 02.12.21

Plan- og Udviklingsudvalget 30.11.21

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 06.12.21

Der var ingen bemærkninger til referater og de dagsordener der var udkommet.  

Ikke til stede:

Rigge Nørmark, Dorthe Bøgh Madsen og Palle Jakobsen

 

 

 

HR 6. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

 • Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

Høringssag om ”Udbudsmateriale, der skal danne rammen om grundudbud og valg af bygherre, til det nye plejehjem i Tune” behandles på et ekstraordinært møde i Handicaprådet onsdag den 15. december kl. 11 på rådhuset.

Ikke til stede:

Rigge Nørmark, Dorthe Bøgh Madsen og Palle Jakobsen

 

 

 

HR 7. Gensidig orientering

Brith Nøhr oplyste at hun og leder af familierådgivningen Isabel Gebuhr har været til møde med Skelbakken og Regionen omkring deres bekymringsskrivelse.

Det var et godt møde med gode drøftelser og god dialog, og det virker til at Regionen og Skelbakken har indset de udfordringer der er, da de er i gang med at omstrukturere ift. at få områdeledere ud på de enkelte afdelinger. Det blev endvidere oplyst at Skelbakken har været ramt af udfordringer med rekruttering. Der afholdes et lignende møde med Bugtskolen.

Ikke til stede:

Rigge Nørmark, Dorthe Bøgh Madsen og Palle Jakobsen

 

 

HR 8.            Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Ikke til stede:

Rigge Nørmark, Dorthe Bøgh Madsen og Palle Jakobsen

 

 

 

HR 9. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt.

Ikke til stede:

Rigge Nørmark, Dorthe Bøgh Madsen og Palle Jakobsen

Medlemmer

Byrådet: Jette Andersen (A), Dorthe Bøgh Madsen (V), Rigge Nørmark (V)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Ikke tilstede: Dorthe Bøgh Madsen

 

Indholdsfortegnelse

 

 • HR 1. Forslag til ændring i handicaprådets sammensætning og mødekadence
 • HR 2. Handicaprådets regnskab 2021
 • HR 3. Udvalgsdagsordener og referater
 • HR 4. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
 • HR 5. Handicaprådets kalender 2021
 • HR 6. Gensidig orientering
 • HR 7. Eventuelt 
 • HR 8. Godkendelse af referat fra mødet 

 

 Ikke tilstede: Dorthe Bøgh Madsen

 

 

HR 1. Forslag til ændring i handicaprådets sammensætning og mødekadence

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om ændringer inden konstitueringen af et nyt Handicapråd efter kommunalvalget.

Ændringerne handler om antallet af medlemmer i Handicaprådet, sammensætningen af medlemmerne udpeget af Byrådet til Handicaprådet og godkendelse af reviderede vedtægter for Handicaprådet i Greve Kommune.

Sagen fremgår af vedlagte bilag og behandles i Social-, Sundheds-, Psykiatriudvalget den 3. november 2021, Økonomiudvalget den 15. november 2021 og Byrådet den 29. november 2021

 

Bilag

 1. Dagsordenstekst til Social-, Sundheds-, Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
 2. Forslag til reviderede vedtægter for Handicaprådet 2021
 3. Pjecen Den gode praksis 2018
 4. Handicaprådets vedtægter 2010

 

Indstilling
Handicaprådet udarbejder høringssvar som indgår i Byrådets behandling af sagen den 29. november 2021.

 

Beslutning:

Handicaprådet har følgende høringssvar:

 • DH (Danske Handicaporganisationer) i Handicaprådet er uforstående overfor at der skal skæres på Handicaprådets ressourcer/budget, når der har været udmeldinger om at økonomien i Greve Kommune er god
 • DH vil gerne gentænke funktionen omkring Handicaprådet for at opnå større samarbejde med de politiske udvalg
 • Færre møder vil genere større tidsforbrug hos sekretæren mellem møderne
 • I forhold til effektivisering kan man aflyse planlagte møderne hvis dagsorden er tynd eller afholde møder på Teams
 • At medlemmet og repræsentanten fra Center for Teknik & Miljø kun møder frem ved behov
 • Overveje tilgængelighedsturen og at administrationen ikke deltager på turen
 • Ved en eventuel besparelse på handicaprådets budget, vil rådet gerne selv prioritere og beslutte deres aktiviteter i forhold til det afsatte beløb
 • Sagen er forelagt sent, set i forhold til valg af nyt Byråd og udpegning af nyt Handicapråd. Der bør derfor afsættes mere tid af til drøftelse og beslutning

 

3 repræsentanter fra DH har fremsendt et høringssvar som vedlægges referatet.

Ikke til stede:

Dorthe Bøgh Madsen

 

 

HR 2. Handicaprådets regnskab 2021

I vedlagte bilag fremgår en status over handicaprådets udgifter med foreløbigt og forventet forbrug 2021.

 

Bilag

Oversigt over regnskab

 

Indstilling
Godkendes

 

Beslutning:

Godkendt

Ikke til stede:

Dorthe Bøgh Madsen

 

 

HR 3. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 07.10.21

Kultur- og Fritidsudvalget 06.10.21

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 06.10.21

Teknik- og Miljøudvalget 07.10.21

Plan- og Udviklingsudvalget 05.10.21

 

Handicaprådets kommentarer til dagsordener

Skole- og Børneudvalget 04.11.21

Kultur- og Fritidsudvalget 03.11.21

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 03.11.21

Teknik- og Miljøudvalget 04.11.21

Plan- og Udviklingsudvalget 02.11.21

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 08.11.21

 

Der var ingen kommentarer til dagsordener og referater.

Ikke til stede:

Dorthe Bøgh Madsen

 

 

HR 4. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

 

Bilag

 • Oversigt over punkter

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

 

Beslutning

Følgende punkter sættes på huskelisten:

 • December 2021 – Borgerrådgivernes årsberetning med deltagelse af Tina H. Jepsen
 • Orientering om beskæftigelse for borgere med psykisk lidelse

Ikke til stede:

Dorthe Bøgh Madsen

 

 

 HR 5. Handicaprådets kalender 2021

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

Torsdag den 2. december

 

Handicaprådets møde

17.00

 

Beslutning

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

Dorthe Bøgh Madsen

 

 

HR 6. Gensidig orientering

DH-Greve har arbejdet videre med muligheden for at samordne støttepersoner, mentorordninger o. lign. i en person efter at det blev drøftet på seneste møde i Handicaprådet. Notatet drøftes med det nye Handicapråd med henblik på at tage det op på temamøde med politikkerne i det nye år.

Ikke til stede:

Dorthe Bøgh Madsen

 

 

HR 7. Eventuelt

Palle Jakobsen orienterede om at der er åbnet et Fitnesscenter for borgere med bevægelseshandicap i Rønne. Handicaprådet ønsker at administrationen undersøger muligheden for at etablere et sådanne center i Greve Kommune, eventuelt via fondsmidler. Læs om Rønnes nye fitnesscenter på dette link

Ikke til stede:

Dorthe Bøgh Madsen

 

 

HR 8. Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt

Ikke til stede:

Dorthe Bøgh Madsen

 

Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1. Valg af formand
HR 2. Høring om budget 2022-2025
HR 3. Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Greve Kommune
HR 4. Eventuelt
HR 5. Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke tilstede: Palle Jacobsen, Bente Lis Clausen og Brith Nøhr.

 

 

 


HR 1. Valg af formand

Da formand Kai Nielsen er udtrådt af Handicaprådet skal der vælges en ny formand blandt byrådets repræsentanter i rådet, gældende for resten af 2021.

Indstilling
Handicaprådet udpeger en formand

Bilag
1. Link til handicaprådets forretningsorden
2. Link til handicaprådets vedtægter

Beslutning:
Da der ikke kunne opnås flertal ved afstemning, udsættes punktet til næste møde.

 

 

HR 2. Høring om budget 2022-2025

Der er indgået budgetforlig for 2022-25, der vil danne grundlag for Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2021.

Handicaprådet skal forinden behandle budgetforliget som kan ses på følgende link: https://www.greve.dk/om-kommunen/nyheder/bredt-forlig-om-greve-kommunes-budget/

Herudover består materialet af høringsbrev, tidsplan og oversigt over udvalgte emner relevant for Handicaprådet, som vedlægges som bilag.

Indstilling
Handicaprådet afgiver høringssvar

Bilag

1. Høringsbrev med link til budgetforlig
2. Tidsplan
3. Oversigt over nye emner der har relation til Handicaprådet

Beslutning:

DH-siden i Handicaprådet har følgende høringssvar til budgetforliget:

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget:

DH-Greve ser positivt på, at der bliver ansat en ekstra sagsbehandler og at denne finansieres over budgettet. Der er umiddelbart behov for flere sagsbehandlere end denne ene. Flere forhold indikerer dette.
Endvidere har basisgrupperne på det specialiserede område kronisk lange ventelister og budgetforliget nedbringer ikke umiddelbart ventelisterne. Det skader børnenes udvikling ikke at få den rette støtte især på denne alder.

De seneste tre ansatte sagsbehandlere forstyrrer det reelle behov
I de to forrige budgetter er der finansieret tre sagsbehandlere, der skulle rationalisere sagsbehandlingen og var finansieret af deres egen besparelser. Denne finansiering er uetisk. Endvidere er det ikke en type sagsbehandlere, som borgere har direkte glæde af. De udfører hovedsagelig ikke almindeligt borgernær sagsbehandling, nedbringer heller ikke sagsbehandlingstiden og de mange fejl i sagsbehandlingen. I svaret af den 26. august 2021 til Jess Eiberg Hansen er det misvisende at de tre sagsbehandlere indgår i de gennemsnitlige tal for sagsbehandlerne, da de reelt ikke laver almindelig sagsbehandling. Hvis de ikke indgår og man tilfører en ekstra sagsbehandler, er de gennemsnitlige sager pr. sagsbehandler over Dansk Socialrådgiverforening anbefaling af sagsantal pr. rådgiver. Der er behov for flere sagsbehandlere.

Sagsbehandlingstiden er for lang
Borgerne synes, at sagsbehandlingstiden på det sociale område er for lang. Når man spørger forvaltningen om kommunen følger op på de estimerede sagsbehandlingstider på hjemmesiden, svarer forvaltningen at man ikke konsekvent måler på, om kommunen overholder de estimerede tider, men man har en god fornemmelse af, at det gør man. Ifølge Danmarks statistik bruger Greve kommunen i 2020 gennemsnitlig 52 uger for at behandle en ansøgning om en handicapbil. I Solrød bruger kommunen gennemsnitlig 25 uger til at behandle 3 sager. Hvorfor skal Greve kommunen bruge gennemsnitlig over dobbelt så lang tid eller 27 ekstra uger på at behandle en ansøgning. Der er behov for flere sagsbehandlere.

Trivselsmåling viser at der behov for flere sagsbehandlere
Medarbejdere i Center for Job & Socialservice har i den seneste trivselsundersøgelse svaret, at de mangler balance mellem opgaver og den tid, som de har til rådighed. Endvidere har der de seneste år været et gennemtræk af medarbejdere i centret. Noget kunne tyde på, at der er behov for at forbedre arbejdsforholdene i centret. Der er behov for flere sagsbehandlere.

Skole- og Børneudvalget:

Basisgrupperne har skadeligt lange ventelister
Greve Kommunen har på det specialiserede børneområde en overbelægning på basisgrupperne for 0-6-årige med en ventetid på op til 12 måneder i 2021. Det er meget vigtigt for børn i denne alder, at de får en hurtig og relevant støtte for at modvirke deres handicap og følgerne af denne. Mens barnet venter på en plads i basisgrupperne, modtager barnet støtteboost, som er et mindre indgribende tiltag, der ikke giver barnet den støtte, det har behov for. Det er ikke altid barnet kan modtage støtteboost, da der også er ventetid på støtteboost. Ved at Greve Kommune ikke kan give det tilbud, som borgerne har behov for, opnår kommunen en besparelse på bekostning af børnenes udvikling.
Vi kan ikke finde en afhjælpning af ventelisterne i det kommende budgetfor-lig. Denne prioritering er vi ikke enig i og vil gerne bede om svar på, hvorvidt ventelisten kan nedbringes indenfor den nuværende budgetramme.

 

 

HR 3. Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Greve Kommune

”Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Greve Kommune” sendes i høring efter en gennemskrivning. Gennemskrivningen skyldes primært, at tidligere bilag fem med angivelse af priser for udleje er fjernet fra dokumentet. Priserne er nu reguleret i ”Retningslinjer for udleje af overskuds-kapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udearealer” (ikke i høring).

Gennemskrivningen er foretaget i samarbejde mellem administration og lokalefordelingsudvalg.

I vedhæftede høringsdokument ” Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørs anlæg i Greve Kommune” er de væsentligste ændringer er markeret.

De nuværende retningslinjer findes her: https://www.aktivigreve.dk/design/greve/Dokumenter/retningslinier-lokaleudlaan-greve-kommune.pdf

Efter høringsperioden behandler Kultur- og Fritidsudvalget retningslinjerne den 3. november 2021.

Indstilling
Handicaprådet afgiver høringssvar

Bilag
Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørs anlæg i Greve Kommune.

Beslutning:

Handicaprådet har ingen bemærkninger til høringsmaterialet.

 

 

HR 4. Eventuelt

Det undersøges om man som handicappet borger kan søge om at få opsat et handicap p-skilt på handicapparkeringsplads og hvem der finansierer dette.HR 5. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning
Godkendt


Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Ikke tilstede: Kai Nielsen, Rigge Nørmark, Mariann Mikkelsen og Palle Jakobsen hvor Tina Nielsen deltog som suppleant.

 

Indholdsfortegnelse

HR 1. Høring om budget 2022-2025

HR 2. Klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2020

HR 3. Udvalgsdagsordener og referater

HR 4. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 5. Handicaprådets kalender 2021

HR 6. Gensidig orientering

HR 7. Eventuelt

HR 8. Godkendelse af referat fra mødet

 

 

HR 1. Høring om budget 2022-2025

Handicaprådet skal afgive høringssvar om budget for Greve Kommune 2022-2025, hvortil der er høringsfrist den 25. august 2021.

Administrationen har udvalgt det materiale, der vurderes at være relevant for Handicaprådet. Herudover henvises til hele budgetoplægget, som kan ses på Greve Kommunes hjemmeside: https://www.greve.dk/politik/økonomi/budget/budgetmappen-2022-2025/

Budgetchef Mikkel Aulund Sørensen deltager under punktet.

Bilag
•Høringsbrev (eftersendes)
•Oversigt over emner der har relation til Handicaprådet (eftersendes)

Indstilling

Handicaprådets udarbejder høringssvar.

Beslutning:

Mikkel Aulund Sørensen præsenterede forudsætningerne for budgettet. Plancher fra mødet udsendes med referatet.

Handicaprådet tog Direktionens budgetforslag til efterretning.HR 2. Klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2020

Punkt fra huskelisten.

Handicaprådet har tidligere besluttet at følge ovenstående sag når den forelægges politisk.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget behandler på mødet den 25. august 2021 klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2020, som er Ankestyrelsens opgørelse ”Danmarkskortet”.

Sagen er beskrevet i dagsordenteksten til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget og vedlagt som bilag til dette punkt og bilagene til den politiske sag er links – bilag 2-4.

Bilag
1.Politisk dagsorden
2.Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2020
3.Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2020
4.Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2020

Indstilling
Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Handicaprådet har følgende høringssvar:

Der forekommer lidt for store afvigelser fra landsgennemsnittet. Handicaprådet ser dem gerne nedbragt og ser gerne at administrationen ændrer praksis, så man kommer væk fra mere eller mindre faste bedømmelser af borgerne, til at man tager personlige hensyn i vurdering af borgernes behov, som man skal i henhold til serviceloven.

 

 

HR 3. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

Skole- og Børneudvalget 26.08.21

Punkt 5 Godkendelse af undervisningsoverenskomst med Karlslunde dagskole og Sputnik.

Handicaprådet vil fremover gerne have en orientering, når der sker ændringer på området.

Kultur- og Fritidsudvalget 25.08.21

Ingen kommentarer.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 25.08.21

Punkt 9 – Orientering om GAP-analyse samt anbefalinger fra Det Centrale Handicapråd

Handicaprådet har følgende forslag:
•At centrene får ansvaret for at koordinere sagerne (koordinerende sagsbehandler) og at det ikke er forældrenes ansvar
•At der arrangeres et temamøde med Byrådet næste år, hvor man drøfter anbefalinger fra Den Centrale Handicapråd.

Teknik- og Miljøudvalget 26.08.21

Ingen kommentarer

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 23.08.21

Ingen kommentarer

Plan- og Udviklingsudvalget 24.08.21

Ingen kommentarerHR 4. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag
Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

Følgende punkter sættes på listen:
September 2021 – Administrationens svar i forhold til støttemuligheder til hjemmeboende unge over 18 år med handicap
GAP-undersøgelseHR 5. Handicaprådets kalender 2021

Torsdag den 30. september handicaprådets møde

Onsdag den 3. november handicaprådets møde

Onsdag den 1. december handicaprådets møde


Beslutning

Ingen bemærkninger

 

 

HR 6. Gensidig orientering

Lonnie Busted Nielsen orienterede om følgende:
Har fået oplyst at budgettet til asfaltering af dårlige veje og stier er brugt op for i år. I stedet kan man melde ind på Greve Kommunes hjemmeside under ”Giv os et praj” med konkrete steder med dårlig asfalt, hvorefter Trafiksikkerhedsrådet vil behandle anmeldelsen.
Borgere der sidder i kørestol og som skal besøge VUC kan ikke komme ind, da der mangler automatisk døråbner.

 

 

HR 7. Eventuelt

Handicaprådet besluttede at den aflyste tilgængelighedstur erstattes af 2 besøg i hhv. Bugtskolen/Sundhedshuset og Havana Bungalow. Efterfølgende holdes handicaprådsmøde ude på lokationen.

 

 

HR 8. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt.


Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

1.Tilgængelighedstur 2021
2.Kommuneplantillæg for nyt vandværk ved Greve Landevej 77
3.Lokalplan for etageboligbebyggelsen Strandby Huse i Hundige Strandby
4.Lokalplan for boligbebyggelsen Strandby Have i Hundige Strandby
5.Forslag til kommuneplantillæg for Strandby huse
6.Forslag til kommuneplan for Strandby have
7.Udvalgsdagsordener og referater
8.Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
9.Handicaprådets kalender 2021
10.Gensidig orientering
11.Eventuelt
12.Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke tilstede: Kai Nielsen, Allan Jørgensen, Mariann Mikkelsen og Gitte Overgaard.

 

HR 1. Tilgængelighedstur 2021

Handicaprådet drøfter program og indhold til tilgængelighedsturen.

Indstilling

Drøftes

Bilag

Liste med tidligere forslag

Beslutning:

Handicaprådet ønsker, at der arbejdes videre med listens forslag, bortset fra TV glad.HR 2. Kommuneplantillæg for nyt vandværk ved Greve Landevej 77

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for nyt vandværk ved Greve Landevej 77, hvor der er høringsfrist den 23. juni 2021,

Bilag
Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/85_10792826_1622011634047.pdf

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Ingen bemærkninger fra Handicaprådet.HR 3. Lokalplan for etageboligbebyggelsen Strandby Huse i Hundige Strandby

Der er udarbejdet lokalplan nr. 11.57 for etageboligbebyggelsen Strandby Huse i Hundige Strandby, hvor der er høringsfrist den 15. juli 2021.

Bilag

​Link til plandokumentet:

https://dokument.plandata.dk/20_10789772_1621494795199.pdf

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Ingen bemærkninger fra Handicaprådet.HR 4. Lokalplan for boligbebyggelsen Strandby Have i Hundige Strandby

Der er udarbejdet lokalplan for lokalplan nr. 11.56 for Boligbebyggelsen Strandby Have i Hundige Strandby, hvor der er høringsfrist den 15. juli 2021.

Bilag

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/20_10789771_1621415307419.pdf

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Ingen bemærkninger fra Handicaprådet.HR 5. Forslag til kommuneplantillæg for Strandby huse

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 6.3 Strandby huse, hvor der er høringsfrist den 15. juli 2021.

Bilag

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_10653966_1621409481367.pdf

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Ingen bemærkninger fra Handicaprådet.HR 6. Forslag til kommuneplan for Strandby have

Der er udarbejdet forslag til kommuneplan 6.2, hvor der er høringsfrist den 15. juli 2021.06.04

Bilag

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_10649661_1621409328464.pdf
Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Ingen bemærkninger fra Handicaprådet.HR 7. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 27.05.21

Kultur- og Fritidsudvalget 26.05.21

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 26.05.21

Teknik- og Miljøudvalget 27.05.21

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 31.05.21

Plan- og Udviklingsudvalget 25.05.21

Ingen bemærkninger fra HandicaprådetHR 8. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

Handicaprådet ønsker et indblik i mulighederne for at blive boende hjemme for unge der fylder 18 år. Hvilke støttemuligheder er der i hjemmet? Hvad er lovgivningens muligheder og hvad er kommunens praksis?

Handicaprådet ønsker indblik i unge over 18 års muligheder for aktivitetstilbud, særligt for de unge der har behov for eksempelvis en tilknyttet hjælper grundet fysisk handicap.

 

HR 9. Handicaprådets kalender 2021

Mandag den 23. august handicaprådets møde

Torsdag den 30. september handicaprådets møde

Onsdag den 3. november handicaprådets møde

Onsdag den 1. december handicaprådets møde


Beslutning

Det bemærkes, at tilgængelighedsturen er i august og derfor et heldagsarrangement.

 

 

HR 10. Gensidig orientering

Der blev gjort opmærksom på, at der mangler asfalt på flere stier og veje. Lonnie Busted Nielsen sender liste med navngivne steder til Marc Genning.

Der blev gjort opmærksom på eventuelle parkeringsudfordringer ved Portalen. Jette Andersen undersøger det nærmere og eftersender til Gitte OvergaardHR 11. Eventuelt

Ingen punkter.HR 12. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Handicaprådet godkendte referatet.


Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1. Træningsenheden
HR 2. Orientering om Socialtilsyn Østs tilsyn på Greve Rusmiddelcenter
HR 3. Orientering om Socialtilsyn Østs tilsyn i Freyas Kvarter 4 og 6
HR 4. Gap undersøgelse
HR 5. Udvalgsdagsordener og referater
HR 6. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
HR 7. Gensidig orientering
HR 8. Eventuelt
HR 9. Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke tilstede: Kai Nielsen, Rigge Nørmark, Brith Nøhr, Allan Jørgensen og Palle Jakobsen, Tina Nielsen deltog i hans sted.

 

HR 1. Træningsenheden

Handicaprådet ønsker at høre om tilbuddene i Træningsenheden og leder Benedicte Rostock deltager under punktet og giver en orientering.

Indstilling

Til orientering

Beslutning:

Benedicte Rostock præsenterede træningsenhedens tilbud og oplægget vedlægges referatet.HR 2. Orientering om Socialtilsyn Østs tilsyn på Greve Rusmiddelcenter

I sagen orienteres om Socialtilsyn Østs årlige driftsorienterede tilsyn på Greve Rusmiddelcenter, der tilbyder stof- og alkoholbehandling til borgere over 18 år.

Socialtilsynet konkluderer, at Greve Rusmiddelcenter opfylder betingelserne for fortsat godkendelse, og giver en fin bedømmelse af kvaliteten. Sagen fremgår af vedlagte bilag og behandles i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 26. maj 2021.

Bilag

1.Dagsorden Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
2.Tilsynsrapport Greve Rusmiddelcenter

Indstilling

Ingen bemærkninger

Beslutning:

OrienteringHR 3. Orientering om Socialtilsyn Østs tilsyn i Freyas Kvarter 4 og 6

I sagen orienteres om Socialtilsyn Øst årlige driftsorienterede tilsyn i Freyas Kvarter 4 og 6, som er et botilbudslignende tilbud for borgere med en udviklingshæmning.

Socialtilsyn Øst konkluderer, at tilbuddet opfylder betingelserne for fortsat godkendelse og giver en fin bedømmelse af kvaliteten. Sagen fremgår af vedlagte bilag og behandles i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 26. maj 2021.

Bilag
1.Dagsorden Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
2.Tilsynsrapport Freyas Kvarter 4 og 6

Indstilling

Orientering

Beslutning:

Mariann Mikkelsen svarede på uddybende spørgsmål omkring tilsynsrapporten, idet karakteren er faldet.HR 4. Gap undersøgelse

Handicaprådet drøfter Gap undersøgelsen og anbefalinger, herunder hvordan den skal italesættes.

Bilag

•Undersøgelsen:

https://dch.dk/sites/dch.dk/files/media/document/301823_Inddragelse%20og%20tillid%20i%20m%C3%B8det%20mellem%20kommunerne%20og%20borgere%20med%20handicap_PDF-UA.pdf
•Anbefalinger:

Det Centrale Handicapråds anbefalinger til øget tillid på handicapområdet (dch.dk)

Indstilling

Til orientering

Beslutning:

Handicaprådet kommer med en tilbagemelding på hvilke temaer man ønske at arbejde med lokalt. Når de politiske drøftelse kommer, formentlige til august, kan Handicaprådet i den forbindelse tilkendegive de temaer man ønsker at drøfte med politikerne i det nye år. Punktet sættes på huskelisten, herunder ønske om temamøde næste år.HR 5. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 22.04.21

Ingen kommentarer

Kultur- og Fritidsudvalget 21.04.21

Ingen kommentarer

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 21.04.21

Punkt 7 - Region Sjællands ændringer i Distriktspsykiatrien i Greve

Handicaprådet er bekymret for flytning af distriktspsykiatrien til Køge og ønsker at få en orientering om, hvilken betydning det får for borgere i Greve Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget 22.04.21

Ingen kommentarer

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 19.04.21

Ingen kommentarer

Plan- og Udviklingsudvalget 20.04.21

Ingen kommentarer

 

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

Skole- og Børneudvalget 27.05.21

Endnu ikke udkommet. Referat behandles på næste møde

Kultur- og Fritidsudvalget 26.05.21

Endnu ikke udkommet. Referat behandles på næste møde

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 26.05.21

Endnu ikke udkommet. Referat behandles på næste møde

Teknik- og Miljøudvalget 27.05.21

Endnu ikke udkommet. Referat behandles på næste møde

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 31.05.21

Endnu ikke udkommet. Referat behandles på næste møde

Plan- og Udviklingsudvalget 25.05.21

Endnu ikke udkommet. Referat behandles på næste mødeHR 6. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

•Kommunes sagsbehandlingstider - hvilket fokus har det

 

 

HR 7. Gensidig orientering

Hundige stationsplads skal renoveres/ombygges og handicaprådet vil modtage mail med materiale til høring.HR 8. Eventuelt

Ingen bemærkningerHR 9. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt

 

Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1. Arbejdet med politikker 2
HR 2. Lokalplan for Strandby Høje (etageboliger) og ny busterminal ved Hundige Station
HR 3. Kommuneplantillæg 6.1.
HR 4. Tilgængelighedstur 16. juni 2021
HR 5. Udvalgsdagsordener og referater
HR 6. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
HR 7. Gensidig orientering
HR 8. Eventuelt
HR 9. Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke tilstede: Kai Nielsen og Allan Jørgensen.

 

HR 1. Arbejdet med politikker

Udviklingskonsulent Mette Løth Frederiksen deltager under punktet og fortæller om arbejdet med politikker, herunder hvordan det er organiseret og hvordan der arbejdes på tværs af centrene med borgernes livsfaser.

Indstilling

Til orientering

Beslutning:

Oplæg vedlægges som bilag til referatet.

Mette Frederiksen noterede handicaprådets bemærkninger, herunder at Handicaprådet ønsker at blive inddraget i arbejdet med at formulere nye indsatser og effektmål.

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

 

HR 2. Lokalplan for Strandby Høje (etageboliger) og ny busterminal ved Hundige Station

Der er udarbejdet lokalplan 11.55 for Strandby Høje (etageboliger) og ny busterminal ved Hundige Station, hvor der er høringsfrist den 19. maj 2021.

Bilag

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/20_10268441_1616570051950.pdf

Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/90_10694725_1616588442498.pdf

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Handicaprådet har følgende høringssvar:

Projektet ser rigtig spændende ud og der ønskes ind tænkt mindre almindelige boliger, som kan betales når man eksempelvis er på overførselsindkomst.

I forhold til busterminalen ønsker Handicaprådet at få en repræsentant med i det videre arbejde.

Der gøres opmærksom på DS 105 om tilgængelige for alle og herunder etablering af handicapparkeringspladser i nærheden af boligerne.

 

 

HR 3. Kommuneplantillæg 6.1

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 6.1 hvor der er høringsfrist den 19-05-2021.

Bilag

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_10617665_1616579050288.pdf


Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Handicaprådet har ingen bemærkninger.

 

 

HR 4. Tilgængelighedstur 16. juni 2021

Handicaprådet drøfter program og indhold til tilgængelighedsturen.

Indstilling

Drøftes

Beslutning:

På grund af den nuværende situation med corona, udsættes punktet til mødet i juni.

 

 

HR 5. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

Skole- og Børneudvalget 22.04.21

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

Kultur- og Fritidsudvalget 21.04.21

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 21.04.21

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

Teknik- og Miljøudvalget 22.04.21

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 19.04.21

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

Plan- og Udviklingsudvalget 20.04.21

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste mødeHR 6. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Endvidere drøftes vedlagte svar på spørgsmål som er vedlagt dagsorden vedrørende:
• Styrelsesform på Bostedet Vangeleddet
• Spørgsmål vedrørende Basisgrupperne

Bilag

Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

Følgende punkter sættes på huskelisten:
• Tilbud i Træningsenheden v. Benedicte Rostock
• Gap undersøgelse og anbefalinger 19. maj 2021 – link her:

Undersøgelsen:

https://dch.dk/sites/dch.dk/files/media/document/301823_Inddragelse%20og%20tillid%20i%20m%C3%B8det%20mellem%20kommunerne%20og%20borgere%20med%20handicap_PDF-UA.pdf


◦Anbefalinger:

Det Centrale Handicapråds anbefalinger til øget tillid på handicapområdet (dch.dk)

Handicaprådet ønsker videresendt en henvendelse der er sendt fra Dansk Døvblindeforening til Greve Kommune, om ikke visuelle gadesignaler ude i det fri. Thorkild Steenhus Olsen følger op på dette.

Handicaprådet drøftede svar fra administrationen med følgende bemærkninger:
•Styrelsesform på Bostedet Vangeleddet.

Handicaprådet opfordrer til at forældre/pårørende der har ønsker om inddragelse og dialog, tager kontakt til ledelsen om dette


•Basisgrupperne

Handicaprådet ønsker svar på om man kan overveje at lave et specialtilbud til de børn der ikke kan klare inklusionen (Skattekisten), eventuelt med udgangspunkt i en behovsanalyse og prognose? Hvad ville tidshorisonten for dette være? Hvad har kommunen af tilbud når børnene ikke kan rummes i egne tilbud og hvad er kommunes budget til at henvise til udenbys tilbud?


•Der er ligeledes udsendt svar omkring fysioterapi og antal borgere under 50 år i plejebolig og der var ingen bemærkninger til disseHR 7. Gensidig orientering

Lonnie B. Nielsen som er med i interessentgruppen for det kommende Tune Plejecenter og oplyste, at der er lavet en opsamlingsrapport med ønsker, som udsendes sammen med referatet.

Palle Jakobsen gjorde opmærksom på at handicapparkeringspladserne ved Greve Rådhus og Olsbækken er for smalle.

Nyttige links:

Handicaprådets referater

Information om Handicaprådet

 

 

HR 8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.HR 9. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt

Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

HR 1. Kommuneplanrevision

Kommuneplanen 2021-2033 vil være et styringsredskab for kommunens byudvikling, der sikrer, at kommunens nutidige og fremtidige ønsker og behov, som f.eks. nye institutioner, boliger mv., er i balance med det areal, der er tilgængeligt i kommunen. Kommuneplanen omhandler derfor alle eksisterende og kommende funktioner i hele kommunen. Derfor er det relevant at inddrage kommunens råd bredt ifm. kommuneplanrevisionen, så alle synspunkter og behov bliver belyst.

Byplanlæggere Mathilde Lo Nielsen og Camilla Pødenphandt deltager under punktet.

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Oplæg og opsamling fra Mathilde Lo Nielsen og Sven Otto Ott vedlægges referatet.

 

 

HR 2. Handicaprådets økonomi 2020

Handicaprådet drøfter prioriteringer for 2020.

Bilag

Oversigt til aktiviteter og økonomi

Indstilling

Drøftes

Beslutning:

Ingen bemærkninger

 

 

HR 3. Årsberetning 2020

Ifølge handicaprådets vedtægter § 3 orienterer Handicaprådet årligt Byrådet om sit arbejde. Dette sker i form af en årsberetning.

Udkast til årsberetning for handicaprådets arbejde i 2020 er vedlagt som bilag.

Bilag

Årsberetning 2020

Indstilling

Handicaprådet godkender årsberetning 2020

Beslutning

Årsberetningen blev drøftet godkendt med de foreslåede til rettelser.

 

 

HR 4. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning
Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 11.02.21

Ingen kommentarer

Kultur- og Fritidsudvalget 10.02.21

Ingen kommentarer

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 10.02.21

Ingen kommentarer

Teknik- og Miljøudvalget 11.02.21

Ingen kommentarer

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 08.02.21

Ingen kommentarer

Plan- og Udviklingsudvalget 09.02.21

Ingen kommentarer


Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

Skole- og Børneudvalget 11.03.21

Ingen kommentarer

Kultur- og Fritidsudvalget 17.03.21

Ingen kommentarer

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 17.03.21

Ingen kommentarer

Teknik- og Miljøudvalget 11.03.21

Ingen kommentarer

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 15.03.21

Ingen kommentarer

Plan- og Udviklingsudvalget 16.03.21

Ingen kommentarer

 

 

HR 5. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

• Der er kommet en henvendelse fra DH Greve som ønsker belyst unge handicappedes muligheder for at blive boende hjemme (med støtte) og om unges støttebehov kan varetages af nære pårørende.
• Henvendelsen vedlægges referatet.
• Palle Jakobsen ønsker at vide hvor mange unge under 50 år der bor på plejecentrene i Greve Kommune.
• Listen over forslag til punkter blev gennemgået og tilrettet

 

 

HR 6. Gensidig orientering

• Lonnie B. Nielsen har haft møde med arkitekten for det nye plejecenter i Tune og har bidraget med de forhold man skal være opmærksom på omkring de forskellige handicapgrupper. Det giver god mening at være med inde tidligt i forløbet.
• Rune Gamby pointerede at det er godt at Handicaprådet generelt inddrages tidligt, eksempelvis i ovenstående byggeri og det tidligere punkt på dagsorden vedrørende kommuneplanrevision.

 

 

HR 7. Eventuelt

Ingen bemærkningerHR 8. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt


Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1. Kommuneplanrevision
HR 2. Handicaprådets økonomi 2020
HR 3. Årsberetning 2020
HR 4. Udvalgsdagsordener og referater
HR 5. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
HR 6. Gensidig orientering
HR 7. Eventuelt
HR 8. Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke tilstede: Kai Nielsen og Rigge Nørmark

 

HR 1. Kommuneplanrevision

Kommuneplanen 2021-2033 vil være et styringsredskab for kommunens byudvikling, der sikrer, at kommunens nutidige og fremtidige ønsker og behov, som f.eks. nye institutioner, boliger mv., er i balance med det areal, der er tilgængeligt i kommunen. Kommuneplanen omhandler derfor alle eksisterende og kommende funktioner i hele kommunen. Derfor er det relevant at inddrage kommunens råd bredt ifm. kommuneplanrevisionen, så alle synspunkter og behov bliver belyst.

Byplanlæggere Mathilde Lo Nielsen og Camilla Pødenphandt deltager under punktet.

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Oplæg og opsamling fra Mathilde Lo Nielsen og Sven Otto Ott vedlægges referatet.HR 2. Handicaprådets økonomi 2020

Handicaprådet drøfter prioriteringer for 2020.

Bilag

Oversigt til aktiviteter og økonomi

Indstilling

Drøftes

Beslutning:

Ingen bemærkninger

 

 

HR 3. Årsberetning 2020

Ifølge handicaprådets vedtægter § 3 orienterer Handicaprådet årligt Byrådet om sit arbejde. Dette sker i form af en årsberetning.

Udkast til årsberetning for handicaprådets arbejde i 2020 er vedlagt som bilag.

Bilag

Årsberetning 2020

Indstilling

Handicaprådet godkender årsberetning 2020

Beslutning

Årsberetningen blev drøftet godkendt med de foreslåede til rettelser.

 

 

HR 4. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 11.02.21

Ingen kommentarer

Kultur- og Fritidsudvalget 10.02.21

Ingen kommentarer

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 10.02.21

Ingen kommentarer

Teknik- og Miljøudvalget 11.02.21

Ingen kommentarer

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 08.02.21

Ingen kommentarer

Plan- og Udviklingsudvalget 09.02.21

Ingen kommentarer

 

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

Skole- og Børneudvalget 11.03.21

Ingen kommentarer

Kultur- og Fritidsudvalget 17.03.21

Ingen kommentarer

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 17.03.21

Ingen kommentarer

Teknik- og Miljøudvalget 11.03.21

Ingen kommentarer

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 15.03.21

Ingen kommentarer

Plan- og Udviklingsudvalget 16.03.21

Ingen kommentarerHR 5. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning
• Der er kommet en henvendelse fra DH Greve som ønsker belyst unge handicappedes muligheder for at blive boende hjemme (med støtte) og om unges støttebehov kan varetages af nære pårørende.
• Henvendelsen vedlægges referatet.
• Palle Jakobsen ønsker at vide hvor mange unge under 50 år der bor på plejecentrene i Greve Kommune.
• Listen over forslag til punkter blev gennemgået og tilrettet.

 

 

HR 6. Gensidig orientering


• Lonnie B. Nielsen har haft møde med arkitekten for det nye plejecenter i Tune og har bidraget med de forhold man skal være opmærksom på omkring de forskellige handicapgrupper. Det giver god mening at være med inde tidligt i forløbet.
• Rune Gamby pointerede at det er godt at Handicaprådet generelt inddrages tidligt, eksempelvis i ovenstående byggeri og det tidligere punkt på dagsorden vedrørende kommuneplanrevision.HR 7. Eventuelt

Ingen bemærkninger

 

 

HR 8. Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt