Gå til hovedindhold

Klager over støj, røg og møg

Her kan du læse om forskellige miljøgener.

Tænk på din nabo før du støjer, oser eller laver andet, der kan genere.

Når man bor tæt sammen i et byområde, som de fleste gør i Greve Kommune, kan det ikke undgås, at vi kommer til at genere hinanden lidt ind i mellem. Så tænk over, at din liflige musik eller plæneklipperens lystige summen måske er infernalsk larm i din nabos øre.

Læs nærmere om hvad du kan gøre

Hvis der er tale om akut forurening, skal den anmeldes så hurtigt som muligt, så den gør mindst mulig skade.

Du skal ringe til alarmcentralen på tlf. 112 og give besked om forureningsulykken.

Snak med naboen, hvis du bliver generet. Rigtigt mange problemer kan klares med en stille snak over hækken eller en kop kaffe.

Går det ikke, kan kommunen måske hjælpe.

Hvis det går i hårdknude - hvad enten det er i forhold til en privatperson eller en virksomhed - har kommunen visse muligheder for at regulere, hvis generne bliver for store.

På linket kan du finde et anmeldelsesskema for gener med røg, støj, lugt eller uhygiejniske forhold. som du kan sende ind til Natur og Miljø.

Skema til klage over miljøgener (pdf)

Vi vil herefter kigge på sagen.

Vær opmærksom på, at klagesager er omfattet af princippet om offentlighed i forvaltningen, og at den du klager over, som udgangspunkt har ret til at se din klage.

Her kan du hente forskrift for brug af fastbrændselsovne og et link til statens hjemmeside om brændefyring.

Forskrift for brug af fastbrændselsovne (pdf)

Brændefyringsportalen (braendefyringsportalen.dk) (link)

Støj fra trafik, industri og musik kan være til stor gene.

Læs mere om støj på Borger.dk

Støj fra virksomheder

Miljøstyrelsen har en vejledning om støj fra virksomheder, og den danner rammen for hvordan vi administrerer. Som udgangspunkt er der ret vide rammer i normal arbejdstid - på hverdage fra 7:00 til 18:00 samt lørdag fra 7:00 til 14:00. Om natten - fra 22:00 til 7:00 - er der derimod stramme regler. Det er dog middelværdier vi taler om, så kortvarig støj kan forekomme.

Hvis særlige forhold gør det nødvendigt, kan en virksomhed få lov til at støje ekstraordinært meget. Vi vil i sådanne tilfælde normalt forlange, at berørte informeres specielt, og at der gøres store anstrengelser for at holde generne så små som muligt.

Greve Kommune har vedtaget en forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter. Forskriften præciserer de hensyn du skal tage til miljø og naboer, når du er i gang med et bygge- eller anlægsprojekt i Greve Kommune.

Formålet med forskriften er at begrænse væsentlige gener i form af støj, vibrationer og støv, samt forebygge risiko for forurening af jord og grundvand i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter.

Nogle steder i byen er det forbudt at holde høns. Hvis det er tilladt hos dig, skal du tage hensyn til naboer og lign. hvis du anskaffer høns.

I nogle områder af kommunen er det forbudt at holde høns og haner. Her er tinglyst bestemmelser, som regulerer dyrehold (som regel udstykningsdeklarationer). Du kan finde Tinglysningen her.

Dispensation

Hvis du bor i et område, hvor der er et generelt forbud mod hønsehold, er der mulighed for at få dispensation hvis:

 • Kommunen er påtaleberettiget på deklarationen.
 • At grundejerforeningen er positiv indstillet.

En dispensation vil normalt kræve, at nedenstående gode råd om at holde høns bliver overholdt. 

Gode råd om at holde høns

Hønseholdet må ikke give væsentlige gener, uhygiejniske forhold eller lugtgener for naboerne.

Desuden anbefaler vi:

 • Hønsehus og -gård placeres minimum 2,5 m fra naboskel
 • Hønsehuset skal være støjisoleret og kunne mørklægges
 • Du højst har 8 høns, og at du ikke holder haner.
 • Hønsene skal blive på din ejendom.
 • Du fjerner overskydende rester af køkkenaffald, hvis du bruger køkkenaffald som foder. Animalsk affald som kød og fisk skal være kogt.
 • Gødningen fra hønsene skal enten opbevares i lukket beholder, umiddelbart blandes med jorden til gødningsformål eller tilsættes sammen med kompost.

Begræns naboklager ved at følge anbefalingerne og informere dine naboer i god tid.

Uhygiejniske forhold

Kommunen kan give dig et påbud, hvis dit hønsehold giver anledning til uhygiejniske forhold, som for eksempel kan tiltrække rotter. Hvis det er nødvendigt for en effektiv rottebekæmpelse, kan kommunen på din regning fjerne gødning og affald fra din ejendom.

12.07.2021 15:20

Støjforurening

Det mest udbredte støjproblem i boligområder er trafikken på vejene. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget trafikken må støje i nærheden af eksisterende boliger. Nybyggede boliger må højst være udsat for et støjniveau på 58 decibel Lden fra vejtrafik og 64 dB Lden fra togtrafik.

Byplanlæggere skal holde støjende aktiviteter som fx trafik adskilt fra beboelse, når de laver lokal – og kommunalplaner.

Du kan selv afhjælpe støjgener med lydisolerede vinduer, der samtidig virker varmeisolerende.

Der er regler for, hvor meget virksomheder må støje. Støjniveauet bliver fastsat via virksomhedens miljøgodkendelse, der også regulerer andre miljøforhold. Virksomheden skal kunne dokumentere, at den overholder godkendelsens vilkår.

Hvis en virksomhed, der ikke er godkendelsespligtig, medfører store støjgener, kan kommunen give påbud om, at støjen skal nedbringes. Du kan som borger henvende dig til kommunen, hvis en virksomhed larmer for meget. Kommunen vil da se på, om virksomheden overskrider de gældende støjgrænser og evt. give virksomheden påbud om at nedbringe støjen.

Vindmøller kan være generende for naboerne og give problemer med støj. Der er regler for, hvordan de skal placeres, og hvor meget de må støje.

Den samlede støjbelastning fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier:

I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land:

 • 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s
 • 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s

I det mest støjbelastede punkt i boligområder og områder til støjfølsom arealanvendelse:

 • 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s
 • 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s

Indendørs i beboelse i det åbne land eller i områder til støjfølsom arealanvendelse må den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller ikke overstige 20 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s.

Du kan få mere at vide om planlægning hos kommunen.

Vindinfo.dk er en hjemmeside med fælles statslig information om vindmøller, hvor du kan læse mere om reglerne for placering, støj mv.

Hvis du mener, din ejendom er blevet mindre værd på grund af en nærtstående vindmølle, kan du søge om erstatning. Læs mere på Energinet.dk

Der er ingen faste regler for, hvor meget udendørs musikarrangementer må støje.

Den enkelte kommune vedtager retningslinjer for afholdelse af koncerter og lignende i fri luft. Hvis du ønsker at holde en udendørs koncert, skal du altid søge tilladelse hos politimesteren senest 14 dage inden arrangementet. Som regel kontakter politimesteren kommunen inden tilladelsen bliver givet. Du kan få flere oplysninger om reglerne for udendørskoncerter hos det lokale politi.

Ønsker du at klage over støj fra et udendørs musikarrangement, kan du henvende dig til kommunen. Hvis generne er for store, kan du også henvende dig til politiet.

Hvis det ikke lykkes at komme af med den generende støj ved at snakke med dem, der laver støjen, og det heller ikke hjælper at inddrage kommunen eller en anden myndighed, kan du i flere tilfælde klage over det til andre myndigheder.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se, hvilke myndigheder, der har mulighed for at gribe ind.

Skrevet af borger.dk i samarbejde med Miljøstyrelsen

Sidst opdateret: 15. september 2021

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver NemID)