Gå til hovedindhold

Natur- og Miljørådet

Natur- og Miljørådet rådgiver Byrådet om natur- og miljørelaterede forhold.

Natur- & Miljørådet har som formål at:

 • rådgive byråd og administration i forhold som vedrører naturforvaltning, naturpleje, naturformidling, grønne partnerskaber, klima, skovrejsning, friluftsliv, agenda 21, kulturhistorie, landskabsforvaltning, rekreative forhold og planlægning i det åbne land i Greve Kommune.
 • sikre og styrke samarbejdet og den gensidige orientering mellem kommunen og de organisationer og foreninger, hvis interesser er knyttet til beskyttelse og benyttelse af natur og landskabsmæssige forhold, samt at sikre den lokale forankring blandt borgerne.
 • bidrage med konkret viden til projekter, politikudvikling m.v.

Natur- & Miljørådet i Greve Kommune består af en formand, der er valgt af Byrådet, samt én lokal repræsentant for alle eller nogle af hver af følgende organisationer og foreninger:

 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Foreningen Grøn Guide Greve
 • Sjællandske Familiebrug
 • Landboforening Gefion
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Greve Museum
 • Friluftsrådet
  Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
 • Greve Kogræsser- og Naturplejeforening
 • Strandparken I/S
 • I/S Hedeland
 • Vandsamarbejdet Greve I/S
 • Handicaprådet
 • Jægerforbundet
 • Greve Sportsfiskerforening
 • Køge Bugt Naturstrand
 • Køge Bugt Stenrev
 • Naturvejlederforeningen
 • Naturstyrelsen, Midtsjælland

Derudover deltager Greve Kommune med sekretariats bistand til Natur- & Miljørådet med 2 deltagere fra Center for Teknik og Miljø.

Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte, at optage andre foreninger som faste medlemmer af Natur- & Miljørådet, hvis foreningen i kommunen beskæftiger sig med et eller flere af de emner, rådet arbejder med.

De enkelte medlemmer af Natur- & Miljørådet udpeges i princippet for en ubegrænset periode. Hver medlemsorganisation udpeger selv ét medlem til Natur- & Miljørådet, og kan på eget initiativ udskifte de enkelte medlemmer, ligesom medlemmerne selv kan træffe beslutning om udtræden. Medlemmer kan have faste suppleanter.

Der kan efter ønske fra administrationen eller rådets medlemmer inviteres særligt interesserede eller kvalificerede enkeltpersoner, organisations eller myndighedsrepræsentanter ad hoc til møderne.

Natur- & Miljørådet afholder to 2 møder om året. På møderne fastlægges næste mødedato og en påmindelse udsendes 1 måned før mødet. Møderne bør ligge uden for almindelig arbejdstid.

Møderne holdes som udgangspunkt på Greve Rådhus.

Punkterne til dagsordenen sendes til administrationen på rådhuset senest 3 uger før mødet.

Den endelige mødeindkaldelse med dagsorden udsendes af sekretariatet med mindst 14 dages varsel.

Sekretariatet udarbejder og udsender referat fra møderne, senest 14 dage efter møderne.

Referaterne udsendes udover til medlemmerne af Natur- og Miljørådet til medlemmerne af kommunens Teknik- og Miljøudvalg, og Økonomi- og Planudvalget.

Medlemmerne kan forlange egne udtalelser på møderne ført til referat.

Formanden kan udtale sig på Natur- & Miljørådets vegne, men medlemmerne kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra møderne.

Natur- & Miljørådets kompetence er alene rådgivende i forhold til byråd og administration. Byråd, udvalg og administrationen har ingen høringspligt i forhold til Natur- & Miljørådet.

Natur- & Miljørådet kan tage sager op på eget initiativ.

Natur- & Miljørådet kan bidrage med konkret viden til projekter og udvikling af politik inden for natur, miljø, friluftsliv og det åbne land. Allerede i idéfasen til et projekt kan rådet være med til at kvalitetssikre den forsatte fremdrift og lokale forankring af projektudviklingen. Dette kræver et fagligt og interessemæssigt bredt repræsenteret råd, der kan dække relevante emner inden for natur, kulturhistorie, erhverv, friluftsliv m.v.

Natur- & Miljørådets hovedopgaver/arbejdsområder vil være emner inden for natur, klima, Agenda 21, kulturhistorie, landskabsforvaltning, rekreative forhold og planlægning i det åbne land i Greve Kommune. Det er formålet at sikre og styrke samarbejde og gensidig orientering mellem Greve Kommune og de foreninger og organisationer, som beskæftiger sig med beskyttelse og benyttelse af naturen.

Mødereferater

Sidst opdateret: 21. december 2022

Dokumenter

Kontakt

Natur og Miljø

Telefontider:

Mandag: 9-11
Tirsdag: 9-11
Onsdag: Telefon lukket
Torsdag: 9-11 og 15-16
Fredag: 9-11

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 94 48

Send Digital Post (kræver NemID)