Gå til hovedindhold

Voksenrådgivning

Rådgiverteamet i Greve Kommune tilbyder råd og vejledning til personer, som har et fysisk eller psykisk handicap, oplever sociale problemer eller har øjeblikkelige vanskeligheder.

Støttemuligheder ved fysisk eller psykisk handicap

Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan Rådgiverteamet tilbyde råd og vejledning om dine muligheder for støtte.

Du kan fx høre om mulighederne for at komme i et midlertidigt eller længerevarende botilbud og om støttemuligheder, hvis du bor i dit eget hjem.

Vi kan også rådgive om dine muligheder for at deltage i et dagtilbud, eksempelvis beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud.

Støttemuligheder ved sociale problemer eller øjeblikkelige vanskeligheder

Oplever du sociale problemer eller står i en akut krise, kan du også kontakte Rådgiverteamet.

Det kan eksempelvis være i følgende situationer:

 • Pludselig opstået boligmangel
 • Behov for at komme på forsorgshjem eller herberg
 • Problemer i forbindelse med en skilsmisse
 • Udsat for vold eller andre krisesituationer

Kontakt og sagsbehandling

Hvis du ønsker at søge om et tilbud eller hjælp til dækning af merudgifter, skal du henvende dig telefonisk eller elektronisk til Rådgiverteamet i Greve Kommune. Rådgiverteamet er opdelt efter speciale og CPR numre, så du skal ringe til Greve Kommunes hovednummer, hvorefter du bliver stillet om til en rådgiver. Kontaktoplysningerne kan du se under "kontakt".

Når du har taget kontakt til rådgiveren, starter din sagsbehandling. Greve Kommune bruger Voksenudredningsmetoden (VUM) i sagsbehandlingen. Denne metode er en grundig udredning af dine behov og ressourcer, som rådgiveren anvender i sin faglige vurdering af, om du har behov for et tilbud.

En del af vores tilbud skal bevilges via et visitationsudvalg. Hvis din sag bliver godkendt af udvalget, vil dit tilbud starte, så snart et relevant tilbud er ledig. Har du brug for at komme på et kvindekrisecenter eller forsorgshjem, er det typisk lederen på opholdsstedet, som vurderer, om du kan opholde dig på stedet. Som udgangspunkt anvender Greve Kommune egne tilbud, hvis tilbuddet imødekommer dine behov.

Greve Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for vores tilbud inden for handicap- og socialområdet. Kvalitetsstandarderne er godkendt af Byrådet og beskriver blandt andet, hvem der kan bruge vores tilbud samt indholdet i tilbuddene. Kvalitetsstandarderne ligger i højre side.

Sagsbehandlingstiden varierer fra ca. 8 uger til ca.12 uger. Nedenfor er der et link til Greve Kommunes sagsbehandlingstider.

Kvalitetsstandarder

Introduktion

Greve Kommune bevilger dækning af nødvendige merudgifter efter § 100 i lov om social service. Denne kvalitetsstandard beskriver Greve Kommunes politisk fastsatte serviceniveau, som udgør rammerne for tildeling af tilskud.

Kvalitetsstandarden er opbygget i følgende afsnit: Formål, lovgrundlag, ansøgning, voksenudredning, målgruppe, indhold og omfang, opfølgning og ophør, sagsbehandlingstid, dokumentation til borgeren, godkendelse og administration.

Formål

Det overordnede formål med merudgiftsydelsen er at yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktionsnedsættelsen.

Formålet er at medvirke til, at borgeren og dennes familie kan leve et almindeligt liv på samme måde som borgere uden nedsat funktionsevne på samme alder og i samme livssituation. Det sker ved at sikre, at borgeren kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere.

Lovgrundlag

Lov om social service, § 100 (dækning af nødvendige merudgifter)

Bekendtgørelse nr. 931 af 19/06/2020 (nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse)

Ansøgning

Borgere som ønsker at søge om dækning af nødvendige merudgifter, kan henvende sig til Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice i Greve Kommune.

Voksenudredningsmetoden

Bevilling af merudgiftsydelse sker på baggrund af en konkret og individuel udredning af borgerens behov og ressourcer. I forbindelse med vurdering af om borgeren er omfattet af målgruppen anvender Center for Job & Socialservice som udgangspunkt en metode, der hedder Voksenudredningsmetoden (VUM).

VUM bruges til at skabe en klar og tydelig sammenhæng mellem borgerens ønsker, funktionsevne og behov for støtte. VUM indeholder to vurderinger. En temavurdering og en samlet vurdering. Temavurderingen udreder borgerens funktionsniveau under det enkelte tema. Den samlede vurdering er et generelt billede af borgerens funktionsniveau. Den samlede vurdering er rådgiverens faglige vurdering af borgerens samlede ressourcer og begrænsninger.

Temavurdering er skaleret med tal fra 0 = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) til 4 = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke).

Den samlede vurdering er skaleret med bogstaver fra A = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) til E = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke).

Målgruppe

Greve Kommune foretager en konkret og individuel vurdering af, om borgeren er omfattet af målgruppen.

Målgruppen for dækning af nødvendige merudgifter omfatter borgere fra det fyldte 18. år til folkepensionsalderen med en varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, samt borgere som har opsat udbetalingen af deres folkepension og/eller førtidspension.

Særligt for borgere, der er tilkendt førtidspension før d.01.01.2003

Borgere, der er tilkendt førtidspension før den 01.01.2003, er kun omfattet af målgruppen, hvis de modtager hjælp efter § 95 eller § 96 i lov om social service eller modtager invaliditetsydelse.

Særligt for borgere, som modtager bistands- eller plejetillæg.

Hvis en borger modtager bistands- eller plejetillæg, vil borgeren ikke samtidig kunne modtage merudgiftsydelse efter § 100 i lov om social service til udgifter, som dækkes af bistands- eller plejetillægget. Det vil sige, at når en borger er tilkendt bistands- eller plejetillæg, kan en udgift der dækkes af bistands- eller plejetillægget, ikke medregnes ved udmålingen af merudgiftsydelse.

Kommunen er forpligtet til at beregne, hvorvidt det vil være mere gunstigt for borgeren at lade bistands- eller plejetillægget bortfalde og lade alle merudgifter indgå i beregning og udmåling af merudgiftsydelse.

Der gøres opmærksom på, at retten til merudgiftsydelse ophører ved folkepensionsalderen, hvorimod retten til bistands- eller plejetillæg opretholdes efter folkepensionsalderen.

Derudover skal borgeren opfylde følgende tre målgruppekriterier:

 • Har en varig nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, hvis
 • konsekvenser for borgeren er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at
 • der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Der gælder særlige regler, for:

 • borger, som har medfødte misdannelser eller mangler men ikke synlige eller umiddelbar konstaterbare nedsat funktionsevne, kan få hjælp til dækning af merudgifter til diæt, når forskrifter om diæt og lignende følges. Det gælder ikke borgere med fødevareallergier.
 • borger, som på grund af deformiteter eller ganske særlige legemsbygning eller lignende har behov for særlig dyrt eller særligt udformet tøj, kan få hjælp til merudgifter hertil.
 • Der indhentes som udgangspunkt lægelig dokumentation for borgers varig nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevne.

Indhold og omfang

Tilskud til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse består af en økonomisk kompensation. Ved merudgifter forstås den del af udgiften, som andre uden en funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation ikke har.

Samtlige nedenstående betingelser skal være opfyldt, for at en borger kan få bevilget dækning af merudgifter:

 • Merudgiften er nødvendig
 • Merudgiften er en direkte konsekvens af den nedsatte funktionsevne
 • Merudgiften er en forudsætning for, at dagligdagen kan fungere
 • Merudgiften kan ikke dækkes efter anden lovgivning
 • Merudgiften kan dokumenteres eller sandsynliggøres

Beregning af merudgifter

Merudgiftsydelsen fastsættes ud fra Social-, Bolig- og Ældreministeriets gældende satser, der revideres årligt. Greve Kommune tager udgangspunkt i borgerens dokumenterede eller sandsynliggjorte og nødvendige merudgifter, dog med en minimumsgrænse. Minimumsgrænsen reguleres en gang årligt. Ydelsen er skattefri og uafhængig af modtagerens indkomst. Ydelsen er som udgangspunkt en kontantydelse. Visse ydelser kan gives som naturalhjælp, der afregnes direkte af kommunen.

Ved udmåling af tilskud gælder følgende:

 • Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de sandsynliggjorte merudgifter udgør mindst 7.068 kr. pr. år svarende til 589 kr. pr. måned (2023-sats).
 • Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.103 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 589 kr.-1.654 kr. om måneden.
 • Tilskuddet udgør et standardbeløb på 2.206 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.655 kr.-2.757 kr. om måneden.
 • Kan borgeren dokumentere nødvendige merudgifter på over 2.757 kr. pr. måned, ydes fuld dækning svarende til de faktiske merudgifter.
 • Ved udmålingen af merudgifter tages der højde for, om dele af opgaven kan løses af en eventuel ægtefælle/samlever eller hjemmeboende børn.
 • Udbetalingen skal som udgangspunkt ske fra den 1. i måneden efter ansøgningstidspunktet, uanset sagsbehandlingstiden. Udbetalingen finder sted månedsvis forud.
 • Som hovedregel medregnes alle udgifter i en månedlig udbetaling. Hvis der er særlige behov for at dække enkeltstående udgifter, kan der ydes en udbetaling uden regulering i det månedlige tilskud.
 • Udgifter skal altid søges, inden borgeren afholder udgiften eller påtager sig udgiften.

Eksempler på nødvendige merudgifter - listen er ikke udtømmende:

 • Medicin
 • Daglige og nødvendige håndsrækninger (f.eks. havearbejde og udvendig vinduespudsning)
 • Særlige transportudgifter
 • Tøj ved ekstra slitage og omsyning
 • Ekstra tøjvask

Opfølgning

Borger har pligt til at meddele kommunen om ændringer i helbred og/eller udgifter, der kan have betydning for udbetalingen af merudgifter.

Opfølgning sker i overensstemmelse med § 148 stk. 2 i lov om social service for at sikre, at hjælpen forsat opfylder sit formål og om der er behov for at yde andre former for hjælp. Opfølgning sker ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

Der laves desuden opfølgning ved væsentlige ændringer i borgerens funktionsnedsættelse eller udgiftsniveau.

Ophør

Tilskuddet ophører for eksempel hvis:

Betingelserne for tilskuddet ikke længere er opfyldt

Hvis de samlede merudgifter ikke overstiger 7.068 kr. årligt (2023 sats).

Tilskuddet bortfalder i følgende tilfælde:

Tilskuddet ophører, når borger når folkepensionsalderen, medmindre borgeren har opsat udbetalingen af folkepensionen.

Tilskuddet ophører hvis borger, som hidtil har modtaget invaliditetsydelse, overgår til at modtage førtidspension. Medmindre borgeren samtidig modtager hjælp efter § 95 eller § 96 i lov om social service.

Sagsbehandlingstid

Op til 12 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse.

Dokumentation til borgeren

Skriftlig afgørelse

Godkendelse

Godkendt af byrådet d. 5. september 2016

Revideret af administrationen d. 5. januar 2023

Administreres af

Center for Job & Socialservice

 

Sidst opdateret: 23. januar 2023

Dokumenter

Kontakt

Greve Kommune (Borgerservice og rådhus)

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver NemID)