Gå til hovedindhold

Voksenrådgivning

Råd og vejledning til personer, som har et fysisk eller psykisk handicap, oplever sociale problemer eller har øjeblikkelige vanskeligheder.

Støttemuligheder ved fysisk eller psykisk handicap

Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan Rådgiverteamet tilbyde råd og vejledning om dine muligheder for støtte.

Du kan fx høre om mulighederne for at komme i et midlertidigt eller længerevarende botilbud og om støttemuligheder, hvis du bor i dit eget hjem.

Vi kan også rådgive om dine muligheder for at deltage i et dagtilbud, eksempelvis beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud.

Støttemuligheder ved sociale problemer eller øjeblikkelige vanskeligheder

Oplever du sociale problemer eller står i en akut krise, kan du også kontakte Rådgiverteamet.

Det kan eksempelvis være i følgende situationer:

 • Pludselig opstået boligmangel
 • Behov for at komme på forsorgshjem eller herberg
 • Problemer i forbindelse med en skilsmisse
 • Udsat for vold eller andre krisesituationer

Kontakt og sagsbehandling

Hvis du ønsker at søge om et tilbud eller hjælp til dækning af merudgifter, skal du henvende dig telefonisk eller elektronisk til Rådgiverteamet i Greve Kommune.

Rådgiverteamet er opdelt efter speciale og CPR numre, så du skal ringe til Greve Kommunes hovednummer, hvorefter du bliver stillet om til en rådgiver. Kontaktoplysningerne kan du se under "kontakt".

Når du har taget kontakt til rådgiveren, starter din sagsbehandling. Greve Kommune bruger Voksenudredningsmetoden (VUM) i sagsbehandlingen. Denne metode er en grundig udredning af dine behov og ressourcer, som rådgiveren anvender i sin faglige vurdering af, om du har behov for et tilbud.

En del af vores tilbud skal bevilges via et visitationsudvalg. Hvis din sag bliver godkendt af udvalget, vil dit tilbud starte, så snart et relevant tilbud er ledig. Har du brug for at komme på et kvindekrisecenter eller forsorgshjem, er det typisk lederen på opholdsstedet, som vurderer, om du kan opholde dig på stedet. Som udgangspunkt anvender Greve Kommune egne tilbud, hvis tilbuddet imødekommer dine behov.

Greve Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for vores tilbud inden for handicap- og socialområdet. Kvalitetsstandarderne er godkendt af Byrådet og beskriver blandt andet, hvem der kan bruge vores tilbud samt indholdet i tilbuddene. Kvalitetsstandarderne ligger i højre side.

Sagsbehandlingstiden varierer fra ca. 8 uger til ca.12 uger. Nedenfor er der et link til Greve Kommunes sagsbehandlingstider.

Kvalitetsstandarder

Introduktion  

Greve Kommune bevilger i fornødent omfang hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde eller funktionelt døvblinde. Kvalitetsstandarden for kontaktperson til døvblinde beskriver Greve Kommunes politisk fastsatte serviceniveau, som udgør rammerne for tildeling af støtte.

Kvalitetsstandarden er opbygget i følgende afsnit: Formål, lovgrundlag, ansøgning, voksenudredningsmetoden, målgruppe, indhold og omfang, opfølgning, sagsbehandlingstid, dokumentation til borgeren, godkendelse og administration.

Formål              

Formålet med kontaktperson til døvblinde er at:

 • Medvirke til at bryde borgerens isolation
 • Bidrage at borgeren kan indgå i samfundslivet

Lovgrundlag

Lov om social service § 98 (kontaktperson til døvblinde)

Bekendtgørelse nr. 1296 af 15/12/2009 (om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet)

Ansøgning       

Borgere, som ønsker at søge om en kontaktperson efter § 98 i lov om social service kan henvende sig til Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice i Greve Kommune.

Voksenudredningsmetoden 

Bevilling og udmåling af timer til kontaktperson for døvblinde sker på baggrund af en konkret og individuel udredning af borgerens behov og ressourcer. I forbindelse med vurderingen af om borgeren er omfattet af målgruppen anvender Center for Job & Socialservice som udgangspunkt en metode, der hedder Voksenudredningsmetoden (VUM).

VUM bruges til at skabe en klar og tydelig sammenhæng mellem borgerens ønsker, funktionsevne og behov for støtte. VUM indeholder to vurderinger. En temavurdering og en samlet vurdering. Temavurderingen udreder borgerens funktionsniveau under det enkelte tema. Den samlede vurdering er et generelt billede af borgerens funktionsniveau. Den samlede vurdering er rådgiverens faglige vurdering af borgerens samlede ressourcer og begrænsninger.

Temavurdering er skaleret med tal fra 0 = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) til 4 = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke).

Den samlede vurdering er skaleret med bogstaver fra A = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) til E = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke).

Målgruppe      

Greve Kommune foretager en konkret og individuel vurdering af, om borgeren er omfattet af målgruppen.

Den overordnede målgruppe omfatter borgere fra det fyldte 18. år, som er døvblinde eller funktionelt døvblinde. En person, der er funktionel døvblind, kan for eksempel have problemer med kommunikation og med at færdes i omgivelserne på grund af en kombination af et alvorligt synstab samt et høretab. Der skal altid være dokumentation for borgerens dobbelte sansetab.

Kontaktpersonsordningen dækker tillige ledsagerbehovet. Derfor ydes der ikke ledsagelse efter § 97 i lov om social service til borgere, der har fået bevilget en kontaktperson efter § 98 i lov om social service.

Temavurdering ud fra VUM

Den primære målgruppe er borgere med svære problemer (3) eller fuldstændige problemer (4) i et eller flere temaer.

Samlet vurdering ud fra VUM

Den primære målgruppe er borgere med moderate problemer (C) eller svære problemer (D).

Indhold og omfang                   

Kontaktpersonen besøger borgeren i hjemmet og fungerer som borgerens bindeled til omgivelserne.

I forhold til udmåling af timer tages der altid højde for borgerens livssituation herunder:

 • Borgerens kommunikationsform
 • Borgerens aktivitetsniveau- og behov
 • Boligform
 • Samlivsforhold og familieforhold
 • Fritidsinteresser
 • Behov for ledsagelse, kommunikation og information
 • Behov for særlig formidling som for eksempel kommunikation og information
 • Borgerens arbejde- og uddannelsesforhold

Timerne bevilliges som et fast ugentlig timetal. Der er mulighed for fleksibilitet, så det er muligt at flytte timer fra den ene uge til en anden uge, hvis timerne af praktiske årsager ikke kan bruges den pågældende uge. Det er ikke muligt at opspare timer til senere brug over en længere periode.

Forud for udmåling af timer, skal hjælpemidler herunder både bevægelses- og kommunikationshjælpemidler, være afprøvet i det omfang, det er relevant og muligt.

Eksempler på opgaver som kontaktpersonen kan løse - listen er ikke udtømmende:

 • Ledsage til indkøb, forretninger, besøg, møder, kurser og aktiviteter m.v.
 • Besøge den døvblinde og være bindeled til omgivelserne
 • Orientere den døvblinde om omgivelserne, læse avis mv.
 • Hjælpe ved oversættelser af den døvblindes post.
 • Være behjælpelig overfor myndigheder, postvæsen, bank mv.

Kontaktpersonen skal ikke udføre almindelig praktisk hjælp i hjemmet.

Indirekte udgifter ved kontaktpersonsordningen

Kontaktpersonsordningen skal medvirke til at borgere, der er døvblinde, kan leve så normalt så muligt. Det kan derfor være nødvendigt at yde hjælp til dækning af indirekte udgifter til kontaktpersonen, f.eks. til fortæring og opholdsudgifter. Det er en forudsætning, at borgers deltagelse i den ansøgte aktivitet er et led i at leve så normalt så muligt og at kontaktpersonen deltagelse er nødvendig.  

Særlig udmåling af ekstra timer og udgifter forbundet med døgnophold (kursus, weekendophold og lignende)

Greve Kommune kan i særlige tilfælde bevilge ekstra kontaktpersonstimer ved døgnophold. Ud fra en konkret og individuel vurdering kan det vurderes, at borgeren har behov for at deltage i kurser eller komme på weekendophold. Borger er ansvarlig for at udforme en særskilt ansøgning om at få ekstra kontaktpersonstimer samt at få dækket udgifter forbundet med turen. Ansøgningen skal afleveres senest 8 uger inden start af døgnophold.

Der kan ydes op til 6 døgn årligt i Danmark af ekstra timer. Som udgangspunkt får kontaktpersonen rådighedsløn fremfor almindelig løn.

Det kan i forbindelse med døgnophold være nødvendigt at yde hjælp til dækning af indirekte udgifter til kontaktpersonen, f.eks. til fortæring og opholdsudgifter. Bevillingen gælder kun udgifter, som er særligt påkrævet eller er en afgørende forudsætning for at opholdet kan gennemføres. Det er en forudsætning, at borgers deltagelse i den ansøgte aktivitet er et led i at leve så normalt så muligt og at kontaktpersonen deltagelse er nødvendig.  

Greve Kommune kan dække følgende udgifter til kontaktpersonen:

 • Billigst muligt ophold til kontaktpersonen.
 • Dækning af kontaktpersonens eventuelle udgifter til offentlig transport fra afgangssted til planlagte opholdssted.
 • Der udbetales diæter til kost og småfornødenheder til kontaktpersonen af 555 kr. pr. person pr. døgn (Skats 2023 sats). Hvis der er inkluderet morgenmad i opholdsbetalingen, reduceres det med 15 %. Hvis der er inkluderet frokost eller aftensmad i opholdsbetalingen reduceres det med 30 %.

For borgere, der er tilkendt førtidspension før den 01.01.2003 og som er tilkendt bistands- eller plejetillæg, gælder der særlige regler ved udmålingen af udgifter til kontaktpersonen under ophold.

Greve Kommune foretager altid en konkret og individuel vurdering af hvilket omfang et tilkendt bistands- eller plejetillæg skal indgå i forbindelse med behandling af udgifter til kontaktpersonen under døgnophold. Det skal gøres for at sikre, at samme behov ikke bliver dækket to gange.

Særlig udmåling af ekstra timer og udgifter forbundet med ferie i ind- og udland

Greve Kommune kan i særlige tilfælde bevilge ekstra kontaktpersonstimer ved ferie i Danmark eller udlandet. Ud fra en konkret og individuel vurdering kan det vurderes, at borgeren har behov for at komme på ferie. Borger er ansvarlig for at udforme en særskilt ansøgning om at få ekstra kontaktpersonstimer samt at få dækket udgifter forbundet med turen. Ansøgningen skal afleveres senest 8 uger inden start af ferie.

Der kan ydes op til 14 dage årligt af ekstra timer til ferie. Som udgangspunkt får kontaktpersonen rådighedsløn fremfor almindelig løn.

Hvis ferien afholdes i Danmark, kan Greve Kommune bevilge tilskud til dækning af ekstra omkostninger to gange årligt. Hvis ferien afholdes i udlandet, kan Greve Kommune bevilge tilskud til dækning af ekstra omkostninger én gang årligt.

Det kan i forbindelse med ferie være nødvendigt at yde hjælp til dækning af indirekte udgifter til kontaktpersonen, f.eks. til fortæring og opholdsudgifter. Bevillingen gælder kun udgifter, som er særligt påkrævet eller er en afgørende forudsætning for at opholdet kan gennemføres. Det er en forudsætning, at borgers deltagelse i den ansøgte aktivitet er et led i at leve så normalt så muligt og at kontaktpersonen deltagelse er nødvendig.  

Greve Kommune kan dække følgende udgifter til kontaktpersonen:

 • Billigst muligt ophold under ferien til kontaktpersonen.
 • Dækning af kontaktpersonens eventuelle udgifter til offentlig transport fra afgangssted til planlagte opholdssted.
 • Der udbetales diæter (kost og småfornødenheder) til kontaktpersonen af 555 kr. pr. person pr. døgn (Skats 2023 sats). Hvis der er inkluderet morgenmad i opholdsbetalingen, reduceres det med 15 %. Hvis der er inkluderet frokost eller aftensmad i opholdsbetalingen reduceres det med 30 %.
 • Ved ferier i udlandet kan der maksimalt ydes 2.000 kr. årligt til dækning af kontaktpersonens transportudgifter til den planlagte destination.

For borgere, der er tilkendt førtidspension før den 01.01.2003 og som er tilkendt bistands- eller plejetillæg, gælder der særlige regler ved udmålingen af udgifter til kontaktpersonen under ophold.

Greve Kommune foretager altid en konkret og individuel vurdering af hvilket omfang et tilkendt bistands- eller plejetillæg skal indgå i forbindelse med behandling af udgifter til kontaktpersonen under døgnophold. Det skal gøres for at sikre, at samme behov ikke bliver dækket to gange.

Ansættelse

Greve Kommune ansætter kontaktpersonen, men borgeren kan medvirke til at finde og godkende pågældende. Det er altid et krav, at den ansatte kan kommunikere med døvblinde. Hvis samarbejdet med kontaktpersonen ikke fungerer, kan borgeren uden begrundelse få en anden kontaktperson.

Arbejdsopgaverne kan være placeret på alle tidspunkter alle ugens dage, men opgaverne er fortrinsvis fordelt mandag til fredag i dagtimerne. Der kan forekomme weekendarbejde og længere arbejdsdage samt rejseaktivitet i forbindelse med ledsagelse på kurser og ferierejser.

Kurser

Såfremt en kontaktperson har et kursusbehov i forbindelse med at varetage sin funktion som kontaktperson, er Greve Kommune forpligtet til at dække de nødvendige udgifter hertil. Det vil primært være kurser indenfor det kommunikative felt.

Greve Kommune foretager altid en konkret vurdering af kontaktpersonens kursusbehov i forhold til at varetage funktionen som kontaktperson, herunder kontaktpersonens anciennitet og viden på området.

Greve Kommune bevilger op til 45 timer om året til nye kontaktpersoner, som ikke har erfaring på området.

Greve Kommune bevilger op til 30 timer om året til kontaktpersoner, som har erfaring på området.

Aflønning

Det er Greve Kommune, som aflønner kontaktpersonen. Greve Kommune har ikke indgået overenskomst, og er ikke forpligtet til dette, men har valgt at aflønne kontaktpersoner med udgangspunkt i FOA’s overenskomst på løntrin 11-13, alt efter erfaring.

Opfølgning      

Opfølgning sker i overensstemmelse med § 148 stk. 2 i lov om social service for at sikre, at hjælpen forsat opfylder sit formål og med en opmærksomhed på om der er behov for at yde andre former for hjælp. Opfølgning sker ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

Sagsbehandlingstid                  

Der er op til 8 ugers sagsbehandlingstid fra ansøgning til afgørelse.

Dokumentation til borgeren 

Udredningsskema

Skriftlig afgørelse

Godkendt af   

Byrådet den 24. september 2013.

Revideret den 10. januar 2023.

Administreres af                        

Center for Job & Socialservice

Introduktion

Greve Kommune bevilger dækning af nødvendige merudgifter efter § 100 i lov om social service. Denne kvalitetsstandard beskriver Greve Kommunes politisk fastsatte serviceniveau, som udgør rammerne for tildeling af tilskud.

Kvalitetsstandarden er opbygget i følgende afsnit: Formål, lovgrundlag, ansøgning, voksenudredning, målgruppe, indhold og omfang, opfølgning og ophør, sagsbehandlingstid, dokumentation til borgeren, godkendelse og administration.

Formål

Det overordnede formål med merudgiftsydelsen er at yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktionsnedsættelsen.

Formålet er at medvirke til, at borgeren og dennes familie kan leve et almindeligt liv på samme måde som borgere uden nedsat funktionsevne på samme alder og i samme livssituation. Det sker ved at sikre, at borgeren kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere.

Lovgrundlag

Lov om social service, § 100 (dækning af nødvendige merudgifter)

Bekendtgørelse nr. 931 af 19/06/2020 (nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse)

Ansøgning

Borgere som ønsker at søge om dækning af nødvendige merudgifter, kan henvende sig til Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice i Greve Kommune.

Voksenudredningsmetoden

Bevilling af merudgiftsydelse sker på baggrund af en konkret og individuel udredning af borgerens behov og ressourcer. I forbindelse med vurdering af om borgeren er omfattet af målgruppen anvender Center for Job & Socialservice som udgangspunkt en metode, der hedder Voksenudredningsmetoden (VUM).

VUM bruges til at skabe en klar og tydelig sammenhæng mellem borgerens ønsker, funktionsevne og behov for støtte. VUM indeholder to vurderinger. En temavurdering og en samlet vurdering. Temavurderingen udreder borgerens funktionsniveau under det enkelte tema. Den samlede vurdering er et generelt billede af borgerens funktionsniveau. Den samlede vurdering er rådgiverens faglige vurdering af borgerens samlede ressourcer og begrænsninger.

Temavurdering er skaleret med tal fra 0 = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) til 4 = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke).

Den samlede vurdering er skaleret med bogstaver fra A = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) til E = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke).

Målgruppe

Greve Kommune foretager en konkret og individuel vurdering af, om borgeren er omfattet af målgruppen.

Målgruppen for dækning af nødvendige merudgifter omfatter borgere fra det fyldte 18. år til folkepensionsalderen med en varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, samt borgere som har opsat udbetalingen af deres folkepension og/eller førtidspension.

Særligt for borgere, der er tilkendt førtidspension før d.01.01.2003

Borgere, der er tilkendt førtidspension før den 01.01.2003, er kun omfattet af målgruppen, hvis de modtager hjælp efter § 95 eller § 96 i lov om social service eller modtager invaliditetsydelse.

Særligt for borgere, som modtager bistands- eller plejetillæg.

Hvis en borger modtager bistands- eller plejetillæg, vil borgeren ikke samtidig kunne modtage merudgiftsydelse efter § 100 i lov om social service til udgifter, som dækkes af bistands- eller plejetillægget. Det vil sige, at når en borger er tilkendt bistands- eller plejetillæg, kan en udgift der dækkes af bistands- eller plejetillægget, ikke medregnes ved udmålingen af merudgiftsydelse.

Kommunen er forpligtet til at beregne, hvorvidt det vil være mere gunstigt for borgeren at lade bistands- eller plejetillægget bortfalde og lade alle merudgifter indgå i beregning og udmåling af merudgiftsydelse.

Der gøres opmærksom på, at retten til merudgiftsydelse ophører ved folkepensionsalderen, hvorimod retten til bistands- eller plejetillæg opretholdes efter folkepensionsalderen.

Derudover skal borgeren opfylde følgende tre målgruppekriterier:

 • Har en varig nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, hvis
 • konsekvenser for borgeren er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at
 • der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Der gælder særlige regler, for:

 • borger, som har medfødte misdannelser eller mangler men ikke synlige eller umiddelbar konstaterbare nedsat funktionsevne, kan få hjælp til dækning af merudgifter til diæt, når forskrifter om diæt og lignende følges. Det gælder ikke borgere med fødevareallergier.
 • borger, som på grund af deformiteter eller ganske særlige legemsbygning eller lignende har behov for særlig dyrt eller særligt udformet tøj, kan få hjælp til merudgifter hertil.
 • Der indhentes som udgangspunkt lægelig dokumentation for borgers varig nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevne.

Indhold og omfang

Tilskud til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse består af en økonomisk kompensation. Ved merudgifter forstås den del af udgiften, som andre uden en funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation ikke har.

Samtlige nedenstående betingelser skal være opfyldt, for at en borger kan få bevilget dækning af merudgifter:

 • Merudgiften er nødvendig
 • Merudgiften er en direkte konsekvens af den nedsatte funktionsevne
 • Merudgiften er en forudsætning for, at dagligdagen kan fungere
 • Merudgiften kan ikke dækkes efter anden lovgivning
 • Merudgiften kan dokumenteres eller sandsynliggøres

Beregning af merudgifter

Merudgiftsydelsen fastsættes ud fra Social-, Bolig- og Ældreministeriets gældende satser, der revideres årligt. Greve Kommune tager udgangspunkt i borgerens dokumenterede eller sandsynliggjorte og nødvendige merudgifter, dog med en minimumsgrænse. Minimumsgrænsen reguleres en gang årligt. Ydelsen er skattefri og uafhængig af modtagerens indkomst. Ydelsen er som udgangspunkt en kontantydelse. Visse ydelser kan gives som naturalhjælp, der afregnes direkte af kommunen.

Ved udmåling af tilskud gælder følgende:

 • Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de sandsynliggjorte merudgifter udgør mindst 7.068 kr. pr. år svarende til 589 kr. pr. måned (2023-sats).
 • Tilskuddet udgør et standardbeløb på 1.103 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 589 kr.-1.654 kr. om måneden.
 • Tilskuddet udgør et standardbeløb på 2.206 kr. pr. måned, hvis de sandsynliggjorte merudgifter er i intervallet 1.655 kr.-2.757 kr. om måneden.
 • Kan borgeren dokumentere nødvendige merudgifter på over 2.757 kr. pr. måned, ydes fuld dækning svarende til de faktiske merudgifter.
 • Ved udmålingen af merudgifter tages der højde for, om dele af opgaven kan løses af en eventuel ægtefælle/samlever eller hjemmeboende børn.
 • Udbetalingen skal som udgangspunkt ske fra den 1. i måneden efter ansøgningstidspunktet, uanset sagsbehandlingstiden. Udbetalingen finder sted månedsvis forud.
 • Som hovedregel medregnes alle udgifter i en månedlig udbetaling. Hvis der er særlige behov for at dække enkeltstående udgifter, kan der ydes en udbetaling uden regulering i det månedlige tilskud.
 • Udgifter skal altid søges, inden borgeren afholder udgiften eller påtager sig udgiften.

Eksempler på nødvendige merudgifter - listen er ikke udtømmende:

 • Medicin
 • Daglige og nødvendige håndsrækninger (f.eks. havearbejde og udvendig vinduespudsning)
 • Særlige transportudgifter
 • Tøj ved ekstra slitage og omsyning
 • Ekstra tøjvask

Opfølgning

Borger har pligt til at meddele kommunen om ændringer i helbred og/eller udgifter, der kan have betydning for udbetalingen af merudgifter.

Opfølgning sker i overensstemmelse med § 148 stk. 2 i lov om social service for at sikre, at hjælpen forsat opfylder sit formål og om der er behov for at yde andre former for hjælp. Opfølgning sker ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med borgeren.

Der laves desuden opfølgning ved væsentlige ændringer i borgerens funktionsnedsættelse eller udgiftsniveau.

Ophør

Tilskuddet ophører for eksempel hvis:

Betingelserne for tilskuddet ikke længere er opfyldt

Hvis de samlede merudgifter ikke overstiger 7.068 kr. årligt (2023 sats).

Tilskuddet bortfalder i følgende tilfælde:

Tilskuddet ophører, når borger når folkepensionsalderen, medmindre borgeren har opsat udbetalingen af folkepensionen.

Tilskuddet ophører hvis borger, som hidtil har modtaget invaliditetsydelse, overgår til at modtage førtidspension. Medmindre borgeren samtidig modtager hjælp efter § 95 eller § 96 i lov om social service.

Sagsbehandlingstid

Op til 12 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse.

Dokumentation til borgeren

Skriftlig afgørelse

Godkendelse

Godkendt af byrådet d. 5. september 2016

Revideret af administrationen d. 5. januar 2023

Administreres af

Center for Job & Socialservice