Gå til hovedindhold

Generel information om skolen i Greve Kommune

Her finder du relevant information, og lovgivning om skolen i Greve Kommune.

Indhold

  Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter er erstattet af en ny paragraf, § 40 a., i folkeskoleloven, der pålægger kommunalbestyrelsen at gennemføre en årlig skoleudviklingssamtale med lederen på hver af kommunens skoler. Der skal således ikke længere publiceres en kvalitetsrapport for kommunens skolevæsen hvert andet år, men til gengæld gennemføres fra 2023 årlige skoleudviklingssamtaler. 

  Fra skoleudviklingssamtalen på hver skole offentliggøres emner, som skolen anerkendes for og emner, som skolen arbejder for at forandre.

  Emnerne er udvalgt af skolens ledelse under skoleudviklingssamtalen med forvaltningen

  Anbefalinger fra skoleudviklingssamtaler:

  Arenaskolen 

  Damagerskolen

  Greve 10.klasse

  Hedelyklasserne

  Hedelyskolen

  Holmeagerskolen

  Karlslunde skole

  Krogårdskolen

  Mosedeskolen

  Strandskolen

  Tune Skole

   

   

  Greve Kommunes skolestyrelsesvedtægt

  På baggrund af de officielle bestemmelser vedr. skolestyrelsesvedtægt, har Greve Kommune udarbejdet en lokal skolestyrelsesvedtægt.

  Byrådet skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen efter at have indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Vedtægten skal indeholde bestemmelser om bl.a.:

  • Antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.
  • Udpegning af eventuelt byrådsmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 3.
  • Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
  • Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.

  Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af Folkeskolelovens § 40, stk. 5.

  I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

  Skolestyrelsesvedtægt, Greve Kommune Gældende Fra 12. Januar 2022 (PDF)

  Tosprogede elever

  Greve Kommune tilbyder tosprogede elever med et væsentligt sprogstøttebehov, plads på skoler med få tosprogede elever i såkaldte indskolingsgrupper.

  (Bek. Nr. 1053 af29/6 2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, §7)

  De tosprogede elever udvælges på baggrund af en sprogvurdering udført i børnehaverne. Herefter gennemføres samtaler med forældrene om tilbuddet og besøg på de modtagende skoler.

  Eleverne indskrives i almindelige klasser og modtager ekstra undervisning i dansk som andetsprog, der organiseres i grupper på tværs af klassetrin.

  Undervisningen i dansk som andetsprog varetages af lærere med særlig uddannelse eller erfaring inden for området. Desuden er tilknyttet en tosproget medarbejder til skolerne med henholdsvis tyrkisk/kurdisk og arabisk baggrund.

  Indskolingsgrupperne er placeret på Damagerskolen, Holmeagerskolen og Mosedeskolen.

  I forbindelse med, at eleverne indskrives på en anden skole end distriktsskolen, tilbydes søskende ligeledes indskrivning på denne skole.

  Kommunen sørger for fri befordring til de modtagende skoler.

  Indsatsen er evalueret i 2014 i rapporten ”Evaluering af indskolingsgrupper 2014”.

  Modersmålsundervisning i Greve Kommune

  Greve Kommune tilbyder modersmålsundervisning til elever fra lande inden for EU og EUS, som lovgivningen forpligter til.

  Kommunen tilbyder undervisning i polsk.

  Modersmålsundervisningen i polsk foregår på Damagerskolen onsdag og fredag og på Arenaskolen fredag efter skoletid.

  Der skal mindst være 12 elever for at oprette et hold.

  Hvis der ikke er elever nok, kan eleverne tilbydes undervisning i en anden kommune, som har oprettet modersmålsundervisning i det pågældende sprog.

  Eleverne skal opfylde flg. krav for at kunne deltage i undervisningen, jf. gældende bekendtgørelse nr. 665 af 20/6/ 2014:

  Denne bekendtgørelse finder anvendelse for undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Herudover finder bekendtgørelsen tilsvarende anvendelse for undervisningspligtige børn, i hvis hjem færøsk eller grønlandsk benyttes.
  Tilmeldingsskemaet findes via linket til højre i boksen.

  Tilmelding til modersmålsundervisning

  Spørgsmål skal ske til:

  Per Bovedt
  Udviklingskonsulent og konsulent for tosprogede elever
  Center for Dagtilbud og Skoler
  Rådhusholmen 10
  2670 Greve
  Tlf. 43979616
  E-mail: pbov@greve.dk

  Modtageklasser

  Greve Kommune har tre modtageklasser for tosprogede elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog. Basisundervisningen i dansk som andetsprog er til elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klassens undervisning med rimeligt udbytte.

  Modtageklasserne er organiseret med:

  • en klasse for elever i 0.-3. klasse på Mosedeskolen
  • en klasse for elever i 4.-6. klasse på Hedelyskolen
  • en klasse elever i 7.-10. klasse på Karlslunde Skole

  Modtageklasserne kan have op til tolv elever og spænder mellem ca. tre klassetrin. Sigtet med denne undervisning er at bibringe eleverne de basale dansksproglige forudsætninger for med udbytte at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse.

  Bestemmelserne vedr. undervisning i modtageklasser er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1053 af 29. juni 2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

   

  11.04.2024 12.15

  Test og meddelelsesbog

  Har du mistet dit afgangs/prøvebevis fra folkeskolen, kan du hente en kopi ved at bruge selvbetjeningsløsningen.

  Du kan kun hente en kopi, hvis afgangs/prøvebeviset er fra efter 2008/09, og er blevet digitalt arkiveret af den pågældende skole. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte skolen.

  Folkeskolens Nationale Overgangstest er obligatoriske at gennemføre i folkeskolen i  skoleårene 2022/2023 til og med 2025/2026.

  Folkeskolens Nationale Overgangstest  gennemføres som et led i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen med henblik på at kvalificere tilrettelæggelsen af undervisningen resten af skoleåret.  Testene skal gennemføres i dansk (læsning) på 2., 3., 4., 6. og 8. klassetrin og matematik på 2., 4., 6., 7. og 8. klassetrin.

  Folkeskolens Nationale Overgangstest er en justeret udgave af de tidligere nationale test.

  Du kan læse mere om overgangstest på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside:

  Alle elever fra børnehaveklasse til 9. klasse skal have en meddelelsesbog. Meddelelsesbogen skal være skriftlig og bruges som afsæt for en konstruktiv dialog mellem elev, forældre og skole, så der i fællesskab arbejdes med de næste skridt i elevens læring og trivsel.

  Meddelelsesbogen indeholder få aktuelle fokuspunkter, som handler om elevens faglige og alsidige udvikling. Fokuspunkterne skal være praksisnære og konkrete. Det er skolens pædagogiske personale, som løbende udvælger fokuspunkterne og drøfter med elever og forældre, hvad der er mest centralt at fokusere på i elevens udvikling.

  Meddelelsesbogen har fra skoleåret 2022/23 afløst elevplanen.

  Hvis du vil klage over resultatet af en test eller oplysningerne i en meddelelsesbog, kan du henvende dig til skolelederen.

  Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet

  11.04.2024 12.02

  Skolebestyrelsen

  En skolebestyrelse består af mindst to repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere, mindst to repræsentanter for eleverne og et flertal af repræsentanter for forældre.

  Hvis du har et barn, der enten skal begynde eller går på skolen, kan du stille op som forældrerepræsentant. Du behøver ikke at have faglig forstand på skoleforhold for at stille op.

  Repræsentanter for forældre bliver valgt for fire år ad gangen, mens elev- og medarbejderrepræsentanter som regel kun bliver valgt for ét år ad gangen.

  Skolebestyrelsen beslutter bl.a. principperne for:

  • hvordan undervisningen organiseres, fx elevernes timetal på hvert klassetrin, udbuddet af valgfag og specialundervisning
  • samarbejdet mellem skole og hjem, og hvor mange forældremøder skolen skal holde
  • arbejdets fordeling mellem lærerne, fx spørgsmålet om, hvem der skal være klasselærere
  • fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold og praktik.

  Derudover skal bestyrelsen godkende skolens budget og de forslag til undervisningsmidler, som skolen kommer med. Opgaverne kan variere fra bestyrelse til bestyrelse, og kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilføje nogle opgaver, der ikke er nævnt her.

  Du kan læse mere om skolebestyrelser på Børne- og Undervisningsministeriets temaside om emnet.

  Hvis du er uenig i en beslutning, der er truffet af skolebestyrelsen, kan du henvende dig til skolens ledelse. Er du utilfreds med ledelsens afgørelse, kan du henvende dig til kommunen.

  Lovgivning

  Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet

  Grevekortet

  Eleverne på folkeskolerne i Greve Kommune har et personligt betalingskort, der erstatter kontanter i skolerne, fritidsklubberne og ungdomsskolen. Her kan du læse mere om ordningen.
  Kortet har et unikt nummer, som tilhører barnet, og barnets fornavn og efternavn står på kortet. Der kan kun udleveres kort på skoler med kantine.
  Eleven scanner kortet ved betaling af fx mad, udflugter eller aktiviteter. For at gøre det let, hurtigt og simpelt at bruge, har kortet ingen pinkode. Til gengæld har kortet billedlegitimation i systemet, der gør misbrug svært. Kortet kan spærres, og der kan bestilles nyt kort, hvis det bliver væk eller knækkes.
  Kortet er på størrelse med et dankort og kan bruges på tværs af skoler, fritidsklubber og ungdomsskolen i Greve Kommune. Forældre kan løbende indbetale penge på kortet og får samtidig overblik over, hvad pengene bruges til.
  Hvis kortet ikke virker, eller der opstår andre problemer, kan du ringe eller skrive til skolens/klubbens kontor.

  Grevekort er et betalingskort, som eleven skal bruge i stedet for kontanter til at betale fx mad, udflugter eller aktiviteter i skolen, klubben eller ungdomsskolen.

  Der tages ikke imod kontanter på de fleste skoler, fritidsklubber og ungdomsskolen.

  Det første betalingskort udleveres gratis på skolen, når eleven er indmeldt. Kun skoler med kantine udlevere kort.

  Går barnet kun på en klub, er det lederen af klubben, som sørger for at lave en bestilling af kortet. Det første kort på klub er selvfølgelig også gratis.

  Når det første Grevekort er udleveret logger forældrene ind på https://grevekortet.greve.dk

  Dit barns navn er automatisk oprettet. Du indsætter penge på kortet, så det kan benyttes. Pengene er straks på kortet. Det vil sige, hvis der indsættes penge på kortet om aftenen, virker det næste morgen.

  Du skal indberette din mail-adresse. Dette er vigtigt, således at du kan få tilsendt et nyt password i tilfælde af, at du har glemt din nuværende kode. Mailadressen bruges ligeledes til advisering af lav saldo.

  Hvis betalingskortet ikke virker, eller der opstår andre problemer, kan du ringe eller skrive til skolens eller klubbens kontor.

  Grevekortet er på størrelse med et dankort og har en NFC chip (trådløs netværksforbindelse) i sig. Når barnet køber mad, betaler for udflugter eller aktiviteter på skolen eller fritidsklubben fører de kortet henover en scanner. Personalet på skolen/klubben har en skærm, hvor der fremkommer navn, nummer og billedlegitimation af kortholder.

  Forældre kan på Grevekortet.greve.dk følge med i barnets forbrug under ”Kantinesaldo”, ligesom der kan indsættes penge, spærres kort, indsætte lav saldo alarmering og bestilles nyt kort.

  Kortet kan benyttes på Greve Kommunes folkeskoler med kantine samt fritidsklubber og ungdomsskolen.

  Der må ikke laves huller mv. i kortet. Der sidder en NFC chip (sensorer) i hele kortet. Huller mv. vil påvirke læsbarheden, og kortet vil ikke kunne anvendes.

  Det er kortejerens ansvar, hvis kortet bliver beskadiget.

  Som forældre logger du ind på https://grevekortet.greve.dk og indbetaler et beløb på betalingskortet under menupunktet Kantinesaldo. Det kan du gøre på din smartphone, tablet eller computer, så længe der er forbindelse til internettet.

  På siden finder du en kontooversigt, så du kan se, hvad der er blevet købt.

  Der er et maksimalt beløb på, hvor meget du kan indbetale ad gangen. Her kan vælges imellem 50, 100, 250 og 500 kr.

  Kortet kan ikke overtrækkes.

  Det er også her, du kan genbestille et betalingskort.

  Det er ikke muligt at benytte kortet, hvis der ikke er penge på kortet. Så der kan altså ikke laves overtræk på det.

  Hvis eleven ikke længere har brug for betalingskortet, kan kontoens ejer få en elektronisk tilbageførsel af saldoens restbeløb.

  Instruks for udbetaling af indestående på grevekort

  Der kan gå op til fem bankdage, før udbetalingen er tilgængelig på din konto.

  Fra 1. januar 2018 er det ikke længere lovligt, at opkræve gebyr ifølge nye EU regler. Gebyrer vil derfor fremadrettet ikke blive opkrævet.

  Ja, det første betalingskort er gratis. Hvis eleven mister betalingskortet, skal der bestilles et nyt på https://grevekortet.greve.dk

  Det koster 50 kr. og betales via saldoen på kortet. Det fysiske kort bliver sendt med posten til skolen/klubben, hvor barnet er indskrevet.

  Ja, det er muligt at få tilsendt en mail, når der er lav saldo på dit barns kort. Det gøres under Mine stamdata på grevekortet.greve.dk. Her sættes et flueben i ”Lav saldo alarmering” og du indsætter selv beløbet til den ønskede værdi. Når kontoen kommer under dette beløb, sender systemet automatisk en besked til den mail, du har registeret på kontoen.

  Mister eleven sit betalingskort, skal du logge ind på grevekortet.greve.dk og spærre betalingskortet.

  Når du er logget ind, klikker du på "Mine stamdata", og herefter "Spær kortet". Det kan være en god idé at starte med at spærre kortet og vente to-tre dage, før du bestiller et nyt kort, for at se, om det gamle kort dukker op igen.

  Du har mulighed for at bestille et nyt betalingskort.

  Klik på "Bestil nyt kort”. Det koster 50 kr. at genbestille betalingskortet. Det betales via saldoen på kortet.

  Kortet får samme kortnummer, som det tidligere kort. Kortet bliver sendt med posten til skolen eller klubben, hvor barnet er tilmeldt.

  Kortet kan genaktiveres ved at man fjerner fluebenet i Spær kortet.

  Hvis man blot har spærret sit kort på grevekortet.greve.dk, kan man fjerne fluebenet i Spær kort (under Mine stamdata).

  Hvis man derimod har bestilt et nyt kort, så vil selve det fysiske kort få samme kortnummer, men det er en ny kortserie med ny NFC chip i kortet. Så det tidligere kort kan ikke benyttes, af sikkerhedsmæssige årsager. Derfor kan det gamle kort kasseres.

  Det er muligt for mere end en forælder at indbetale penge på kortet. Indbetalingen tilgår barnets kort, som kun har én konto tilknyttet pr. barn.

  Hvis flere forældre gerne vil have en mail ved lav saldo, og skal kunne tjekke barnets forbrug, så skal man blot sætte et semikolon tegn ; imellem mailadresserne, så er det muligt at få registeret flere mailadresser på kortet.

  Grevekortet er tilknyttet den enkelte elev. Der benyttes ikke cpr. nr. i systemet, men der er tilknyttet et unikt nummer pr elev. Der kan kun være 1 aktivt kort pr. elev.

  Der er kun én konto tilknyttet hvert barn.

  Glemmer du dit password til hjemmesiden grevekortet.greve.dk, kan du selv på forsiden af grevekortet.greve.dk trykke på linket ”Har du glemt dit brugernavn eller password”. Så får du tilsendt oplysninger på den mailadresse, du har skrevet i Mine stamdata.

  Her kan du også ændre password. Du modtager nyt brugernavn og password i en mail.

  Kortet har ingen pinkode, men et billede af eleven som billedlegitimation. På kortet er der også et unikt nummer, som tilhører lige netop det barn samt barnets fornavn og efternavn.

  For at forebygge at betalingskortet misbruges af andre, kommer billedet op på skærmen, når kortet bliver brugt, så personalet kan se, om det er elevens eget kort.

  Billedet uploades fra skolernes/klubbernes eksisterende system. Eksisterer der ikke et billede, uploader skolen/klubben et billede af eleven.

  Det er kortejerens ansvar, hvis kortet forsvinder eller bliver beskadiget.

  Sidst opdateret: 12. april 2024

  Links

  Kontakt

  Center for Dagtilbud & Skoler

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)