Gå til hovedindhold

Generel information om skolen i Greve Kommune

Her finder du al relevant information, og lovgivning om skolen i Greve Kommune.

Indhold

  Greve Kommune udarbejder en kvalitetsrapport for skoleområdet hvert andet år

  Kvalitetsrapporten er et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om evaluering og udvikling af kvaliteten i folkeskolen.

  Byrådet har ansvar for at udarbejde kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten skal senest behandles på et møde i Byrådet den 31. marts i de lige kalenderår.

  Kvalitetsrapporten skal indeholde en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på:

  • Den enkelte skole
  • For det samlede skolevæsen i kommunen

  Vurderingen baseres på oplysninger om:

  • Rammebetingelser (antal skoler, elever, timer m.v.)
  • Pædagogiske processer (evaluering, skole-hjem-samarbejde m.v.)
  • Resultater (karakterer, testresultater, overgangsfrekvenser m.v.)

  Endelig skal kvalitetsrapporten beskrive den opfølgning, Byrådet har foretaget på baggrund af den seneste kvalitetsrapport.

  Det er Byrådet, der tilrettelægger arbejdet med kvalitetsrapporten. Byrådet skal forinden drøftelsen af kvalitetsrapporten indhente en udtalelse om rapporten fra alle skolebestyrelser på kommunens skoler. Den færdige kvalitetsrapport skal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med skolebestyrelsernes udtalelser.

  Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde en kvalitetsrapport for skolerne hvert andet år.

  Kvalitetsrapport 2018-2019 (PDF)

  Greve Kommunes skolestyrelsesvedtægt

  På baggrund af de officielle bestemmelser vedr. skolestyrelsesvedtægt, har Greve Kommune udarbejdet en lokal skolestyrelsesvedtægt.

  Byrådet skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen efter at have indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Vedtægten skal indeholde bestemmelser om bl.a.:

  • Antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.
  • Udpegning af eventuelt byrådsmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 3.
  • Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
  • Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.

  Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af Folkeskolelovens § 40, stk. 5.

  I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

  Skolestyrelsesvedtægt, justeringer, gældende pr. 1. oktober, SBU-vedtagelse, september 2020 (PDF)

  Tosprogede elever

  Greve Kommune tilbyder tosprogede elever med et væsentligt sprogstøttebehov, plads på skoler med få tosprogede elever i såkaldte indskolingsgrupper.

  (Bek. Nr. 1053 af29/6 2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, §7)

  De tosprogede elever udvælges på baggrund af en sprogvurdering udført i børnehaverne. Herefter gennemføres samtaler med forældrene om tilbuddet og besøg på de modtagende skoler.

  Eleverne indskrives i almindelige klasser og modtager ekstra undervisning i dansk som andetsprog, der organiseres i grupper på tværs af klassetrin.

  Undervisningen i dansk som andetsprog varetages af lærere med særlig uddannelse eller erfaring inden for området. Desuden er tilknyttet en tosproget medarbejder til skolerne med henholdsvis tyrkisk/kurdisk og arabisk baggrund.

  Indskolingsgrupperne er placeret på Damagerskolen, Holmeagerskolen og Mosedeskolen.

  I forbindelse med, at eleverne indskrives på en anden skole end distriktsskolen, tilbydes søskende ligeledes indskrivning på denne skole.

  Kommunen sørger for fri befordring til de modtagende skoler.

  Indsatsen er evalueret i 2014 i rapporten ”Evaluering af indskolingsgrupper 2014”.

  Modersmålsundervisning i Greve Kommune

  Greve Kommune tilbyder modersmålsundervisning til elever fra lande inden for EU og EUS, som lovgivningen forpligter til.

  Kommunen tilbyder undervisning i polsk.

  Modersmålsundervisningen i polsk foregår på Damagerskolen onsdag og fredag og på Arenaskolen fredag efter skoletid.

  Der skal mindst være 12 elever for at oprette et hold.

  Hvis der ikke er elever nok, kan eleverne tilbydes undervisning i en anden kommune, som har oprettet modersmålsundervisning i det pågældende sprog.

  Eleverne skal opfylde flg. krav for at kunne deltage i undervisningen, jf. gældende bekendtgørelse nr. 665 af 20/6/ 2014:

  Denne bekendtgørelse finder anvendelse for undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Herudover finder bekendtgørelsen tilsvarende anvendelse for undervisningspligtige børn, i hvis hjem færøsk eller grønlandsk benyttes.
  Tilmeldingsskemaet findes via linket til højre i boksen.

  Tilmelding til modersmålsundervisning

  Spørgsmål skal ske til:

  Per Bovedt
  Udviklingskonsulent og konsulent for tosprogede elever
  Center for Dagtilbud og Skoler
  Rådhusholmen 10
  2670 Greve
  Tlf. 43979616
  E-mail: pbov@greve.dk

  Modtageklasser

  Greve Kommune har tre modtageklasser for tosprogede elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog. Basisundervisningen i dansk som andetsprog er til elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klassens undervisning med rimeligt udbytte.

  Modtageklasserne er organiseret med:

  • en klasse for elever i 0.-3. klasse på Mosedeskolen
  • en klasse for elever i 4.-6. klasse på Hedelyskolen
  • en klasse elever i 7.-10. klasse på Karlslunde Skole

  Modtageklasserne kan have op til tolv elever og spænder mellem ca. tre klassetrin. Sigtet med denne undervisning er at bibringe eleverne de basale dansksproglige forudsætninger for med udbytte at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse.

  Bestemmelserne vedr. undervisning i modtageklasser er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1053 af 29. juni 2016 om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

   

  04.01.2021 12:55

  Test og elevplaner

  Har du mistet dit afgangs/prøvebevis fra folkeskolen, kan du hente en kopi ved at bruge selvbetjeningsløsningen.

  Du kan kun hente en kopi, hvis afgangs/prøvebeviset er fra efter 2008/09, og er blevet digitalt arkiveret af den pågældende skole. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte skolen.

  Nationale test er obligatoriske og fordeler sig på følgende klassetrin og fag:

  2. klasse: Dansk (læsning)

  3. klasse: Matematik

  4. klasse: Dansk (læsning) og engelsk

  6. klasse: Dansk (læsning) og matematik

  7. klasse: Engelsk

  8. klasse: Dansk (læsning),  matematik og fysik/kemi

  Formålet med testene er at evaluere elevernes udbytte af undervisningen. Resultaterne bliver brugt til at planlægge undervisningen efter den enkelte elevs niveau og til at vejlede eleven.

  Oplysninger om testresultater er fortrolige, med mindre det drejer sig om opgørelser af resultater på landsplan. Testene er ikke omfattet af offentlighedsloven, og du kan derfor ikke søge aktindsigt i resultaterne.

  Alle elever i folkeskolen skal have en elevplan. Skolen bruger elevplanen til en systematisk l evaluering og opfølgning af den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Målet er at forbedre elevens udbytte.

  Elevplanen skal være digital, og den skal indeholde elevens fremtidige læringsmål, status på målene og den opfølgning læreren og eleven og eventuelt hjemmet skal lave.

  Typisk vil både eleven og læreren evaluere eleven på en række områder. Elevplanen bliver herefter gennemgået af klasselærer og forældre.

  Læs mere om elevplaner i folkeskolen på Undervisningsministeriets hjemmeside:

  Hvis du vil klage over resultatet af en test eller oplysningerne i en elevplan, kan du henvende dig til skolelederen.

  Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet

  25.02.2021 08:31

  Skolebestyrelsen

  En skolebestyrelse består af mindst to repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere, mindst to repræsentanter for eleverne og et flertal af repræsentanter for forældre.

  Hvis du har et barn, der enten skal begynde eller går på skolen, kan du stille op som forældrerepræsentant. Du behøver ikke at have faglig forstand på skoleforhold for at stille op.

  Repræsentanter for forældre bliver valgt for fire år ad gangen, mens elev- og medarbejderrepræsentanter som regel kun bliver valgt for ét år ad gangen.

  Skolebestyrelsen beslutter bl.a. principperne for:

  • hvordan undervisningen organiseres, fx elevernes timetal på hvert klassetrin, udbuddet af valgfag, specialundervisning mm.
  • samarbejdet mellem skole og hjem, hvor mange forældremøder skolen skal holde mm.
  • arbejdets fordeling mellem lærerne, fx spørgsmålet om, hvem der skal være klasselærere
  • fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, praktik etc.

  Derudover skal bestyrelsen godkende skolens budget og de forslag til undervisningsmidler, som skolen kommer med. Opgaverne kan variere fra bestyrelse til bestyrelse, og kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilføje nogle opgaver, der ikke er nævnt her.

  Du kan læse mere om skolebestyrelser på Børne- og Undervisningsministeriets temaside om emnet.

  Hvis du er uenig i en beslutning, truffet af skolebestyrelsen, kan du henvende dig til skolens ledelse. Er du utilfreds med ledelsens afgørelse, kan du henvende dig til kommunen.

  Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet

  Sidst opdateret: 13. september 2021

  Links

  Kontakt

  Center for Dagtilbud & Skoler

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Rådhusholmen 10, 2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver NemID)