Gå til hovedindhold

Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver Byrådet i alle handicaprelaterede spørgsmål, og rådet skal høres i alle sager, der har betydning for mennesker med handicap.

I Greve Kommunes Handicapråd arbejdes på at sikre trivsel for borgere med handicap i Greve. Rådet har som opgave at rådgive Byrådet i alle handicaprelaterede spørgsmål, og rådet skal høres i alle sager, der har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet kan ikke behandle personsager, men kan frit tage handicaprelevante emner op til behandling i rådet.

Handicaprådet repræsenterer borgere med handicap i Greve

Handicaprådet repræsenterer alle borgere med handicap i kommunen, og holder sig orienteret om alle handicapgruppers ønsker og behov. Via Handicaprådet bliver de handicappedes interesser hørt i kommunen, og kommunen får information om de særlige forhold, der kan gøre sig gældende for forskellige handicapgrupper.

Medlemmerne af Handicaprådet

Handicaprådet består af fem repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, tre byrådsmedlemmer og to medarbejdere fra Greve Kommunes administration.

Medlemmerne udpeges af byrådet for en fireårig periode.

Handicaporganisationerne sørger så vidt muligt for at have repræsentanter der dækker følgende handicapgrupper:

  • Mentalt handicappede
  • Bevægelseshandicappede
  • Kommunikationshandicappede
  • Varigt medicinsk behandlede
  • Tværgående gruppe

Centrenes medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af administrationens områder. I det nuværende Handicapråd er der repræsentanter fra Center for Teknik & Miljø og Center for Børn & Familier.

Hvert medlem har en personlig stedfortræder, der kan deltage, hvis medlemmet bliver forhindret.

Handicaprådet afholder ca. 10 møder om året. Møderne planlægges, så der så vidt muligt er mulighed for at kommentere på de politiske udvalgs dagsordener. Handicaprådet kan også selv tage sager op til debat, hvis det omhandler handicaprelevante emner.

Handicapråd

Handicaprådet i Greve Kommune blev nedsat 1. april 2006 på baggrund af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37 a samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 48-52.

Som grundlag for Handicaprådets arbejde har Handicaprådet og Byrådet godkendt et sæt vedtægter for Handicaprådet. Handicaprådet har derudover en forretningsorden, der nærmere fastsætter retningslinjer for rådets arbejde.

Handicaprådet assisteres i deres arbejde af et sekretariat i Center for Job & Socialservice. Sekretariatet bistår formanden med dagsordener og referater fra mødet.

Ansvarlig socialchef er Mariann Mikkelsen og sekretær for handicaprådet er Gitte Overgaard, begge fra Center for Job & Socialservice.

Handicaprådets referater 2021


Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Ikke tilstede: Kai Nielsen, Rigge Nørmark, Mariann Mikkelsen og Palle Jakobsen hvor Tina Nielsen deltog som suppleant.

 

Indholdsfortegnelse

HR 1. Høring om budget 2022-2025

HR 2. Klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2020

HR 3. Udvalgsdagsordener og referater

HR 4. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 5. Handicaprådets kalender 2021

HR 6. Gensidig orientering

HR 7. Eventuelt

HR 8. Godkendelse af referat fra mødet

 

 

HR 1. Høring om budget 2022-2025

Handicaprådet skal afgive høringssvar om budget for Greve Kommune 2022-2025, hvortil der er høringsfrist den 25. august 2021.

Administrationen har udvalgt det materiale, der vurderes at være relevant for Handicaprådet. Herudover henvises til hele budgetoplægget, som kan ses på Greve Kommunes hjemmeside: https://www.greve.dk/politik/økonomi/budget/budgetmappen-2022-2025/

Budgetchef Mikkel Aulund Sørensen deltager under punktet.

Bilag
•Høringsbrev (eftersendes)
•Oversigt over emner der har relation til Handicaprådet (eftersendes)

Indstilling

Handicaprådets udarbejder høringssvar.

Beslutning:

Mikkel Aulund Sørensen præsenterede forudsætningerne for budgettet. Plancher fra mødet udsendes med referatet.

Handicaprådet tog Direktionens budgetforslag til efterretning.HR 2. Klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2020

Punkt fra huskelisten.

Handicaprådet har tidligere besluttet at følge ovenstående sag når den forelægges politisk.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget behandler på mødet den 25. august 2021 klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2020, som er Ankestyrelsens opgørelse ”Danmarkskortet”.

Sagen er beskrevet i dagsordenteksten til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget og vedlagt som bilag til dette punkt og bilagene til den politiske sag er links – bilag 2-4.

Bilag
1.Politisk dagsorden
2.Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2020
3.Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2020
4.Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2020

Indstilling
Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Handicaprådet har følgende høringssvar:

Der forekommer lidt for store afvigelser fra landsgennemsnittet. Handicaprådet ser dem gerne nedbragt og ser gerne at administrationen ændrer praksis, så man kommer væk fra mere eller mindre faste bedømmelser af borgerne, til at man tager personlige hensyn i vurdering af borgernes behov, som man skal i henhold til serviceloven.

 

 

HR 3. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

Skole- og Børneudvalget 26.08.21

Punkt 5 Godkendelse af undervisningsoverenskomst med Karlslunde dagskole og Sputnik.

Handicaprådet vil fremover gerne have en orientering, når der sker ændringer på området.

Kultur- og Fritidsudvalget 25.08.21

Ingen kommentarer.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 25.08.21

Punkt 9 – Orientering om GAP-analyse samt anbefalinger fra Det Centrale Handicapråd

Handicaprådet har følgende forslag:
•At centrene får ansvaret for at koordinere sagerne (koordinerende sagsbehandler) og at det ikke er forældrenes ansvar
•At der arrangeres et temamøde med Byrådet næste år, hvor man drøfter anbefalinger fra Den Centrale Handicapråd.

Teknik- og Miljøudvalget 26.08.21

Ingen kommentarer

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 23.08.21

Ingen kommentarer

Plan- og Udviklingsudvalget 24.08.21

Ingen kommentarerHR 4. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag
Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

Følgende punkter sættes på listen:
September 2021 – Administrationens svar i forhold til støttemuligheder til hjemmeboende unge over 18 år med handicap
GAP-undersøgelseHR 5. Handicaprådets kalender 2021

Torsdag den 30. september handicaprådets møde

Onsdag den 3. november handicaprådets møde

Onsdag den 1. december handicaprådets møde


Beslutning

Ingen bemærkninger

 

 

HR 6. Gensidig orientering

Lonnie Busted Nielsen orienterede om følgende:
Har fået oplyst at budgettet til asfaltering af dårlige veje og stier er brugt op for i år. I stedet kan man melde ind på Greve Kommunes hjemmeside under ”Giv os et praj” med konkrete steder med dårlig asfalt, hvorefter Trafiksikkerhedsrådet vil behandle anmeldelsen.
Borgere der sidder i kørestol og som skal besøge VUC kan ikke komme ind, da der mangler automatisk døråbner.

 

 

HR 7. Eventuelt

Handicaprådet besluttede at den aflyste tilgængelighedstur erstattes af 2 besøg i hhv. Bugtskolen/Sundhedshuset og Havana Bungalow. Efterfølgende holdes handicaprådsmøde ude på lokationen.

 

 

HR 8. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt.


Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

1.Tilgængelighedstur 2021
2.Kommuneplantillæg for nyt vandværk ved Greve Landevej 77
3.Lokalplan for etageboligbebyggelsen Strandby Huse i Hundige Strandby
4.Lokalplan for boligbebyggelsen Strandby Have i Hundige Strandby
5.Forslag til kommuneplantillæg for Strandby huse
6.Forslag til kommuneplan for Strandby have
7.Udvalgsdagsordener og referater
8.Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
9.Handicaprådets kalender 2021
10.Gensidig orientering
11.Eventuelt
12.Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke tilstede: Kai Nielsen, Allan Jørgensen, Mariann Mikkelsen og Gitte Overgaard.

 

HR 1. Tilgængelighedstur 2021

Handicaprådet drøfter program og indhold til tilgængelighedsturen.

Indstilling

Drøftes

Bilag

Liste med tidligere forslag

Beslutning:

Handicaprådet ønsker, at der arbejdes videre med listens forslag, bortset fra TV glad.HR 2. Kommuneplantillæg for nyt vandværk ved Greve Landevej 77

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for nyt vandværk ved Greve Landevej 77, hvor der er høringsfrist den 23. juni 2021,

Bilag
Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/85_10792826_1622011634047.pdf

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Ingen bemærkninger fra Handicaprådet.HR 3. Lokalplan for etageboligbebyggelsen Strandby Huse i Hundige Strandby

Der er udarbejdet lokalplan nr. 11.57 for etageboligbebyggelsen Strandby Huse i Hundige Strandby, hvor der er høringsfrist den 15. juli 2021.

Bilag

​Link til plandokumentet:

https://dokument.plandata.dk/20_10789772_1621494795199.pdf

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Ingen bemærkninger fra Handicaprådet.HR 4. Lokalplan for boligbebyggelsen Strandby Have i Hundige Strandby

Der er udarbejdet lokalplan for lokalplan nr. 11.56 for Boligbebyggelsen Strandby Have i Hundige Strandby, hvor der er høringsfrist den 15. juli 2021.

Bilag

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/20_10789771_1621415307419.pdf

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Ingen bemærkninger fra Handicaprådet.HR 5. Forslag til kommuneplantillæg for Strandby huse

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 6.3 Strandby huse, hvor der er høringsfrist den 15. juli 2021.

Bilag

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_10653966_1621409481367.pdf

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Ingen bemærkninger fra Handicaprådet.HR 6. Forslag til kommuneplan for Strandby have

Der er udarbejdet forslag til kommuneplan 6.2, hvor der er høringsfrist den 15. juli 2021.06.04

Bilag

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_10649661_1621409328464.pdf
Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Ingen bemærkninger fra Handicaprådet.HR 7. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 27.05.21

Kultur- og Fritidsudvalget 26.05.21

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 26.05.21

Teknik- og Miljøudvalget 27.05.21

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 31.05.21

Plan- og Udviklingsudvalget 25.05.21

Ingen bemærkninger fra HandicaprådetHR 8. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

Handicaprådet ønsker et indblik i mulighederne for at blive boende hjemme for unge der fylder 18 år. Hvilke støttemuligheder er der i hjemmet? Hvad er lovgivningens muligheder og hvad er kommunens praksis?

Handicaprådet ønsker indblik i unge over 18 års muligheder for aktivitetstilbud, særligt for de unge der har behov for eksempelvis en tilknyttet hjælper grundet fysisk handicap.

 

HR 9. Handicaprådets kalender 2021

Mandag den 23. august handicaprådets møde

Torsdag den 30. september handicaprådets møde

Onsdag den 3. november handicaprådets møde

Onsdag den 1. december handicaprådets møde


Beslutning

Det bemærkes, at tilgængelighedsturen er i august og derfor et heldagsarrangement.

 

 

HR 10. Gensidig orientering

Der blev gjort opmærksom på, at der mangler asfalt på flere stier og veje. Lonnie Busted Nielsen sender liste med navngivne steder til Marc Genning.

Der blev gjort opmærksom på eventuelle parkeringsudfordringer ved Portalen. Jette Andersen undersøger det nærmere og eftersender til Gitte OvergaardHR 11. Eventuelt

Ingen punkter.HR 12. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Handicaprådet godkendte referatet.


Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1. Træningsenheden
HR 2. Orientering om Socialtilsyn Østs tilsyn på Greve Rusmiddelcenter
HR 3. Orientering om Socialtilsyn Østs tilsyn i Freyas Kvarter 4 og 6
HR 4. Gap undersøgelse
HR 5. Udvalgsdagsordener og referater
HR 6. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
HR 7. Gensidig orientering
HR 8. Eventuelt
HR 9. Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke tilstede: Kai Nielsen, Rigge Nørmark, Brith Nøhr, Allan Jørgensen og Palle Jakobsen, Tina Nielsen deltog i hans sted.

 

HR 1. Træningsenheden

Handicaprådet ønsker at høre om tilbuddene i Træningsenheden og leder Benedicte Rostock deltager under punktet og giver en orientering.

Indstilling

Til orientering

Beslutning:

Benedicte Rostock præsenterede træningsenhedens tilbud og oplægget vedlægges referatet.HR 2. Orientering om Socialtilsyn Østs tilsyn på Greve Rusmiddelcenter

I sagen orienteres om Socialtilsyn Østs årlige driftsorienterede tilsyn på Greve Rusmiddelcenter, der tilbyder stof- og alkoholbehandling til borgere over 18 år.

Socialtilsynet konkluderer, at Greve Rusmiddelcenter opfylder betingelserne for fortsat godkendelse, og giver en fin bedømmelse af kvaliteten. Sagen fremgår af vedlagte bilag og behandles i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 26. maj 2021.

Bilag

1.Dagsorden Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
2.Tilsynsrapport Greve Rusmiddelcenter

Indstilling

Ingen bemærkninger

Beslutning:

OrienteringHR 3. Orientering om Socialtilsyn Østs tilsyn i Freyas Kvarter 4 og 6

I sagen orienteres om Socialtilsyn Øst årlige driftsorienterede tilsyn i Freyas Kvarter 4 og 6, som er et botilbudslignende tilbud for borgere med en udviklingshæmning.

Socialtilsyn Øst konkluderer, at tilbuddet opfylder betingelserne for fortsat godkendelse og giver en fin bedømmelse af kvaliteten. Sagen fremgår af vedlagte bilag og behandles i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 26. maj 2021.

Bilag
1.Dagsorden Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
2.Tilsynsrapport Freyas Kvarter 4 og 6

Indstilling

Orientering

Beslutning:

Mariann Mikkelsen svarede på uddybende spørgsmål omkring tilsynsrapporten, idet karakteren er faldet.HR 4. Gap undersøgelse

Handicaprådet drøfter Gap undersøgelsen og anbefalinger, herunder hvordan den skal italesættes.

Bilag

•Undersøgelsen:

https://dch.dk/sites/dch.dk/files/media/document/301823_Inddragelse%20og%20tillid%20i%20m%C3%B8det%20mellem%20kommunerne%20og%20borgere%20med%20handicap_PDF-UA.pdf
•Anbefalinger:

Det Centrale Handicapråds anbefalinger til øget tillid på handicapområdet (dch.dk)

Indstilling

Til orientering

Beslutning:

Handicaprådet kommer med en tilbagemelding på hvilke temaer man ønske at arbejde med lokalt. Når de politiske drøftelse kommer, formentlige til august, kan Handicaprådet i den forbindelse tilkendegive de temaer man ønsker at drøfte med politikerne i det nye år. Punktet sættes på huskelisten, herunder ønske om temamøde næste år.HR 5. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 22.04.21

Ingen kommentarer

Kultur- og Fritidsudvalget 21.04.21

Ingen kommentarer

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 21.04.21

Punkt 7 - Region Sjællands ændringer i Distriktspsykiatrien i Greve

Handicaprådet er bekymret for flytning af distriktspsykiatrien til Køge og ønsker at få en orientering om, hvilken betydning det får for borgere i Greve Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget 22.04.21

Ingen kommentarer

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 19.04.21

Ingen kommentarer

Plan- og Udviklingsudvalget 20.04.21

Ingen kommentarer

 

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

Skole- og Børneudvalget 27.05.21

Endnu ikke udkommet. Referat behandles på næste møde

Kultur- og Fritidsudvalget 26.05.21

Endnu ikke udkommet. Referat behandles på næste møde

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 26.05.21

Endnu ikke udkommet. Referat behandles på næste møde

Teknik- og Miljøudvalget 27.05.21

Endnu ikke udkommet. Referat behandles på næste møde

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 31.05.21

Endnu ikke udkommet. Referat behandles på næste møde

Plan- og Udviklingsudvalget 25.05.21

Endnu ikke udkommet. Referat behandles på næste mødeHR 6. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

•Kommunes sagsbehandlingstider - hvilket fokus har det

 

 

HR 7. Gensidig orientering

Hundige stationsplads skal renoveres/ombygges og handicaprådet vil modtage mail med materiale til høring.HR 8. Eventuelt

Ingen bemærkningerHR 9. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt

 

Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1. Arbejdet med politikker 2
HR 2. Lokalplan for Strandby Høje (etageboliger) og ny busterminal ved Hundige Station
HR 3. Kommuneplantillæg 6.1.
HR 4. Tilgængelighedstur 16. juni 2021
HR 5. Udvalgsdagsordener og referater
HR 6. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
HR 7. Gensidig orientering
HR 8. Eventuelt
HR 9. Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke tilstede: Kai Nielsen og Allan Jørgensen.

 

HR 1. Arbejdet med politikker

Udviklingskonsulent Mette Løth Frederiksen deltager under punktet og fortæller om arbejdet med politikker, herunder hvordan det er organiseret og hvordan der arbejdes på tværs af centrene med borgernes livsfaser.

Indstilling

Til orientering

Beslutning:

Oplæg vedlægges som bilag til referatet.

Mette Frederiksen noterede handicaprådets bemærkninger, herunder at Handicaprådet ønsker at blive inddraget i arbejdet med at formulere nye indsatser og effektmål.

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

 

HR 2. Lokalplan for Strandby Høje (etageboliger) og ny busterminal ved Hundige Station

Der er udarbejdet lokalplan 11.55 for Strandby Høje (etageboliger) og ny busterminal ved Hundige Station, hvor der er høringsfrist den 19. maj 2021.

Bilag

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/20_10268441_1616570051950.pdf

Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/90_10694725_1616588442498.pdf

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Handicaprådet har følgende høringssvar:

Projektet ser rigtig spændende ud og der ønskes ind tænkt mindre almindelige boliger, som kan betales når man eksempelvis er på overførselsindkomst.

I forhold til busterminalen ønsker Handicaprådet at få en repræsentant med i det videre arbejde.

Der gøres opmærksom på DS 105 om tilgængelige for alle og herunder etablering af handicapparkeringspladser i nærheden af boligerne.

 

 

HR 3. Kommuneplantillæg 6.1

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 6.1 hvor der er høringsfrist den 19-05-2021.

Bilag

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_10617665_1616579050288.pdf


Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Handicaprådet har ingen bemærkninger.

 

 

HR 4. Tilgængelighedstur 16. juni 2021

Handicaprådet drøfter program og indhold til tilgængelighedsturen.

Indstilling

Drøftes

Beslutning:

På grund af den nuværende situation med corona, udsættes punktet til mødet i juni.

 

 

HR 5. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

Skole- og Børneudvalget 22.04.21

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

Kultur- og Fritidsudvalget 21.04.21

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 21.04.21

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

Teknik- og Miljøudvalget 22.04.21

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 19.04.21

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

Plan- og Udviklingsudvalget 20.04.21

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste mødeHR 6. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Endvidere drøftes vedlagte svar på spørgsmål som er vedlagt dagsorden vedrørende:
• Styrelsesform på Bostedet Vangeleddet
• Spørgsmål vedrørende Basisgrupperne

Bilag

Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

Følgende punkter sættes på huskelisten:
• Tilbud i Træningsenheden v. Benedicte Rostock
• Gap undersøgelse og anbefalinger 19. maj 2021 – link her:

Undersøgelsen:

https://dch.dk/sites/dch.dk/files/media/document/301823_Inddragelse%20og%20tillid%20i%20m%C3%B8det%20mellem%20kommunerne%20og%20borgere%20med%20handicap_PDF-UA.pdf


◦Anbefalinger:

Det Centrale Handicapråds anbefalinger til øget tillid på handicapområdet (dch.dk)

Handicaprådet ønsker videresendt en henvendelse der er sendt fra Dansk Døvblindeforening til Greve Kommune, om ikke visuelle gadesignaler ude i det fri. Thorkild Steenhus Olsen følger op på dette.

Handicaprådet drøftede svar fra administrationen med følgende bemærkninger:
•Styrelsesform på Bostedet Vangeleddet.

Handicaprådet opfordrer til at forældre/pårørende der har ønsker om inddragelse og dialog, tager kontakt til ledelsen om dette


•Basisgrupperne

Handicaprådet ønsker svar på om man kan overveje at lave et specialtilbud til de børn der ikke kan klare inklusionen (Skattekisten), eventuelt med udgangspunkt i en behovsanalyse og prognose? Hvad ville tidshorisonten for dette være? Hvad har kommunen af tilbud når børnene ikke kan rummes i egne tilbud og hvad er kommunes budget til at henvise til udenbys tilbud?


•Der er ligeledes udsendt svar omkring fysioterapi og antal borgere under 50 år i plejebolig og der var ingen bemærkninger til disseHR 7. Gensidig orientering

Lonnie B. Nielsen som er med i interessentgruppen for det kommende Tune Plejecenter og oplyste, at der er lavet en opsamlingsrapport med ønsker, som udsendes sammen med referatet.

Palle Jakobsen gjorde opmærksom på at handicapparkeringspladserne ved Greve Rådhus og Olsbækken er for smalle.

Nyttige links:

Handicaprådets referater

Information om Handicaprådet

 

 

HR 8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.HR 9. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt

Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

HR 1. Kommuneplanrevision

Kommuneplanen 2021-2033 vil være et styringsredskab for kommunens byudvikling, der sikrer, at kommunens nutidige og fremtidige ønsker og behov, som f.eks. nye institutioner, boliger mv., er i balance med det areal, der er tilgængeligt i kommunen. Kommuneplanen omhandler derfor alle eksisterende og kommende funktioner i hele kommunen. Derfor er det relevant at inddrage kommunens råd bredt ifm. kommuneplanrevisionen, så alle synspunkter og behov bliver belyst.

Byplanlæggere Mathilde Lo Nielsen og Camilla Pødenphandt deltager under punktet.

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Oplæg og opsamling fra Mathilde Lo Nielsen og Sven Otto Ott vedlægges referatet.

 

 

HR 2. Handicaprådets økonomi 2020

Handicaprådet drøfter prioriteringer for 2020.

Bilag

Oversigt til aktiviteter og økonomi

Indstilling

Drøftes

Beslutning:

Ingen bemærkninger

 

 

HR 3. Årsberetning 2020

Ifølge handicaprådets vedtægter § 3 orienterer Handicaprådet årligt Byrådet om sit arbejde. Dette sker i form af en årsberetning.

Udkast til årsberetning for handicaprådets arbejde i 2020 er vedlagt som bilag.

Bilag

Årsberetning 2020

Indstilling

Handicaprådet godkender årsberetning 2020

Beslutning

Årsberetningen blev drøftet godkendt med de foreslåede til rettelser.

 

 

HR 4. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning
Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 11.02.21

Ingen kommentarer

Kultur- og Fritidsudvalget 10.02.21

Ingen kommentarer

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 10.02.21

Ingen kommentarer

Teknik- og Miljøudvalget 11.02.21

Ingen kommentarer

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 08.02.21

Ingen kommentarer

Plan- og Udviklingsudvalget 09.02.21

Ingen kommentarer


Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

Skole- og Børneudvalget 11.03.21

Ingen kommentarer

Kultur- og Fritidsudvalget 17.03.21

Ingen kommentarer

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 17.03.21

Ingen kommentarer

Teknik- og Miljøudvalget 11.03.21

Ingen kommentarer

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 15.03.21

Ingen kommentarer

Plan- og Udviklingsudvalget 16.03.21

Ingen kommentarer

 

 

HR 5. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

• Der er kommet en henvendelse fra DH Greve som ønsker belyst unge handicappedes muligheder for at blive boende hjemme (med støtte) og om unges støttebehov kan varetages af nære pårørende.
• Henvendelsen vedlægges referatet.
• Palle Jakobsen ønsker at vide hvor mange unge under 50 år der bor på plejecentrene i Greve Kommune.
• Listen over forslag til punkter blev gennemgået og tilrettet

 

 

HR 6. Gensidig orientering

• Lonnie B. Nielsen har haft møde med arkitekten for det nye plejecenter i Tune og har bidraget med de forhold man skal være opmærksom på omkring de forskellige handicapgrupper. Det giver god mening at være med inde tidligt i forløbet.
• Rune Gamby pointerede at det er godt at Handicaprådet generelt inddrages tidligt, eksempelvis i ovenstående byggeri og det tidligere punkt på dagsorden vedrørende kommuneplanrevision.

 

 

HR 7. Eventuelt

Ingen bemærkningerHR 8. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt


Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1. Kommuneplanrevision
HR 2. Handicaprådets økonomi 2020
HR 3. Årsberetning 2020
HR 4. Udvalgsdagsordener og referater
HR 5. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
HR 6. Gensidig orientering
HR 7. Eventuelt
HR 8. Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke tilstede: Kai Nielsen og Rigge Nørmark

 

HR 1. Kommuneplanrevision

Kommuneplanen 2021-2033 vil være et styringsredskab for kommunens byudvikling, der sikrer, at kommunens nutidige og fremtidige ønsker og behov, som f.eks. nye institutioner, boliger mv., er i balance med det areal, der er tilgængeligt i kommunen. Kommuneplanen omhandler derfor alle eksisterende og kommende funktioner i hele kommunen. Derfor er det relevant at inddrage kommunens råd bredt ifm. kommuneplanrevisionen, så alle synspunkter og behov bliver belyst.

Byplanlæggere Mathilde Lo Nielsen og Camilla Pødenphandt deltager under punktet.

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Oplæg og opsamling fra Mathilde Lo Nielsen og Sven Otto Ott vedlægges referatet.HR 2. Handicaprådets økonomi 2020

Handicaprådet drøfter prioriteringer for 2020.

Bilag

Oversigt til aktiviteter og økonomi

Indstilling

Drøftes

Beslutning:

Ingen bemærkninger

 

 

HR 3. Årsberetning 2020

Ifølge handicaprådets vedtægter § 3 orienterer Handicaprådet årligt Byrådet om sit arbejde. Dette sker i form af en årsberetning.

Udkast til årsberetning for handicaprådets arbejde i 2020 er vedlagt som bilag.

Bilag

Årsberetning 2020

Indstilling

Handicaprådet godkender årsberetning 2020

Beslutning

Årsberetningen blev drøftet godkendt med de foreslåede til rettelser.

 

 

HR 4. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 11.02.21

Ingen kommentarer

Kultur- og Fritidsudvalget 10.02.21

Ingen kommentarer

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 10.02.21

Ingen kommentarer

Teknik- og Miljøudvalget 11.02.21

Ingen kommentarer

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 08.02.21

Ingen kommentarer

Plan- og Udviklingsudvalget 09.02.21

Ingen kommentarer

 

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

Skole- og Børneudvalget 11.03.21

Ingen kommentarer

Kultur- og Fritidsudvalget 17.03.21

Ingen kommentarer

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 17.03.21

Ingen kommentarer

Teknik- og Miljøudvalget 11.03.21

Ingen kommentarer

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 15.03.21

Ingen kommentarer

Plan- og Udviklingsudvalget 16.03.21

Ingen kommentarerHR 5. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning
• Der er kommet en henvendelse fra DH Greve som ønsker belyst unge handicappedes muligheder for at blive boende hjemme (med støtte) og om unges støttebehov kan varetages af nære pårørende.
• Henvendelsen vedlægges referatet.
• Palle Jakobsen ønsker at vide hvor mange unge under 50 år der bor på plejecentrene i Greve Kommune.
• Listen over forslag til punkter blev gennemgået og tilrettet.

 

 

HR 6. Gensidig orientering


• Lonnie B. Nielsen har haft møde med arkitekten for det nye plejecenter i Tune og har bidraget med de forhold man skal være opmærksom på omkring de forskellige handicapgrupper. Det giver god mening at være med inde tidligt i forløbet.
• Rune Gamby pointerede at det er godt at Handicaprådet generelt inddrages tidligt, eksempelvis i ovenstående byggeri og det tidligere punkt på dagsorden vedrørende kommuneplanrevision.HR 7. Eventuelt

Ingen bemærkninger

 

 

HR 8. Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt

Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1. Valg af formand
HR 2. Høring om budget 2022-2025
HR 3. Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Greve Kommune
HR 4. Eventuelt
HR 5. Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke tilstede: Palle Jacobsen, Bente Lis Clausen og Brith Nøhr.

 

 

 


HR 1. Valg af formand

Da formand Kai Nielsen er udtrådt af Handicaprådet skal der vælges en ny formand blandt byrådets repræsentanter i rådet, gældende for resten af 2021.

Indstilling
Handicaprådet udpeger en formand

Bilag
1. Link til handicaprådets forretningsorden
2. Link til handicaprådets vedtægter

Beslutning:
Da der ikke kunne opnås flertal ved afstemning, udsættes punktet til næste møde.

 

 

HR 2. Høring om budget 2022-2025

Der er indgået budgetforlig for 2022-25, der vil danne grundlag for Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2021.

Handicaprådet skal forinden behandle budgetforliget som kan ses på følgende link: https://www.greve.dk/om-kommunen/nyheder/bredt-forlig-om-greve-kommunes-budget/

Herudover består materialet af høringsbrev, tidsplan og oversigt over udvalgte emner relevant for Handicaprådet, som vedlægges som bilag.

Indstilling
Handicaprådet afgiver høringssvar

Bilag

1. Høringsbrev med link til budgetforlig
2. Tidsplan
3. Oversigt over nye emner der har relation til Handicaprådet

Beslutning:

DH-siden i Handicaprådet har følgende høringssvar til budgetforliget:

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget:

DH-Greve ser positivt på, at der bliver ansat en ekstra sagsbehandler og at denne finansieres over budgettet. Der er umiddelbart behov for flere sagsbehandlere end denne ene. Flere forhold indikerer dette.
Endvidere har basisgrupperne på det specialiserede område kronisk lange ventelister og budgetforliget nedbringer ikke umiddelbart ventelisterne. Det skader børnenes udvikling ikke at få den rette støtte især på denne alder.

De seneste tre ansatte sagsbehandlere forstyrrer det reelle behov
I de to forrige budgetter er der finansieret tre sagsbehandlere, der skulle rationalisere sagsbehandlingen og var finansieret af deres egen besparelser. Denne finansiering er uetisk. Endvidere er det ikke en type sagsbehandlere, som borgere har direkte glæde af. De udfører hovedsagelig ikke almindeligt borgernær sagsbehandling, nedbringer heller ikke sagsbehandlingstiden og de mange fejl i sagsbehandlingen. I svaret af den 26. august 2021 til Jess Eiberg Hansen er det misvisende at de tre sagsbehandlere indgår i de gennemsnitlige tal for sagsbehandlerne, da de reelt ikke laver almindelig sagsbehandling. Hvis de ikke indgår og man tilfører en ekstra sagsbehandler, er de gennemsnitlige sager pr. sagsbehandler over Dansk Socialrådgiverforening anbefaling af sagsantal pr. rådgiver. Der er behov for flere sagsbehandlere.

Sagsbehandlingstiden er for lang
Borgerne synes, at sagsbehandlingstiden på det sociale område er for lang. Når man spørger forvaltningen om kommunen følger op på de estimerede sagsbehandlingstider på hjemmesiden, svarer forvaltningen at man ikke konsekvent måler på, om kommunen overholder de estimerede tider, men man har en god fornemmelse af, at det gør man. Ifølge Danmarks statistik bruger Greve kommunen i 2020 gennemsnitlig 52 uger for at behandle en ansøgning om en handicapbil. I Solrød bruger kommunen gennemsnitlig 25 uger til at behandle 3 sager. Hvorfor skal Greve kommunen bruge gennemsnitlig over dobbelt så lang tid eller 27 ekstra uger på at behandle en ansøgning. Der er behov for flere sagsbehandlere.

Trivselsmåling viser at der behov for flere sagsbehandlere
Medarbejdere i Center for Job & Socialservice har i den seneste trivselsundersøgelse svaret, at de mangler balance mellem opgaver og den tid, som de har til rådighed. Endvidere har der de seneste år været et gennemtræk af medarbejdere i centret. Noget kunne tyde på, at der er behov for at forbedre arbejdsforholdene i centret. Der er behov for flere sagsbehandlere.

Skole- og Børneudvalget:

Basisgrupperne har skadeligt lange ventelister
Greve Kommunen har på det specialiserede børneområde en overbelægning på basisgrupperne for 0-6-årige med en ventetid på op til 12 måneder i 2021. Det er meget vigtigt for børn i denne alder, at de får en hurtig og relevant støtte for at modvirke deres handicap og følgerne af denne. Mens barnet venter på en plads i basisgrupperne, modtager barnet støtteboost, som er et mindre indgribende tiltag, der ikke giver barnet den støtte, det har behov for. Det er ikke altid barnet kan modtage støtteboost, da der også er ventetid på støtteboost. Ved at Greve Kommune ikke kan give det tilbud, som borgerne har behov for, opnår kommunen en besparelse på bekostning af børnenes udvikling.
Vi kan ikke finde en afhjælpning af ventelisterne i det kommende budgetfor-lig. Denne prioritering er vi ikke enig i og vil gerne bede om svar på, hvorvidt ventelisten kan nedbringes indenfor den nuværende budgetramme.

 

 

HR 3. Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Greve Kommune

”Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Greve Kommune” sendes i høring efter en gennemskrivning. Gennemskrivningen skyldes primært, at tidligere bilag fem med angivelse af priser for udleje er fjernet fra dokumentet. Priserne er nu reguleret i ”Retningslinjer for udleje af overskuds-kapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udearealer” (ikke i høring).

Gennemskrivningen er foretaget i samarbejde mellem administration og lokalefordelingsudvalg.

I vedhæftede høringsdokument ” Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørs anlæg i Greve Kommune” er de væsentligste ændringer er markeret.

De nuværende retningslinjer findes her: https://www.aktivigreve.dk/design/greve/Dokumenter/retningslinier-lokaleudlaan-greve-kommune.pdf

Efter høringsperioden behandler Kultur- og Fritidsudvalget retningslinjerne den 3. november 2021.

Indstilling
Handicaprådet afgiver høringssvar

Bilag
Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørs anlæg i Greve Kommune.

Beslutning:

Handicaprådet har ingen bemærkninger til høringsmaterialet.

 

 

HR 4. Eventuelt

Det undersøges om man som handicappet borger kan søge om at få opsat et handicap p-skilt på handicapparkeringsplads og hvem der finansierer dette.HR 5. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning
Godkendt

Sidst opdateret: 8. oktober 2021

Dokumenter

Kontakt

Center for Job & Socialservice

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver NemID)